Έκτακτοι - Δημόσιο: Όσοι μπήκαν, μπήκαν! Κανείς άλλος από το 2021

Τέλος στις προσλήψεις Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου σε Δήμοσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα επιχειρεί να βάλει το ΥΠΟΙΚ

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Την πολιτική απασχόλησης και επιδομάτων στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα που θα ακολουθήσει το κράτος από το 2021 και εντεύθεν, καθορίζει ο Προϋπολογισμός για το επόμενο έτος, τον οποίο ενέκρινε την Τετάρτη (7/10) το Υπουργικό Συμβούλιο.

>>> Διαβάστε ακόμη: Είσαι Δημόσιος; Η διαδικασία για να πας μετάθεση ή απόσπαση <<<

Βάσει της εν λόγω Πολιτικής, το 2021 θα συνεχιστούν τα μέτρα συγκράτησης της απασχόλησης και τους ύφους των επιδομάτων, αποζημιώσεων και οικονομικών ωφελημάτων, ενώ, πλέον, η κάλυψη των αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας σε προσωπικό θα γίνεται μέσω της πλήρωσης μόνιμων θέσεων και όχι μέσω της πρόσληψης εκτάκτων, όπως Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ).

Ειδικότερα, στα πλαίσια του προϋπολογισμού του 2021 προβλέπεται η μη παραχώρηση γενικών αυξήσεων και προσπάθεια συγκράτησης άλλων άμεσων ή έμμεσων μισθολογικών αυξήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

  • από την 1η Ιανουαρίου 2017 καταργήθηκε η έκτακτη εισφορά που είχε επιβληθεί στις απολαβές των εργαζομένων το 2011, τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο τομέα,
  • από την 1η Ιανουαρίου 2017 παραχωρούνται κανονικά οι ετήσιες προσαυξήσεις, που είχαν ανασταλεί από το 2012, αλλά και η αυξημένη μισθοδοσία σε περίπτωση προαγωγής που είχε ανασταλεί από τις 20.06.2014,
  • από την 1η Ιανουαρίου 2018 εφαρμόζεται το αναθεωρημένο πλαίσιο της ΑΤΑ, που είχε ανασταλεί από το 2012 και το οποίο προνοεί παραχώρηση του ήμισυ του ρυθμού αύξησης της ΑΤΑ στις περιπτώσεις αύξησης του σχετικού Δείκτη, αποφεύγοντας τη μείωση της ΑΤΑ όταν ο Δείκτης είναι αρνητικός,
  • από την 1η Μαρτίου 2017 έχει υπάρξει μερική αναθεώρηση των μέτρων που αφορούν στα επιδόματα/ αποζημιώσεις για απασχόληση με το σύστημα βάρδιας ή/ και υπερωριακά, και
  • από την 1η Ιουλίου 2018 έχει νομοθετηθεί η σταδιακή μείωση των αποκοπών στις απολαβές και συντάξεις των εργαζομένων και συνταξιούχων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα με πλήρη κατάργηση τους την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Επίσης, κατά το 2021 θα συνεχιστεί η απαγόρευση πλήρωσης κενών μόνιμων θέσεων Πρώτου Διορισμού, Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής και Προαγωγής στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, ενώ στις περιπτώσεις που δικαιολογούν εξαίρεση από την απαγόρευση, θα συνεχίσουν να εξετάζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες των «περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017».

>>> Διαβάστε επίσης: Αυτοί είναι οι μισθοί για κάθε Κλίμακα στο Δημόσιο <<<

Τέλος στις προσλήψεις Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου
Την ίδια ώρα, από το 2021 και εντεύθεν η κάλυψη των αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας σε προσωπικό θα γίνεται μέσω της πλήρωσης μόνιμων θέσεων και όχι μέσω της πρόσληψης Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ). 

Στο πλαίσιο αυτό, παρά τη διατήρηση στις πλείστες περιπτώσεις των οροφών για πρόσληψη/ απασχόληση προσωπικού στις εξαιρέσεις που περιλαμβάνονται στο Άρθρο 16 του «περί Προϋπολογισμού Νόμου», θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για σταδιακή μείωση των εν λόγω οροφών μέσω επόμενων Προϋπολογισμών σε συνάρτηση με την πλήρωση κενών μόνιμων θέσεων και τον τερματισμό της απασχόλησης ΕΟΧ με τη λήξη των συμβολαίων τους. 

Επιπρόσθετα, δεν θα προωθείται αντικατάσταση Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου, σε περίπτωση αποχώρησης τους από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από τις περιπτώσεις που καταγράφονται στο άρθρο 16 του «περί Προϋπολογισμού Νόμου». 

Στις περιπτώσεις, δε, που θα μειώνεται η απασχόληση Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου ή Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου για διάφορους λόγους, τυχόν κενό θα καλύπτεται, είτε με την πλήρωση υφιστάμενων μόνιμων κενών θέσεων ή όπου πρόκειται για πρόσθετες διαπιστωμένες ανάγκες, με τη δημιουργία πρόσθετων μόνιμων θέσεων.

Παράλληλα, και το 2021 θα συνεχιστεί η απαγόρευση πρόσληψης ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού και ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού για εποχιακές ή έκτακτες ανάγκες, με εξαίρεση τις μεμονωμένες περιπτώσεις που θα περιλαμβάνονται στο άρθρο 16 του «περί Προϋπολογισμού Νόμου» και οι οποίες αφορούν στο επάγγελμα του Ναυαγοσώστη (Κλ.Ε5) στις Επαρχιακές Διοικήσεις και του Εργάτη Υπηρεσίας Εξετάσεων (Κλ.Ε4) στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας. 

Επιπρόσθετα, θα συνεχιστεί η προώθηση της αξιοποίησης των διαθέσιμων εργαλείων κινητικότητας του προσωπικού, τόσο εντός όσο και μεταξύ των Υπουργείων/ Υφυπουργείων/ Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, όσο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, για κάλυψη αναγκών στελέχωσης, ενώ θα διατηρηθούν και οι ρυθμίσεις που αφορούν στην καταβολή επιδομάτων, αποζημιώσεων και άλλων οικονομικών ωφελημάτων, σύμφωνα με τις Σημειώσεις 17 και 29 του Πρώτου Πίνακα Δελτίων Δαπανών του «περί Προϋπολογισμού του 2020 Νόμος του 2019».

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Πρόσληψη 320 Οπλιτών το 2021
Πέραν των πιο πάνω, στον Προϋπολογισμό του 2021 περιλαμβάνεται και πρόταση για δημιουργία 524 θέσεων στις οποίες περιλαμβάνονται 320 θέσεις Οπλίτη στον Κυπριακό Στρατό οι οποίες είναι αναγκαίες προς συμμόρφωση με τις ΚΔΠ 351/ 2016 (για Αξιωματικούς) και τις ΚΔΠ 428/ 2017 για (Υπαξιωματικούς) που διαλαμβάνουν ότι, οι εισακτέοι στις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας διορίζονται ως Οπλίτες κατά την διάρκεια της φοίτησης τους. Πρόκειται για ρύθμιση που απαιτείται από τους πιο πάνω Κανονισμούς και δεν αφορά στη δημιουργία θέσεων με πρόσθετη δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

Τονίζεται πως, έναντι της δημιουργίας των πιο πάνω θέσεων, προτείνεται η κατάργηση 44 θέσεων (41 δημοσιοϋπαλληλικών και 3 ωρομίσθιων) και σημείωση με διπλό σταυρό 29 θέσεων, ενώ άλλες 314 θέσεις θα καταργηθούν ή θα σημειωθούν με διπλό σταυρό σε μελλοντικό στάδιο είτε λόγω δεσμεύσεων έναντι της έγκρισης που δόθηκε για δημιουργία των πρόσθετων θέσεων είτε λόγω της αναδιοργάνωσης του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και της λειτουργίας της Κρατικής Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας. 

Επίσης με τον Προϋπολογισμό 2021, προωθείται η υλοποίηση υφιστάμενων ρυθμίσεων/ σημειώσεων του Προϋπολογισμού, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία, κατάργηση ή/ και σημείωση με διπλό σταυρό πρόσθετων θέσεων.

Σημειώνεται, δε, πως κατά τη δημιουργία νέων/ πρόσθετων θέσεων εφαρμόστηκε κατά το δυνατό η πολιτική της κατάργησης ίσου αριθμού άλλων θέσεων ή η σημείωση με διπλό σταυρό για κατάργηση με την κένωσή τους ή/ και η μείωση πρόνοιας στον Προϋπολογισμό για την αγορά υπηρεσιών για κάλυψη σχετικών αναγκών, ώστε να μην προκύπτει κατά το δυνατό πρόσθετη δαπάνη, ενώ από το 2021 θα ισχύσει η πολιτική δημιουργίας θέσεων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και νοουμένου ότι υποδεικνύονται ίσης αξίας καταργήσεις θέσεων από τις αρμόδιες αρχές.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Τέλος, στον Προϋπολογισμό του 2021 περιλαμβάνεται και πρόνοια για μισθοδοτική αναβάθμιση 13 Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου Βοηθών Εξεταστών (Κλ. Α4 και Α7(ii)) σε Λειτουργούς Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Κλ. Α8, Α10 και Α11), Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και 9 Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου Βοηθών Λειτουργών Γενικού Λογιστηρίου (Κλ. Α4 και Α7(ii)) σε Λειτουργούς Γενικού Λογιστηρίου (Κλ. Α8, Α10 και Α11), Γενικό Λογιστήριο, στα πλαίσια των πορισμάτων μελετών διαχωρισμού διαζευκτικών προσόντων, που είχαν εφαρμοστεί στο παρελθόν για τις αντίστοιχες μόνιμες θέσεις.

Μάριος Αδάμου
 
2213