«Ενέσεις» χορηγιών στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια 

  • Για να εξασφαλίσουν την επίσημη διαπίστευσή τους σύμφωνα με διεθνή πρότυπα
  • Για βελτίωση της εικόνας της Κύπρου στον διεθνή ανταγωνιστικό στίβο 

Γράφει Χρύσω Αντωνιάδου

Kυβερνητικές χορηγίες μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα παραχωρήσει η Κυβέρνηση και στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ώστε να αναβαθμίσουν το επίπεδο και την ποιότητα των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 

Όπως καταγράφεται στο Σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από την Ε.Ε., «η διασφάλιση της επίσημης διαπίστευσης των δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων θα γίνει μέσω της υιοθέτησης διεθνών κατώτατων προτύπων για αναβάθμιση του συνολικού επιπέδου των υπηρεσιών υγείας μέσα από τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Κύριοι σκοποί της διαπίστευσης είναι να αυξηθεί ο αριθμός των δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων που θα αποκτήσουν διαπίστευση από διεθνώς αναγνωρισμένο Σώμα Διαπίστευσης, να αυξηθούν τα διαπιστευμένα νοσηλευτήρια που είναι συμβεβλημένα με το ΓεΣΥ και γενικότερα να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός πέντε χρόνων.

Ένας από τους κύριους στόχους είναι και η βελτίωση της εικόνας και της φήμης της Κύπρου στον διεθνή ανταγωνιστικό στίβο ως κράτος που παρέχει υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου με όλα τα οικονομικά οφέλη της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και του ιατρικού τουρισμού.

Όπως αναφέρεται στο Σχέδιο, ένας από τους στόχους είναι και «η ικανότητα των νοσηλευτηρίων να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις άλλα νοσηλευτήρια στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας ενισχύοντας τη βιωσιμότητά τους».

Οι προκλήσεις

Το Υπουργείο Οικονομικών που ετοίμασε το Σχέδιο, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο, καταγράφει ως κυριότερες προκλήσεις:

  • Την πραγματοποίηση εργασιών σε διοικητικό επίπεδο μέσω της ανάπτυξης διαπιστευμένων διαδικασιών για την οργάνωση και την παροχή υγειονομικής περίθαλψης προσανατολισμένης στον ασθενή, βάσει ποιοτικών προτύπων.
  • Τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την υιοθέτηση μέτρων για συμπερίληψη της διαπίστευσης ως προϋπόθεση για τη σύναψη σύμβασης με το ΓεΣΥ.

Να αναφέρουμε ότι στις 22 Μαΐου 2019, το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του, ενέκρινε το Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια/κλινικές για διευκόλυνση της διαδικασίας επίσημης Διαπίστευσής τους. Το Σχέδιο τέθηκε σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο 2019 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ωστόσο, ελάχιστος αριθμός ιδιωτικών νοσηλευτηρίων έχουν μέχρι σήμερα υποβάλει αίτηση για λήψη της χορηγίας για την ποιοτική διαπίστευσή τους εξαιτίας των πολύ αυστηρών προϋποθέσεων για συμπερίληψή τους.

Ισότιμη πρόσβαση

Με την εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης μέσω του οποίου η Κύπρος θα απορροφήσει σημαντικά κονδύλια, το Σχέδιο Χορηγιών θα αναθεωρηθεί ώστε να συμπεριληφθεί το σύνολο των νοσηλευτηρίων με στόχο την ισότιμη πρόσβασή τους στις χορηγίες. 

Να σημειωθεί ότι με την εφαρμογή της πρώτης φάσης του ΓεΣΥ και τη διασφάλιση της καθολικής ιατρικής κάλυψης του πληθυσμού για πρώτη φορά, υπήρξε ακόμα μεγαλύτερη η ανάγκη για ενίσχυση και τυποποίηση της δεύτερης φάσης του.

Η βιωσιμότητα του τομέα της νοσοκομειακής περίθαλψης δεχόταν απειλές λόγω της έλλειψης διαπιστευμένων νοσηλευτηρίων που θα μπορούσαν να συμβληθούν με το ΓεΣΥ. Η όλη διαδικασία διαπίστευσής τους είναι δαπανηρή και ως εκ τούτου απαγορευτική για τα μικρά νοσηλευτήρια. 

Οι σημαντικότερες προκλήσεις αναφορικά με τη Διαπίστευση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων αφορούσαν την έλλειψη τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης και κινήτρων μέχρι τη στιγμή της εφαρμογής του ΓεΣΥ. 

Τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια ενημερώθηκαν για την αναγκαιότητα της ποιοτικής διαπίστευσής τους ώστε να έχουν το δικαίωμα σύναψης σύμβασης ως παροχείς υπηρεσιών υγείας με το νεοσύστατο ΓεΣΥ. 

Οι αδυναμίες

Η πανδημία του κορωνοϊού έφερε στο φως τις αδυναμίες του συστήματος υγείας και την επιτακτική ανάγκη πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη και η ΟΕΒ που στηρίζουν το Σχέδιο έχουν ήδη προβεί σε ανακοίνωση για συναίνεση επί των προνοιών του Σχεδίου τονίζοντας ότι η οικονομική στήριξη αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την πιθανότητα χρηματοδότησης από τα ίδια νοσηλευτήρια της διαπίστευσής τους, ιδιαίτερα εν μέσω οικονομικής ύφεσης. 

Η Ομοσπονδία έχει προτείνει τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών προκειμένου η κλιμακωτή διαδικασία διαπίστευσης για τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια να ακολουθηθεί με δικαίωμα στην παροχή χορηγίας, σε περίπτωση που επιτευχθεί το 50% της διαπίστευσης.

Οι αναγνωρισμένοι φορείς/οργανισμοί διαπίστευσης έχουν εγκριθεί από τις αρχές του κράτους μέσω του συστήματος ISQua. H αξιολόγηση των αιτήσεων για παροχή κρατικής χορηγίας για διαπίστευση πραγματοποιείται από το Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, το οποίο και είναι υπεύθυνο για την εποπτεία και τον έλεγχο των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων/κλινικών.

Αξιολογήσεις

Οι αιτήσεις για παροχή χορηγίας αξιολογούνται από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που απαρτίζεται από τρεις εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, τον λογιστή του Υπουργείου Υγείας και έναν εκπρόσωπο 
του Υπουργείου Οικονομικών. 

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι δικαιούνται επιδότηση του 50% επί της συνολικής δαπάνης για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους σχετικά με την απαιτούμενη προετοιμασία του νοσηλευτηρίου για την απόκτηση της Διαπίστευσης.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι δικαιούνται επιδότηση του 70% επί της συνολικής δαπάνης του νοσηλευτηρίου για απόκτηση διαπιστευτηρίου ποιότητας από αναγνωρισμένο φορέα/οργανισμό διαπίστευσης.

Χρύσω Αντωνιάδου
 
1729