Επιχειρήσεις, αν πάτε Λευκωσία ή Αγ.Δομέτιο έχετε κρατική χορηγία

Μέχρι €40,000 χορηγία για επιχειρήσεις στο Δήμο Λευκωσίας, μέχρι €50,000 στον Άγιο Δομέτιο

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ σε χορηγίες
εξήγγειλε ο Νίκος Νουρής για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στους Δήμους Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου. 

Τα σχέδια του Υπουργού Εσωτερικών εμπίπτουν στο Πρόγραμμα Αναζωογόνησης και Αναβίωσης περιοχών Πράσινης Γραμμής

Συγκεκριμένα προωθείται σχέδιο χορηγιών σε ιδιώτες για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με συνολικό ύψος χορηγίας €945.000, που επιμερίζεται κατά €700.000 στον Δήμο Λευκωσίας και άλλες €245.000 για τον Δήμο Αγίου Δομετίου. 

Αυτές οι δαπάνες αθροιστικά με τη χορηγία για τα έργα υποδομής ανεβάζουν το σύνολο της εγκεκριμένης κυβερνητικής δαπάνης για το Πρόγραμμα στα €12,000,000. 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Το Σχέδιο Κυβερνητικής χορηγίας σε Επιχειρήσεις, αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων σε ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές οικοδομών ή γης, στις περιοχές του Σχεδίου. 

Βασικός στόχος αυτού του Σχεδίου είναι επίσης η προσέλκυση νέων Επιχειρήσεων σε επιλεγμένες περιοχές του Προγράμματος Αναζωογόνησης της Πράσινης Γραμμής στους Δήμους Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου. 

Δικαιούχοι του σχεδίου είναι Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, οι οποίες θα πραγματοποιήσουν επενδύσεις στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου και πληρούν τις προϋποθέσεις του.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται οικοδομικές εργασίες σε υφιστάμενα ή νέα κτήρια, με σκοπό είτε τη δημιουργία νέας Επιχείρησης, είτε την μετακίνηση υφιστάμενης Επιχείρησης. Επιχορηγούνται ακόμα επεκτάσεις κτιριακών εγκαταστάσεων ηλεκτρικές, υδραυλικές, και μηχανολογικές εγκαταστάσεις αλλά και η αμοιβή των μελετητών του έργου. 

Σημειώνεται ότι εξαιρούνται οι δαπάνες ανέγερσης η επιδιόρθωσης οικιστικών υποδομών. 

Η επιχορήγηση η οποία παρέχεται από το Σχέδιο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας διαφοροποιείται μεταξύ των δύο Δήμων ως εξής:

  • Στον ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: η χορηγία καλύπτει το 75% του αποδεκτού προϋπολογιζόμενου κόστους της επιλέξιμης δαπάνης, με ανώτατο όριο οικονομικής βοήθειας το ποσό των €40.000 ανά επιχείρηση.
  • ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ: Η χορηγία αφορά το 50% του αποδεκτού προϋπολογιζόμενου κόστους της επιλέξιμης δαπάνης, με ανώτατο όριο οικονομικής βοήθειας το ποσό των €50.000 ανά επιχείρηση.

Η χορηγία θα παρέχεται σε δύο ισόποσες δόσεις, μια κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και μια με την ολοκλήρωση. 

Δεν θεωρείται επιλέξιμο οποιοδήποτε έργο με αποδεκτό προϋπολογιζόμενο κόστος δαπάνης μικρότερο των €30.000 ενώ σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η επιχείρηση τερματίσει την λειτουργία της πριν περάσουν πέντε τουλάχιστον ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης, θα υποχρεούται σε επιστροφή της ενίσχυσης που έλαβε έντοκα. 

Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του Σχεδίου είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και Ελέγχων Λειτουργός του Κονδυλίου είναι ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Την ευθύνη υλοποίησης του Σχεδίου έχει ο Έπαρχος Λευκωσίας, ο οποίος προεδρεύει της Υπηρεσιακής Επιτροπής του Προγράμματος.

Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που προέκυψαν λόγω πανδημίας οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στους δύο Δήμους είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι την 30 Νοεμβρίου 2020 και οι εργασίες θα μπορούν να αρχίσουν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2021 με την προϋπόθεση της έκδοσης άδειας οικοδομής εκεί και όπου απαιτείται και αυτές θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 18 μηνών. 

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογούνται και θα εγκρίνονται ανάλογα με τη συνολική βαθμολογία που θα συγκεντρώνουν στη βάση των καθορισμένων κριτηρίων του Σχεδίου, από Υπηρεσιακή Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τον Έπαρχο Λευκωσίας ή εκπρόσωπό του, Πρόεδρο της Υπηρεσιακής Επιτροπής, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωπο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (πρώην Γραφείο Προγραμματισμού), εκπρόσωπο του Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και Εκπρόσωπο του οικείου Δήμου.

Στις περιπτώσεις απόρριψης της αίτησης ή αμφισβήτησης εκ μέρους των αιτητών του ποσού της χορηγίας οι αιτητές έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης η οποία και θα εξετάζεται από Τριμελή Επιτροπή ενώ σε περίπτωση κατά την οποία οι εγκεκριμένες εργασίες δεν ολοκληρωθούν σε ποσοστό τουλάχιστο κατά 80% μέσα στο χρονοδιάγραμμα των 18 μηνών τότε το έργο τίθεται εκτός σχεδίου και ο αιτητής υποχρεούται να επιστρέψει τη χορηγία που του έχει καταβληθεί, εντόκως.
 

Μάριος Αδάμου
 
1169
Thumbnail