Έξι μήνες κι ακόμη αξιολογείται το νέο Δ.Σ. της ΚΕΔΙΠΕΣ!

Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της δημιουργεί προβλήματα στις εργασίες της ΚΕΔΙΠΕΣ
 • Βαρύτητα στις ερωτήσεις που αφορούν την υπόληψη και τον χαρακτήρα του αξιολογούμενου
 • Καθυστερεί η μεγιστοποίησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται η εταιρεία 


Γράφει Χρύσω Αντωνιάδου
Έξι ολόκληρους μήνες περνούν από διαδικασία εξονυχιστικής αξιολόγησης τα νέα μέλη του Δ.Σ. της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, στη βάση της αξιολόγησης καταλληλότητας και αξιοπιστίας (fit and proper), χωρίς να διαφαίνεται ακόμη οποιαδήποτε θετική έκβαση.

Πληροφορίες της Brief αναφέρουν ότι όλα τα μέλη της ΚΕΔΙΠΕΣ περνούν από διαδικασία, η οποία, υπό κανονικές περιστάσεις, θα διαρκούσε από πέντε βδομάδες μέχρι τρεις μήνες. 

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Η αξιολόγηση γίνεται στη βάση της οδηγίας της 21ης Νοεμβρίου 2014 για την ικανότητα και καταλληλότητα μελών διοικητικού οργάνου και διευθυντών αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων. Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της δημιουργεί προβλήματα στις εργασίες της ΚΕΔΙΠΕΣ και δυσχεραίνει το έργο της μεγιστοποίησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται η εταιρεία και της αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας (ύψους €3,6 δισεκατομμυρίων) προς όφελος των φορολογουμένων.


Εταιρική Διακυβέρνηση
Η  ΚΕΔΙΠΕΣ δεν εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά μόνο από την ΚΤΚ, όμως όλα τα νέα μέλη της περνούν από αξιολόγηση στο πλαίσιο της εποπτείας της σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. 

Οι διαδικασίες αξιολόγησης είναι οι ίδιες που εφαρμόζονται στην περίπτωση των συστημικών ιδρυμάτων και η ΚΤΚ είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει στη συνέχεια  την αρμόδια διεύθυνση του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού.


Ατομικό ερωτηματολόγιο
Το σημαντικότερο στοιχείο στην όλη διαδικασία είναι το ατομικό ερωτηματολόγιο, χωρίς να αποκλείεται και η προσωπική συνέντευξη του προτεινόμενου προσώπου.  

Εξαιρετικά μεγάλη βαρύτητα δίνεται στις ερωτήσεις που αφορούν την υπόληψη και τον χαρακτήρα του ατόμου που αξιολογείται. Το υποψήφιο μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΙΠΕΣ καλείται να απαντήσει αν έχει ποτέ καταδικαστεί στην Κύπρο ή αλλού για αδίκημα που ενέχει απάτη, κλοπή, ψευδείς λογιστικές πράξεις, ή άλλη αξιόποινη πράξη, ή αδίκημα που σχετίζεται με εταιρείες, ή άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αφερεγγυότητα και για αδικήματα σχετικά με νομοθεσίες περί φορολογίας ή για φοροδιαφυγή.

Επίσης καλείται να απαντήσει εάν είναι αντικείμενο οποιασδήποτε τρέχουσας ποινικής έρευνας ή διαδικασίας ή αστικής διαδικασίας, ή αντικείμενο διαδικασιών πτώχευσης ή διαδικασιών κατάσχεσης περιουσίας. 

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

Τέλος, εξετάζεται ενδελεχώς εάν διαθέτει αξιοπιστία και καλή φήμη, ανεξάρτητα από τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των εργασιών του οργανισμού, εάν διαθέτει την απαιτούμενη ευθυκρισία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της θέσης και έχει γνώση και αντίληψη των σημαντικότερων κινδύνων. 


Τα πέντε μέλη
Το πέντε άτομα που πρότεινε ο Υπουργός Οικονομικών για το Δ.Σ. της ΚΕΔΙΠΕΣ είναι:
Λάμπρος Παπαδόπουλος (Λογιστής, πρώην στέλεχος της Citibank και άλλων τραπεζών).
Δρ  Μάριος Πιτσιλλής (Διδάκτωρ Οικονομικών και πρώην τραπεζικό στέλεχος στη Λαϊκή Τράπεζα).
Μάριος Χοιρομερίδης (Διευθυντής Συμβουλευτικής εταιρείας με εμπειρία στην διαχείριση ακινήτων).
Δώρος Κτωρίδης (Πρώην διευθυντικό στέλεχος της Λαϊκής Τράπεζας).
Σοφοκλής Παραπάνος (Στέλεχος στον χρηματοικονομικό τομέα - Finance).

Όλοι προτείνονται από την Κυβέρνηση και υποδεικνύονται στη ΣΕΔΙΠΕΣ από το μεγαλομέτοχο που είναι το κράτος. 

Σύμφωνα με τα κριτήρια που έθεσε η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο έγκρισης της κρατικής βοήθειας για διευκόλυνση της μεταφοράς του «καλού» Συνεργατισμού στην Ελληνική Τράπεζα, τα επιλεγέντα μέλη θα πρέπει να διαθέτουν πείρα δέκα χρόνων στη διαχείριση προβληματικών περιουσιακών στοιχείων.

Μετά την επικύρωση των ονομάτων που πρότεινε το Υπουργικό Συμβούλιο  το νέο Δ.Σ. θα συσταθεί σε Σώμα και θα επιλέξει τον Εκτελεστικό Διευθυντή της ΚΕΔΙΠΕΣ. 

Χρύσω Αντωνιάδου
 
228
Thumbnail
 • Σημαντική η πορεία της καθώς όλα έσοδα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων θα αποπληρώνουν την κρατική βοήθεια

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ


Η BDO Κύπρου εργάζεται πυρετωδώς και έχει εισέλθει στα βαθιά σε σχέση με καίρια ζητήματα που αφορούν την ΚΕΔΙΠΕΣ, τη σχέση της με την Altamira και τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Σε συνεργασία με τη BDO Ιρλανδίας, η οποία είχε προσληφθεί από τη ΝΑΜΑ (Εθνικό Οργανισμό Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων της Ιρλανδίας) και τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας ως διαχειριστής και εκκαθαριστής,  έχει εισχωρήσει στα βαθιά της ΚΕΔΙΠΕΣ, με στόχο να παρουσιάσει μελέτη στρατηγικής, τη νέα οργανωτική δομή της εταιρείας και τον επιχειρησιακό της σχεδιασμό.  

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

Ωστόσο, το μεγάλο κεφάλαιο που ανοίγει και για το οποίο αναμένονται συγκεκριμένες εισηγήσεις είναι η συνεργασία της Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΣΕΔΙΠΕΣ) με την  Altamira Asset Management (Cyprus) Ltd και η σχέση της τελευταίας με την ΚΕΔΙΠΕΣ. 

Στο μικροσκόπιο και η Altamira
Η Altamira είναι από την αρχή του 2019 ο διαχειριστής των χορηγήσεων που έχουν καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών και των ακινήτων που δεν αφορούν ίδια χρήση και η ΚΕΔΙΠΕΣ πραγματοποιεί δραστηριότητες που αφορούν τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. 

Η BDO αναμένεται να δώσει λύση σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και την τύχη τους, με ιδιαίτερη έμφαση στο καθεστώς και στη σχέση με την Altamira.

Πέραν των πιο πάνω, ο λογιστικός οίκος ενδιατρίβει:

ad1mobile
 • Στην εσωτερική αναδιοργάνωση της ΚΕΔΙΠΕΣ.
 • Στις διαδικασίες που ακολουθούνται για διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων του Συνεργατισμού, τα οποία ανήκουν στην εταιρεία της οποίας κύριος και μόνος μέτοχος είναι το κράτος. 

Το θέμα της Altamira είναι ψηλά στην ατζέντα και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά, με κύριο μια πιθανή πώληση του μεριδίου της ΣΕΔΙΠΕΣ στην Altamira Asset Management Cyprus Limited ή την έναρξη μιας νέας διαδικασίας για εξεύρεση άλλης εταιρείας που θα αναλάβει τα δάνεια.

Ήδη, το Υπουργείο Οικονομικών προσδοκά πως διάφορα θέματα που αφορούν την ΚΕΔΙΠΕΣ ξεκαθαρίσουν το συντομότερο, ενώ παράλληλα αναμένεται και η επικύρωση των ονομάτων του Δ.Σ. από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Τα θέματα που θεωρούνται σημαντικής σημασίας για το Υπουργείο είναι:

 • Η διαχείριση των ακινήτων του πρώην Συνεργατισμού και η μεγιστοποίηση του κέρδους προς όφελος του κράτους.
 • Η ένταξη των δικαιούχων δανειοληπτών στο  Σχέδιο «ΕΣΤΙΑ».
 • Η αξιοποίηση ακινήτων του Συνεργατισμού από κυβερνητικές υπηρεσίες, Δήμους και κοινότητες.
 • Το νέο νομικό καθεστώς της ΣΕΔΙΠΕΣ και ΚΕΔΙΠΕΣ στη βάση νομοσχεδίου που επεξεργάζεται η Γενική Εισαγγελία.

H κρατική στήριξη
Η πορεία της ΚΕΔΙΠΕΣ κρίνεται καθοριστική καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία, με τη συμφωνία μεταφοράς εργασιών της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας προς την Ελληνική Τράπεζα, παρείχε κρατική στήριξη €3,6 δις. Αυτή τη στήριξη επιδιώκει να ανακτήσει μέσω συνετής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων που παρέμειναν στην πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν:

ad2mobile
 • Χορηγήσεις ονομαστικής αξίας €7.371 εκατ.
 • Ακίνητη περιουσία στις ελεύθερες περιοχές ύψους €681εκατ. και όλη την ακίνητη περιουσία στις κατεχόμενες περιοχές
 • Μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες €81 εκατ.
 • Συμμετοχές σε εταιρείες εμπορικού τομέα και άλλα περιουσιακά στοιχεία €121 εκατ.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Η Κύπρος έχει επίσης δεσμευτεί στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ θα ασχολείται αποκλειστικά με τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που πέρασαν στη δικαιοδοσία της καθώς τα περιουσιακά  της στοιχεία και το μετοχικό κεφάλαιό της είναι ενεχυριασμένα προς όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας για την κρατική βοήθεια που παρείχε.

Έτσι, όλα τα έσοδα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων θα αποπληρώνουν την κρατική βοήθεια. Για τον σκοπό αυτό η Ε.Ε. θα αξιολογεί τακτικά την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων.

article 1