Είσαι Δημόσιος; Η διαδικασία για να πας μετάθεση ή απόσπαση

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται για απόσπαση ή μετάθεση Δημοσίων Υπαλλήλων 

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Την διαδικασία επιλογής προσωπικού του Δημοσίου για μετάθεση ή απόσπαση του από ένα Τμήμα ή Υπηρεσία ή Υπουργείο σε άλλο, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Εσωτερικής Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία, ξεκαθαρίζει η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), Λένια Ορφανίδου.

Με εγκύκλιο της προς τους Γενικούς Διευθυντές Υπουργείων και Υφυπουργείων, καθώς και της Βουλής, όπως επίσης και σε Ανεξάρτητες Αρχές και Θεσμούς, τονίζει την ανάγκη υιοθέτησης και τήρησης καλών πρακτικών κατά τη διαδικασία επιλογής του προσωπικού που θα αποσπασθεί ή θα μετατεθεί.

Ειδικότερα η κα Ορφανίδου, αρχικά εφιστά την προσοχή όλων στη σημασία της τήρησης λεπτομερών και άρτιων πρακτικών σε ό,τι αφορά τις συνεδρίες της Επιτροπής Αξιολόγησης που θα συσταθεί για μετάθεση ή μετακίνηση υπαλλήλων από το ένα Υπουργείο ή Υπηρεσία ή Τμήμα σε άλλο, τονίζοντας πως σε αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται με σαφήνεια τα εξής:

  • Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την μετάθεση ή μετακίνηση του προσωπικού
  • Οι αποφάσεις που λήφθηκαν με σαφή αιτιολόγηση των εν λόγω αποφάσεων
  • Λεπτομερής καταγραφή για το τι επενήργησε στη λήψη της τελικής απόφασης, πέραν των αποτελεσμάτων της προφορικής συνέντευξης.

Τα κριτήρια επιλογής
Περαιτέρω, αναφέρει η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, κατά το στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Απόδοση σε προφορική συνέντευξη, εάν έχει διεξαχθεί
  • Προσόντα σε σχέση με τα καθήκοντα της θέσης
  • Πείρα συναφής με τα καθήκοντα της θέσης
  • Περιεχόμενο προσωπικών φακέλων των υποψηφίων, όπου και εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο
  • Περιεχόμενο των αιτήσεων των υποψηφίων και τυχών βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά που έχουν προσκομιστεί και
  • Άλλη σχετική πηγή πληροφόρησης που τίθεται ενώπιον της Επιτροπής

>>> Διαβάστε ακόμη: Μηδέν αυξήσεις στους δημόσιους υπαλλήλους <<<

Ακολούθως, σημειώνει η κα Ορφανίδου, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα πρέπει να προβαίνει σε συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω κριτήρια και, εν συνεχεία, να καταλήγει σε τελική αξιολόγηση και επιλογή του καταλληλότερου για τη θέση υποψηφίου.

Τα αποτελέσματα της αξιολογικής διαδικασίας, τονίζει, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα πρακτικά που τηρεί η Επιτροπή, καθώς και η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη λήψη της απόφασης. Θα πρέπει, εξηγεί, να αναφέρεται στις πηγές πληροφόρησης και σε τυχόν έρευνα που διενήργησε πριν τις συνεντεύξεις για τους υποψηφίους, κ.ά..

«Η τελική επιλογή υποψηφίου, θα πρέπει να αιτιολογείται πρακτικά, στη βάση όλων των προαναφερθέντων κριτηρίων και δεδομένων», επισημαίνει περαιτέρω η κα Ορφανίδου.

Στη συνέχεια, σημειώνει, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει αιτιολογημένη εισήγηση για τον/τους καταλληλότερο/ους υποψήφιο/ους στον Υπουργό ή τον Προϊστάμενο της Ανεξάρτητης Υπηρεσίας, για λήψη απόφασης.

Μετά τη λήψη απόφασης, υπογραμμίζει η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του ΤΔΔΠ, η κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή θα πρέπει να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την απόσπαση ή την μετάθεση του προσωπικού που θα επιλεγεί, στη βάση των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τις διαδικασίες αποσπάσεων/μεταθέσεων.

Επιπρόσθετα, η κα Ορφανίδου τονίζει πως, όταν οι προτεινόμενες αποσπάσεις συνεπάγονται απομάκρυνση του υπαλλήλου από ένα Υπουργείο ή Ανεξάρτητο Γραφείο ή Υπηρεσία σε άλλο Υπουργείο ή Ανεξάρτητο Γραφείο ή Υπηρεσία ή απασχόληση του στο εξωτερικό, θα πρέπει να εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών και, ακολούθως, να υποβάλλεται σύσταση από τον Υπουργό Οικονομικών στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

>>> Διαβάστε επίσης: Αυτοί είναι οι μισθοί για κάθε Κλίμακα στο Δημόσιο <<<

Τι προνοεί η νομοθεσία
Σύμφωνα, πάντως, με την νομοθεσία που διέπει τις αποσπάσεις/μεταθέσεις, για αποσπάσεις μόνιμου προσωπικού εντός του ίδιου Υπουργείου ή Υπηρεσίας, η αρμόδια Αρχή θα υποβάλλει σύσταση στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), ενώ στις περιπτώσεις αποσπάσεων μόνιμων υπαλλήλων σε άλλο Υπουργείο, Ανεξάρτητο Γραφείο ή Υπηρεσία, η σύσταση για απόφαση του υπαλλήλου προς την ΕΔΥ υποβάλλεται από τον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών, μαζί με τις απόψεις τόσο του ιδίου όσο και των αρμοδίων Αρχών.

Αναφορικά με τις αποσπάσεις μόνιμου προσωπικού σε Υπηρεσία ή Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε υπηρεσία χώρας κράτους-μέλους της ΕΕ ή διεθνή οργανισμό, σχετική πρόταση, συνοδευόμενη από τις απόψεις της Αρμόδιας Αρχής για τον υπάλληλο που θα αποσπαστεί, υποβάλλεται προς την ΕΔΥ και πάλι από τον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών. 

Βάσει, δε, της νομοθεσίας οι μεταθέσεις μόνιμων Δημοσίων Υπαλλήλων από τη μια επαρχία στην άλλη ή στο εξωτερικό διενεργούνται από την ΕΔΥ, μετά από δεόντως αιτιολογημένη πρόταση της αρμόδιας Αρχής. 

Τέλος, οι μεταθέσεις εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα γίνονται μετά από γραπτή πρόταση του Διευθυντή του ΤΔΔΠ, στην οποία περιλαμβάνονται και οι απόψεις του Γενικού Διευθυντή του επηρεαζόμενου Υπουργείου, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών για τελική έγκριση.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Νοείται ότι, εάν η κάλυψη ανάγκης είναι εντός του τόπου διαμονής του εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου, τότε γίνεται μετακίνηση μετά από γραπτή πρόταση του Διευθυντή του ΤΔΔΠ, στην οποία περιλαμβάνονται, επίσης, οι απόψεις του Γενικού Διευθυντή του επηρεαζόμενου οικείου Υπουργείου, σύμφωνα και με το άρθρο 14(2) του «περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου».

Μάριος Αδάμου
 
2128