Ακίνητα 1,5 δις ευρώ διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου

Που επικεντρώνει πλέον την προσοχή της η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων της Τράπεζας

Ενδιαφέροντα στοιχεία σε ό,τι αφορά τα ακίνητα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου, καθώς και το που επικεντρώνει την προσοχή της η σχετική Διεύθυνση που έχει συσταθεί, παρέχονται στα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος που ανακοινώθηκαν αυτή την βδομάδα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο σχετικό κεφάλαιο, η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων (ΔΔΑ) ανέλαβε ακίνητα ύψους €196 εκατ. το 2019 (μείωση κατά 54% σε ετήσια βάση), μέσω συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με ακίνητα και ανακτηθέντων ακινήτων. 

Πλέον, προστίθεται, η Διεύθυνση επικεντρώνει την προσοχή της στην πώληση των ακινήτων που προκύπτουν από τις συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με ακίνητα, ενώ σημειώνεται πως, το Συγκρότημα ολοκλήρωσε την οργανική πώληση ακινήτων ύψους €207 εκατ. το 2019 (σε σύγκριση με €196 εκατ. το 2018) με αποτέλεσμα να σημειώσει κέρδη από την πώληση ακινήτων ύψους €32 εκατ. για το 2019.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Επίσης, κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, το Συγκρότημα προχώρησε σε εκτέλεση αγοραπωλητήριων συμφωνιών με συνολική τιμή συμβολαίου ύψους €345 εκατ. (558 ακίνητα), μη λαμβάνοντας υπόψη την πώληση του Cyreit (βλέπε πιο κάτω). 

Επιπρόσθετα, στις 31 Δεκεμβρίου 2019, το Συγκρότημα υπέγραψε αγοραπωλητήριες συμφωνίες για πωλήσεις ακινήτων με τιμή συμβολαίου ύψους €36 εκατ., σε σύγκριση με €106 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Ολοκλήρωση πώλησης Cyreit 
Όπως αναφέρεται περαιτέρω, τον Νοέμβριο 2018, η Τράπεζα υπέγραψε συμφωνία για τη διάθεση ολόκληρου του ποσοστού συμμετοχής της στις επενδυτικές μετοχές του Cyreit Variable Capital Investment Company PLC (Cyreit)

Κατά το β’ τρίμηνο 2019, αναφέρεται, το Συγκρότημα ολοκλήρωσε την πώληση του Cyreit, το οποίο αποτελείτο από 21 ακίνητα, αναγνωρίζοντας ζημιά από την πώληση ύψους περίπου €1 εκατ., ενώ οι συνολικές εισπράξεις από την πώληση του Cyreit ανήλθαν σε €160 εκατ.

Ολοκλήρωση του Project Helix
Παράλληλα, η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει πως, με την ολοκλήρωση του Project Helix το β’ τρίμηνο 2019, ακίνητα με λογιστική αξία ύψους €109 εκατ., τα οποία περιλαμβάνονταν στο χαρτοφυλάκιο πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων (Helix), αποαναγνωρίστηκαν στις 30 Ιουνίου 2019. 

Σύμφωνα, εξάλλου, με την Τράπεζα στις 31 Μαρτίου 2019, ακίνητα με λογιστική αξία ύψους €98 εκατ. περιλαμβάνονταν στο χαρτοφυλάκιο πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων (Helix), σε σύγκριση με €74 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018 λόγω προσαρμογών στο χαρτοφυλάκιο δανείων.

Αλλαγή στην κατηγοριοποίηση ακινήτων 
Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Κύπρου ενημερώνει ότι το β’ τρίμηνο 2019, το Συγκρότημα αποφάσισε να κατηγοριοποιήσει συγκεκριμένα μισθωμένα ακίνητα, τα οποία αποκτήθηκαν μέσω ανταλλαγής χρέους και ήταν μισθωμένα, σε «Επενδύσεις σε Ακίνητα» σε αντικατάσταση των «Αποθεμάτων Ακινήτων»

Η αλλαγή αυτή, προστίθεται, εφαρμόστηκε αναδρομικά, και είχε ως αποτέλεσμα την αναπροσαρμογή των συγκριτικών αποτελεσμάτων.

Αυτή η αλλαγή στην κατηγοριοποίηση, αναφέρεται ακόμη, είχε ως αποτέλεσμα, ακίνητα με λογιστική αξία ύψους €103 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018 να επανακατηγοριοποιηθούν από αποθέματα ακινήτων (τα οποία επιμετρούνται στο χαμηλότερο της τιμής κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 2) σε επενδύσεις σε ακίνητα (τα οποία επιμετρούνται σε εύλογη αξία σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 40). 

Τα ακίνητα αυτά παραμένουν υπό τη διαχείριση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακινήτων και η λογιστική αξία των ακινήτων αυτών στις 30 Ιουνίου 2019 ανήλθε σε €118 εκατ.

Την ίδια ώρα, η Τράπεζα ξεκαθαρίζει πως, η αλλαγή στην κατηγοριοποίηση δεν είχε ουσιαστική επίδραση στα συγκριτικά αδιανέμητα κέρδη του Συγκροτήματος και συνολικό κέρδος ύψους €1 εκατ. αναγνωρίστηκε στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος στα «Καθαρά κέρδη από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και από πώληση αποθεμάτων ακινήτων» το β’ τρίμηνο 2019.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Ακίνητα που διαχειρίζεται η ΔΔΑ
Σύμφωνα, πάντα, με τα όσα ανακοίνωσε η Τράπεζα, στις 31 Δεκεμβρίου 2019, η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων διαχειριζόταν ακίνητα λογιστικής αξίας ύψους €1,490 εκατ. (αποτελούμενα από ακίνητα αξίας €1,378 εκατ. τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ως «Αποθέματα Ακινήτων» και €112 εκατ. ως «Επενδύσεις σε Ακίνητα»), σε σύγκριση με €1,530 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (αποτελούμενα από ακίνητα αξίας €1,427 εκατ. τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ως «Αποθέματα Ακινήτων» και €103 εκατ. ως «Επενδύσεις σε Ακίνητα»).

Επιπρόσθετα από τα ακίνητα τα οποία διαχειρίζεται η Διεύθυνση, ακίνητα τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ως ‘Επενδύσεις σε Ακίνητα’ με λογιστική αξία ύψους €24 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και στις 31 Δεκεμβρίου 2018 αφορούν ακίνητα που κατείχε το Συγκρότημα πριν τη σύσταση της ΔΔΑ τον Ιανουάριο του 2016.
 

Μάριος Αδάμου
 
2280