Δάνεια: Επαναφέρουν το νομοσχέδιο κρατικών εγγυήσεων - Τι προνοεί

Ο Υπ. Οικονομικών αναμένει τις απόψεις των κομμάτων προτού προχωρήσει στη κατάθεση του στη Βουλή / Ποιοι θα επωφεληθούν

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Στη διάθεση των κομμάτων βρίσκεται από την Τετάρτη (20/1) το αναθεωρημένο νομοσχέδιο και διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών για τις κρατικές εγγυήσεις δανείων από τράπεζες σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους  που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας συνεπεία της συνεχιζόμενης κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Όπως αναφέρει σε επιστολή του προς τους αρχηγούς των κομμάτων ο Υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, «δεδομένων των παρατεταμένων επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομία της χώρας, καθώς και επισημάνσεων από διάφορες επιχειρηματικές ομάδες και πολιτικά κόμματα, κρίνεται ότι οι συνθήκες επιτάσσουν την προώθηση του μέτρου της παραχώρησης δανείων με κυβερνητικές εγγυήσεις, καθότι παρατηρούνται αυξανόμενες ανάγκες στήριξης των επιχειρήσεων μέσω της δημιουργίας μηχανισμού για άμεση πρόσβασή τους σε σημαντικές πηγές χρηματοδότησης».

Ως εκ τούτου, προσθέτει, και λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα εναλλακτικά μέτρα στήριξης της οικονομίας που έχουν προωθηθεί από πλευράς κυβέρνησης, καθώς και την αναθεωρημένη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID19, «πρόθεσή μας είναι η επαναφορά του νομοσχεδίου παραχώρησης κυβερνητικών εγγυήσεων συνολικού ποσού μέχρι 1 δισεκατομμυρίου ευρώ σε αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό τη χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους».

Παράλληλα ο κ. Πετρίδης ζητά τις απόψεις των κομμάτων για το προσχέδιο του αναθεωρημένου νομοσχεδίου και του σχετικού Διατάγματος, επαναλαμβάνοντας την πρόθεση της κυβέρνησης για κατάθεση του νομοσχεδίου στο Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως στη Βουλή, νοουμένου ότι εξασφαλιστεί πολιτική βούληση για υπερψήφισή του. Συνεπώς, υπογραμμίζει, «παράκληση όπως έχω το συντομότερο δυνατό τις απόψεις σας».

>>> Διαβάστε ακόμη: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για την αναστολή δόσεων δανείων <<<

Τι προνοεί το νομοσχέδιο
Σύμφωνα με τις διατάξεις του προσχεδίου του νομοσχεδίου, το ύψος των κρατικών εγγυήσεων ανέρχεται στο 1 δις ευρώ και οι κυβερνητικές εγγυήσεις θα παραχωρούνται για σκοπούς αύξησης της ρευστότητας στην οικονομία και δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της αποπληρωμής υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων είτε εξυπηρετουμένων, είτε μη εξυπηρετούμενων, και/ή να χρησιμοποιηθούν ως εξασφάλιση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος.

Την ίδια ώρα, τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία παραχωρούνται κυβερνητικές εγγυήσεις θα πρέπει να μετακυλούν το πλεονέκτημα της κρατικής εγγύησης στις επιχειρήσεις και/ή αυτοτελώς εργαζομένους στους οποίους θα παραχωρήσουν νέα δάνεια.

Βάσει του νομοσχεδίου, οι κυβερνητικές εγγυήσεις θα παραχωρούνται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 και η διάρκεια της εγγύησης καθορίζεται σε περίοδο όχι μικρότερη των 3 μηνών και όχι μεγαλύτερη των 6 ετών.

Επισημαίνεται, δε, πως η κυβερνητική εγγύηση για την έκδοση δανείων θα καλύπτει τυχόν ζημιές που ενδεχομένως θα προκύψουν στα δάνεια που θα παραχωρηθούν, με καθορισμένο ανώτατο όριο κάλυψης ζημιών σε ποσοστό ύψους 70% για τη Δημοκρατία και 30% για τα πιστωτικά ιδρύματα για νέα δάνεια.

Πάντως, για να μπορούν οι επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι να αιτηθούν δάνειο με κρατική εγγύηση, θα πρέπει να υποθηκεύσουν ως εξασφάλιση του δανείου οποιαδήποτε άλλη μη υποθηκευμένη ακίνητη ιδιοκτησία ή άλλα περιουσιακά στοιχεία διαθέτουν.

Επισημαίνεται, δε, ότι η παραχώρηση μη εξασφαλισμένων δανείων θα είναι δυνατή μόνο στις περιπτώσεις όπου οι αυτοτελώς εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις δεν διαθέτουν μη υποθηκευμένη ακίνητη ιδιοκτησία ή άλλα αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία για πλήρη εξασφάλιση των νέων δανείων, ενώ οι προσωπικές εγγυήσεις δεν θα θεωρούνται αποδεκτές ως εξασφάλιση για τους σκοπούς χορήγησης δανείων.

Οι δικαιούχοι
Σύμφωνα, εξάλλου, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, δικαιούχοι νέων δανείων που παραχωρούνται από πιστωτικά ιδρύματα που λαμβάνουν κυβερνητικές εγγυήσεις, δύναται να είναι αυτοτελώς εργαζόμενοι και/ή επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ήταν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, και αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας του ιού COVID-19.

Για επαλήθευση των πιο πάνω, οι επιχειρήσεις και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι θα έχουν υποχρέωση να προσκομίσουν βεβαίωση για διευθετημένες ή σε ρύθμιση των φορολογικών οφειλών και υποχρεώσεων τους προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Διάθεση κυβερνητικών εγγυήσεων
Πάντως, η παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων θα γίνεται έναντι καταβολής ανάλογου τέλους εγγυήσεως εκ μέρους του οικείου πιστωτικού ιδρύματος για λογαριασμό του οποίου παρέχεται η συγκεκριμένη κυβερνητική εγγύηση.

Τονίζεται, ακόμη, πως πέραν του καταβλητέου τέλους εγγυήσεως, ουδεμία άλλη χρηματική ή άλλη συναλλαγή καθίσταται επιτρεπτή επί των κυβερνητικών εγγυήσεων.

Σε ό,τι αφορά το κριτήριο κατανομής των κυβερνητικών εγγυήσεων για λογαριασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων, αυτό αφορά την συμβολή αυτών στις συνολικές εγχώριες καταθέσεις, εξαιρουμένου του ποσού που σχετίζεται με εταιρείες εγγεγραμμένες/ εγκαθιδρυμένες στην Κύπρο χωρίς φυσική παρουσία και εξαιρουμένων των διατραπεζικών καταθέσεων, καθώς και η συμβολή τους στα συνολικά εγχώρια εξυπηρετούμενα δάνεια, εξαιρουμένου του ποσού που σχετίζεται με εταιρείες εγγεγραμμένες / εγκαθιδρυμένες στην Κύπρο χωρίς φυσική παρουσία και εξαιρουμένων των διατραπεζικών δανείων, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019. 

Επισημαίνεται ότι, η βαρύτητα των συνολικών εγχώριων καταθέσεων και εξυπηρετούμενων δανείων θα καθοριστεί σε Διάταγμα.

Σημειώνεται πως, το ανώτατο ύψος κυβερνητικής εγγύησης που δύναται να παραχωρηθεί σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα για δάνεια σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους δεν θα υπερβαίνει το 25% των συνολικών πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων κεφαλαίων, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, ενώ η ευθύνη για την παρακολούθηση των κυβερνητικών εγγυήσεων και τη διαχείριση των εγγυήσεων που έχουν καταβληθεί, θα ανατεθεί στο Γενικό Λογιστήριο.

Τα πρόστιμα
Πάντως, σε περίπτωση παράβασης από οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, αυτοτελώς εργαζόμενο ή επιχείρηση, οποιωνδήποτε διατάξεων του Νόμου ή/και των όρων και/ή προϋποθέσεων διέπουν την παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων και των εκάστοτε εκδιδόμενων δυνάμει των διατάξεων αυτού Διαταγμάτων, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ανερχόμενο, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, σε ποσό ύψους 1.000 ευρώ μέχρι και 500.000 ευρώ και σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης δύναται, λαμβανομένης υπόψη της σοβαρότητας της παράβασης, να επιβάλλει πρόσθετη επιβάρυνση ανερχόμενη σε ποσό ύψους 100 ευρώ μέχρι και 50.000 ευρώ για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

Διευκρινίζεται πως, ο Υπουργός Οικονομικών, προτού προχωρήσει στην επιβολή διοικητικού προστίμου προς οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, θα πρέπει να διαβουλεύεται την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί πως το ύψος του προστίμου δεν εμπεριέχει κινδύνους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Επίσης, ο Υπουργός Οικονομικών προτού προχωρήσει στην επιβολή διοικητικού προστίμου, αποστέλλει στο οικείο πιστωτικό ίδρυμα, αυτοτελώς εργαζόμενο ή επιχείρηση, γραπτή ειδοποίηση με ταυτόχρονη ενημέρωση περί των λόγων για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως, παρέχοντας τους δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός τασσομένης προθεσμίας 15 ημερών, αρχομένης από την ημερομηνία της εν λόγω ειδοποίησης.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Τι θα περιλαμβάνει το Διάταγμα
Σύμφωνα, ακόμη, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να εκδίδει Διατάγματα, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου, τα οποία δύναται να προβλέπουν για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα θέματα:

  • τη διαδικασία και όρους παραχώρησης των κυβερνητικών εγγυήσεων,
  • το ύψος του καταβλητέου τέλους εγγυήσεως,
  • τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων δανείων και τα κριτήρια για τον τρόπο κατανομής των δανείων,
  • τους περιορισμούς σε σχέση με νέα δάνεια σε τρεχούμενους λογαριασμούς και/ή δάνεια χωρίς εξασφάλιση,
  • το ύψος του επιβαλλόμενου επιτοκίου,
  • τους μηχανισμούς ελέγχου


 

Μάριος Αδάμου
 
1574
Thumbnail