«Φάκελος Ναυτιλία»: Οι 35 δράσεις για τη Νέα Τάξη (ΜΕΡΟΣ Α’)

Με ορίζοντα το 2030 πλέει στη νέα εποχή η κυπριακή ναυτιλία - Η Brief ανοίγει τον «Φάκελο Ναυτιλία» σε 3 μέρη

Σε 3 στρατηγικούς πυλώνες στους οποίους περιέχονται συνολικά 35 δράσεις καταρτίστηκε ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Υφυπουργείου Ναυτιλίας που στόχο έχει την μετάβαση της κυπριακής ναυτιλίας στη νέα εποχή, παραμένοντας πρωταγωνιστής ανά το παγκόσμιο, αλλά την ίδια ώρα αναβαθμίζοντας και εκσυγχρονίζοντας τις ναυτιλιακές υπηρεσίες που προσφέρει η Κυπριακή Δημοκρατία. 

>>> Διαβάστε και τις 35 δράσεις εδώ <<<

Η Brief εισέρχεται και αναλύει τον Στρατηγικό Σχεδιασμό «SEAChange 2030» καταγράφοντας και επεξηγώντας ξεχωριστά την κάθε δράση των 3 πυλώνων. 

Για σκοπούς συνοχής και καλύτερης παρουσίασης, οι 35 δράσεις χωρίζονται σε 3 δημοσιεύματα, κάτω από τον «Φάκελο Ναυτιλία». (ΜΕΡΟΣ Α΄, ΜΕΡΟΣ Β’, ΜΕΡΟΣ Γ’)

Αρχή κάνουμε σήμερα (13/10) με τις πρώτες 12 δράσεις εκ των οποίων οι 3 καλύπτουν τον 1ο πυλώνα, οι 2 δράσεις καλύπτουν τον 2ο πυλώνα, ενώ οι υπόλοιπες 7 αφορούν τον 3ο πυλώνα, ο οποίος περιλαμβάνει συνολικά 30 δράσεις. Μαζί με τις δράσεις θα καταγράφεται και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης κάθε δράσης. 

>>> Διαβάστε και τις 35 δράσεις εδώ <<<

Οι 3 πυλώνες είναι:

1. Extrovert (Εξωστρέφεια)
2. Adaptable (Προσαρμοστικότητα)
3. Sustainable (Αειφορία)

 

Πυλώνας 1: Extrovert - Εξωστρέφεια (3 δράσεις)

1/ Δημιουργία πλατφόρμας “Cyprus Open Maritime Exchange” (COME): Το Cyprus Open Maritime Exchange είναι ένα διαδικτυακό κανάλι επικοινωνίας με την ναυτιλιακή βιομηχανία, τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς και όλους όσους εμπλέκονται στις θαλάσσιες μεταφορές και στην εφοδιαστική αλυσίδα, επιδιώκοντας την ανταλλαγή απόψεων για τρέχοντα θέματα που απασχολούν την ναυτιλία μέσω στοχευμένων διαδικτυακών συναντήσεων.

Χρονοδιάγραμμα: Αρχή το 1ο τρίμηνο του 2022 με ολοκλήρωση το 4ο τρίμηνο του 2022

 

2/ Ενδυνάμωση σχέσεων με άλλα κράτη για ανταλλαγή απόψεων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος καθώς και για διαμόρφωση κοινών προσεγγίσεων σε θέματα ναυτιλιακής πολιτικής

Χρονοδιάγραμμα: Αρχή 4ο τρίμηνο του 2021 και με διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το 2030 

 

3/ Ενδυνάμωση αποτελεσματικού και εποικοδομητικού διαλόγου με ρυθμιστικές αρχές αρμόδιες για διαμόρφωση ναυτιλιακής πολιτικής τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρονοδιάγραμμα: Αρχή 4ο τρίμηνο του 2021 και με διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το 2030

 

Πυλώνας 2: Adaptable – Προσαρμοστικότητα (2 δράσεις)

4/ Συστηματική Ανασκόπηση Πολιτικής μέσα από την ανάλυση των τάσεων της αγοράς σε διαβούλευση με την ναυτιλιακή βιομηχανία και όλων όσων εμπλέκονται στις θαλάσσιες μεταφορές και στην εφοδιαστική αλυσίδα στοχεύοντας στη: 

  • Αποτελεσματική, πιο αποδοτική και έγκυρη εφαρμογή του διεθνούς, κοινοτικού, περιφερειακού και εθνικού νομοθετικού πλαισίου. 
  • ∆ιαμόρφωση και προώθηση πολιτικών που στοχεύουν σε μια πιο αειφόρο, κοινωνικά και ηθικά υπεύθυνη ναυτιλιακή βιομηχανία. 
  • Παροχή ενός ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την συνεχή ανάπτυξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας που να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, φορολογικά και άλλα κίνητρα. 
  • ∆ιασφάλιση διπλωματικής προστασίας στα υπό Κυπριακής σημαίας πλοία και προβολή της Κυπριακής ναυτιλίας δια μέσου της Οικονομικής ∆ιπλωματίας

Χρονοδιάγραμμα: Εκκίνηση από το 4ο τρίμηνο του 2021 και με διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το 2030 

 

5/ Προώθηση δια βίου μάθησης και ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας και διορατικότητας στα στελέχη του Υφυπουργείου μέσα από την λειτουργία κατάλληλης οργανωτικής δομής που να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τους στόχους.

Χρονοδιάγραμμα: Εκκίνηση από το 4ο τρίμηνο του 2021 και με διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το 2030

 

Πυλώνας 3: Sustainable – Αειφορία (7 δράσεις)

6/ Συστηματική παρακολούθηση των εργασιών των εξουσιοδοτημένων Αναγνωρισμένων Οργανισμών (Νηογνωμόνων) καθώς και των Αναγνωρισμένων Οργανισμών για θέματα Προστασίας (Security) μέσα από διαβουλεύσεις, επιτόπιες επιθεωρήσεις και ελέγχους.

Χρονοδιάγραμμα: Εκκίνηση από το 4ο τρίμηνο του 2021 και με διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το 2030

 

7/ Επανεργοποίηση του δικτύου εποπτών πλοίων με στόχο την επίτευξη 100% επιθεωρήσεων των πλοίων που περιλαμβάνονται στον “Κατάλογο Προτεραιότητας για Έλεγχο από το Κράτος της Σημαίας”.

Χρονοδιάγραμμα: Εκκίνηση από το 4ο τρίμηνο του 2021 και ολοκλήρωση μέχρι το 4ο τρίμηνο του 2023

 

8/ Συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος των πλοίων που περιλαμβάνονται στον “Κατάλογο Προτεραιότητας για Έλεγχο του Κράτος της Σημαίας”.

Χρονοδιάγραμμα: Εκκίνηση από το 4ο τρίμηνο του 2021 και με διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το 2030

 

9/ Αναθεώρηση των θεσμικών κυρώσεων που επιβάλλονται ως αποτέλεσμα ελλείψεων και/ή μη συμμόρφωσης.

Χρονοδιάγραμμα: Εκκίνηση από το 4ο τρίμηνο του 2021 και με διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το 2030


10/ Αποτροπή μελλοντικών κατακρατήσεων παρέχοντας συστηματική ενημέρωση στους πλοιοκτήτες και πλοίο διαχειριστές μέσω της παροχής πληροφοριών:

  • Για συγκεκριμένες εκστρατείες ελέγχων από τα Κράτη του Λιμένα, και
  • Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ελλείψεων και / ή μη συμμορφώσεων που καταγράφηκαν:
  • στα πλαίσια ελέγχων από το Κράτος της Σημαίας,
  • στα πλαίσια ελέγχων από τα Κράτη του Λιμένα,
  • που αναφέρονται στις ετήσιες εκθέσεις των Μνημονίων Συνεργασίας Κρατών του Λιμένα

Χρονοδιάγραμμα: Εκκίνηση από το 4ο τρίμηνο του 2021 και με διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το 2030

 

11/ ∆ημιουργία πλαισίου, και υποστήριξη της εφαρμογής κριτηρίων και διαδικασιών, για ασφαλείς και ουσιαστικές εξ’ αποστάσεως επιθεωρήσεις και ελέγχους κατασκευής, εξοπλισμού ή εξαρτισμού του πλοίου ή/και για των εξ’ αποστάσεως έλεγχο συστημάτων ασφαλούς διαχείρισης ή προστασίας.

Χρονοδιάγραμμα: Εκκίνηση το 2ο τρίμηνο του 2022 και με διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το 2030

 

12/ Παροχή στήριξης και καθοδήγησης στα πλοία σε ιδιάζουσες τοπικές και περιφερειακές συνθήκες.

Χρονοδιάγραμμα: Εκκίνηση από το 4ο τρίμηνο του 2021 και με διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το 2030

 

(ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄)

(ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ')

 
1729