Απασχόληση, ανεργία, κενές θέσεις - ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου Τριμήνου

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας – Σε ποια επαγγέλματα υπάρχει αριθμός κενών θέσεων – Πόσοι εργάζονται

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 38.970 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 8,6%,  69.819 άτομα εργάζονταν στον ευρύ δημόσιο τομέα και ο αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας ανήλθε στις 6.761, για το 1ο Τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η Στατιστική Υπηρεσία. 

Πιο συγκεκριμένα, στην πιο πάνω περίοδο το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 453.638 άτομα ή 62,2% του πληθυσμού (άνδρες 69,0%, γυναίκες 55,9%) σε σύγκριση με 449.861 άτομα (62,5%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Σε ότι αφορά στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε στις 64.140 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την κυβέρνηση στις 5.679, ενώ αναφορικά με τις κενές θέσεις αυτές μειώθηκαν κατά 416 (-5,8%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους που ήταν 7.177. 

Αναλυτικά τα στοιχεία με πίνακες: 

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

pinakas1

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 1ο τρίμηνο του 2021, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 453.638 άτομα ή 62,2% του πληθυσμού (άνδρες 69,0%, γυναίκες 55,9%) σε σύγκριση με 449.861 άτομα (62,5%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

pinakas1

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 414.668 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 56,8% (άνδρες 62,9%, γυναίκες 51,2%) σε σύγκριση με 417.057 άτομα (57,9%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. 

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 38.970 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 8,6% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 8,8%, γυναίκες 8,3%) σε σύγκριση με 32.803 άτομα (7,3%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Απασχόληση (Πίνακας 2)

pinakas2

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 73,5%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 79,7% και για τις γυναίκες 67,7%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 το ποσοστό ήταν 75,1% (άνδρες 80,6%, γυναίκες 69,9%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 60,1% σε σύγκριση με 59,5% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. 

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 77,3% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 19,3% και 3,4% αντίστοιχα. Για το 1ο τρίμηνο του 2020 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 78,3%, Βιομηχανία 19,1% και Γεωργία 2,6%. 

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 12,3% της συνολικής απασχόλησης ή 50.983 άτομα (άνδρες 10,8%, γυναίκες 14,0%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 1ο τρίμηνο του 2020 ήταν 11,4% (άνδρες 7,8%, γυναίκες 15,5%). 

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 87,5% ή 362.983 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 13,2% (48.026 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 85,5% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 13,4% είχε προσωρινή εργασία. 

Ανεργία (Πίνακας 3) 

pinakas3

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 19,5% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 25,3%, γυναίκες 12,8%) σε σύγκριση με 14,5% (άνδρες 15,9%, γυναίκες 13,3%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου. 

Όσον αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, το 42,4% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 25,3% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 32,3% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 1ο τρίμηνο του 2020 ήταν 57,9%, 13,9% και 28,2%.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

tgvrfeadwd

Το σύνολο των εργαζομένων στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα το 1ο τρίμηνο του 2021 ήταν 69.819. Στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε στις 64.140 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την κυβέρνηση στις 5.679

Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές, η απασχόληση ανήλθε στα 52.644, 7.474 και 4.022 άτομα αντίστοιχα.

gvrfeadwad

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 556 άτομα (0,8%). Αύξηση παρατηρήθηκε στην Κεντρική Κυβέρνηση κατά 476 άτομα (0,8%), στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 111 άτομα (2,0%) ενώ στις Τοπικές Αρχές υπάρχει μείωση κατά 31 άτομα (-0,8%)

Συγκριτικά με το 4ο τρίμηνο του 2020, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα μειώθηκε κατά 138 άτομα (-0,2%). Αύξηση παρατηρήθηκε στην Κεντρική Κυβέρνηση κατά 308 άτομα (0,5%) και στις Τοπικές αρχές κατά 4 άτομα (0,1%) ενώ παρατηρήθηκε μείωση στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 450 άτομα (-7,3%).

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

grfeawdad

O αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας το 1ο τρίμηνο του 2021 ανήλθε στις 6.761. Ο αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας μειώθηκε κατά 416 (-5,8%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους που ήταν 7.177. Σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2020 παρατηρήθηκε αύξηση 1.797 θέσεων (36,2%). (Πίνακας 1).

fedawdd

Το συνολικό ποσοστό των κενών θέσεων το 1ο τρίμηνο του 2021 ήταν 2,0%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 ήταν 1,3% και 2,0% αντίστοιχα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων το 1ο τρίμηνο του 2021 παρατηρούνται στους Τομείς της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (5,5%), της Μεταποίησης (3,2%), των Δραστηριοτήτων Σχετικών με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα (2,9%) και των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (2,5%) (Πίνακας 2).

grvfcedadwad


 

 

 
1748
Thumbnail