Φοιτητική χορηγία/επιδόματα:Πότε γίνονται αιτήσεις για νέα χρονιά

Όλα όσα πρέπει να ξέρουν νέοι και νυν φοιτητές για την φοιτητική χορηγία & τα επιδόματα - Ποσά, κριτήρια (ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ)

ΓΡΑΦΕΙ Η ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

Με αγωνία αναμένουν πολλοί μαθητές τα αποτελέσματα των Παγκύπριων εξετάσεων για να μάθουν σε ποιες σχολές και πανεπιστήμια της Κύπρου ή της Ελλάδας πέρασαν ενώ αρκετοί είναι και οι μαθητές που ήδη βρήκαν τα πανεπιστήμια στα οποία θα φοιτήσουν.

Για όλους τους φοιτητές πάντως αλλά και τους γονείς τους σημαντική  φοιτητική χορηγία αλλά και τα διάφορα φοιτητικά επιδόματα που δίνει το κράτος.

>>> Διαβάστε επίσης: Σπουδές: Κερδισμένος ο κλάδος Ιατρικής λόγω πανδημίας και ΓεΣΥ <<<

Τι ισχύει όμως με τις φοιτητικές χορηγίες και επιδόματα για την ακαδημαϊκή χρονιά 2022-2023; Πότε θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις και πότε θα γίνει η καταβολή τους; Ποια θα είναι τα κριτήρια και τα ποσά που θα δικαιούται ένας φοιτητής;

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις  - Πότε θα πληρωθούν

Μιλώντας στην Brief, ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας, Λάκης Μύθιλλος ανέφερε ότι οι αιτήσεις για την φοιτητική χορηγία και τα επιδόματα θα ξεκινήσουν τέλη Ιανουαρίου-αρχές Φεβρουαρίου του 2023, με την ακριβές ημερομηνία να αναμένεται να ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Σύμφωνα με τον κ. Μύθιλλο, με βάση νόμο, υπάρχει το δικαίωμα για υποβολή των αιτήσεων μέχρι τις 31 Μαρτίου ενώ όσο αφορά την καταβολή τους, και αυτή ξεκινά γύρω σε αυτή την χρονική περίοδο. 

«Επειδή έχουμε διασυνδέσεις και πρέπει να λάβουμε στοιχεία από άλλες υπηρεσίες, συνήθως γύρω στα τέλη Μαρτίου και μετέπειτα ξεκινούν να γίνονται οι πληρωμές», εξήγησε.

Επιπλέον, ο κ. Μύθιλλος συμβουλεύει γονείς και φοιτητές να κάνουν έγκαιρα τις αιτήσεις τους και να μην βασίζονται σε παράταση της ημερομηνίας, καθώς επίσης και να διαβάζουν προσεκτικά την αίτηση ώστε να συμπληρώνουν όλα τα στοιχεία και να μην χρειάζεται να επανέλθουν για να τα προσθέσουν.

Αναλυτικά τα ποσά και τα κριτήρια για την φοιτητική χορηγία

Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται βάσει των προνοιών που ορίζονται στους περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμους του 2015 και 2019.

Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται, υπό προϋποθέσεις, στη βάση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων τα οποία είναι:

Εισοδηματικά κριτήρια:

Δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια φοιτητή/φοιτήτριας, της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €59.000,00 (πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ) όταν αυτή έχει μέχρι και δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις €59.000,00 (πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ), κατά €5.000 (πέντε χιλιάδες ευρώ) για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου.

Περιουσιακά κριτήρια:

Δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια της οποίας η συνολική αξία των περιουσιακών της στοιχείων δεν υπερβαίνει το €1.200.000 (ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ). Για τον υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη:

 • τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της οικογένειας σε τρέχουσες τιμές (π.χ. καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα) και
 • η ακίνητη ιδιοκτησία της οικογένειας σε τιμές 1.1.2013, όπως αυτές έχουν υπολογιστεί από το κτηματολόγιο του κράτους.

Ύψος φοιτητικής χορηγίας:

Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας που παραχωρείται στους δικαιούχους εξαρτάται από το συνολικό ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, ως ακολούθως:

1

*Για τις οικογένειες με περισσότερα από 2 τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ κατά πέντε χιλιάδες ευρώ για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου.

Άλλες προϋποθέσεις:

Πέραν των πιο πάνω κριτηρίων, η φοιτητική χορηγία παραχωρείται εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Παραχωρείται σε οικογένεια φοιτητή/φοιτήτριας της οποίας τα μέλη κατά τη διάρκεια των πέντε (5) ετών πριν από την έναρξη των σπουδών για τις οποίες ζητείται κρατική φοιτητική μέριμνα διέμεναν μόνιμα και νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία, για περίοδο πενήντα (50) τουλάχιστον μηνών.
 • Παραχωρείται για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου σπουδών, στον κάθε κύκλο σπουδών (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών). Στην περίπτωση φοιτητή/φοιτήτριας, που θα αποκτήσει περισσότερους από ένα τίτλο σπουδών σε κάθε κύκλο, καταβάλλεται συνολικά φοιτητική χορηγία που αντιστοιχεί στη διάρκεια που απαιτείται για την απόκτηση του τελευταίου τίτλου σπουδών, νοουμένου ότι ο τελευταίος τίτλος που θα αποκτήσει είναι ανωτέρου ακαδημαϊκού επιπέδου από τον προηγούμενο τίτλο σπουδών που έχει ήδη αποκτήσει στον ίδιο κύκλο σπουδών.
 • Παραχωρείται εφόσον ο/η φοιτητής/φοιτήτρια φοιτά τακτικά σε πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση τίτλου σπουδών που απονέμεται από:
  • δημόσιο πανεπιστήμιο της Δημοκρατίας, ή
  • δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας, ή
  • ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Δημοκρατίας, ή
  • εκπαιδευτικά αξιολογημένο – πιστοποιημένο κλάδο σπουδών ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας η οποία λειτουργεί στη Δημοκρατία και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο που προβλέπεται στους περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμους του 1996 έως 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ή
  • πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης ή πιστοποίησης, ή
  • ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού, που έχει τύχει αναγνώρισης ως ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς της χώρας στην οποία λειτουργεί,

  εφόσον ο/η φοιτητής/φοιτήτρια φοιτά σε κλάδο σπουδών που έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης.  

 • Το μέγιστο ποσό φοιτητικής χορηγίας που μπορεί να παραχωρηθεί ανά ακαδημαϊκό έτος είναι αυτό που αντιστοιχεί σε πλήρη φοίτηση ενός ακαδημαϊκού έτους.
 • Στις περιπτώσεις μερικής φοίτησης το ύψος της φοιτητικής χορηγίας είναι ανάλογο με τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων ή άλλων μονάδων μέτρησης σπουδών, που αντιστοιχούν στα μαθήματα, στα οποία έχει εγγραφεί ο/η φοιτητής/φοιτήτρια στο εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος, και η φοιτητική χορηγία καταβάλλεται αφού συμπληρωθεί περίοδος σπουδών που αντιστοιχεί σε ένα (1) τουλάχιστον εξάμηνο πλήρους φοίτησης.

Δείτε περισσότερα για την φοιτητική χορηγία ΕΔΩ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Τα φοιτητικά επιδόματα παραχωρούνται αφού ληφθούν υπόψη περιουσιακά και εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, για επιδότηση συγκεκριμένων αναγκών.

Οι δικαιούχοι φοιτητικών επιδομάτων προκύπτουν μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων, η οποία γίνεται βάσει συστήματος μοριοδότησης που προσμετρά τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Η μοριοδότηση της αίτησης θα γίνεται με στόχο την κατάταξη όλων των δικαιούχων αιτητών κατά προτεραιότητα (βάσει του συνόλου των μορίων που συγκεντρώνει ο αιτητής). Η υποβολή αίτησης για οικονομική ενίσχυση, δεν εξυπακούει κατ΄ ανάγκη την παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης, έστω και αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, λόγω του μεγάλου αριθμού αιτητών σε σχέση με τα ποσά που διατίθενται για το σκοπό αυτό. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που το ύψος των επιδομάτων προς τους δικαιούχους είναι μεγαλύτερο από τα διαθέσιμα κονδύλια, θα αποκλείονται τα άτομα που έχουν συγκεντρώσει τα λιγότερα μόρια. Αναλυτικότερα, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

Περιουσιακά κριτήρια:

Δικαίωμα διεκδίκησης φοιτητικών επιδομάτων έχει οικογένεια της οποίας η συνολική αξία των περιουσιακών της στοιχείων δεν υπερβαίνει το €1.200.000 (ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ). Για τον υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη:

 • τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της οικογένειας σε τρέχουσες τιμές (π.χ. καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα) και
 • η ακίνητη ιδιοκτησία της οικογένειας σε τιμές 1.1.2013, όπως αυτές έχουν υπολογιστεί από το κτηματολόγιο του κράτους.

Η αξία των περιουσιακών στοιχείων δεν θα μοριοδοτείται. Θα αποτελεί μόνο προϋπόθεση για διεκδίκηση των φοιτητικών επιδομάτων.

Εισοδηματικά κριτήρια:

Δικαίωμα διεκδίκησης φοιτητικών επιδομάτων έχει οικογένεια της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €39.000,00 (τριάντα εννέα χιλιάδες ευρώ), όταν αυτή έχει μέχρι και δύο τέκνα. Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις €59.000,00 (πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ) κατά €3.000 (τρεις χιλιάδες ευρώ) για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου.

Η μοριοδότηση της οικονομικής κατάστασης της οικογένειας των αιτητών γίνεται με βάση το κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας. Για τον καθορισμό του κατά κεφαλήν ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος, υπολογίζεται το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα και διαιρείται με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας (αιτητής/τρια, σύζυγος, εξαρτώμενα τέκνα) όπως, όλα τα πιο πάνω ορίζονται στον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015.

1

Κοινωνικά Κριτήρια:

Στην αξιολόγηση των αιτήσεων θα λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά προβλήματα/προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο φοιτητής ή/και η οικογένειά του, νοουμένου ότι επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις. Σημειώνεται ότι θα λαμβάνεται υπόψη και κατά πόσο ο φοιτητής προέρχεται από οικογένεια με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα. Συγκεκριμένα, θα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω προβλήματα, που συγκεντρώνουν τα ακόλουθα μόρια βαθμολογίας το καθένα, σε κλίμακα 1-12 μορίων:

1

Σημειώσεις - Περιορισμοί:

 • Όπου είναι εφικτό, λαμβάνονται δεδομένα από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες  μέσω αυτόματης διασύνδεσης αρχείων με την Κρατική Αποθήκη Πληροφοριών (η ΥΦΜ δεν έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί δεδομένα που λαμβάνονται μέσω διασύνδεσης). Σε αυτές τις περιπτώσεις ο/η αιτητής/τρια δε θα πρέπει να προσκομίσει οποιαδήποτε πιστοποιητικά/βεβαιώσεις.
 • Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια είναι ορφανός/ή αλλά ο γονέας είναι ξανά παντρεμένος/η δεν παίρνει τη μοριοδότηση για ορφάνια. Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια είναι παντρεμένος/η και έχει δημιουργήσει τη δική του/της οικογένεια και πάλι δεν παίρνει τη μοριοδότηση για ορφάνια.
 • Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια προέρχεται από διαζευγμένη οικογένεια και ο γονέας με τον/την οποίο/α διαμένει ο/η φοιτητής/τρια είναι ξανά παντρεμένος/η, δεν παίρνει τη μοριοδότηση.
 • Σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας ή/και αναπηρίας του/της φοιτητή/τριας, δίνεται η μοριοδότηση, μόνο εάν επισυναφθεί πρωτότυπη ιατρική βεβαίωση από κρατικό ιατρικό λειτουργό, η οποία δηλώνει με σαφήνεια το μέγεθος του προβλήματος, δηλαδή όταν ο/η φοιτητής/τρια είναι: θαλασσαιμικός/ή, τυφλός/ή, κωφός/ή, διαβητικός/ή, καρκινοπαθής, καρδιοπαθής, νεφροπαθής, με κατά πλάκα σκλήρυνση, με κινησιακά προβλήματα, με ειδικές ικανότητες, παραπληγικός ή τετραπληγικός. Δε λαμβάνονται υπόψη, σε καμία περίπτωση, προβλήματα υγείας των αδερφιών του/της φοιτητή/τριας.

Μορφή φοιτητικών επιδομάτων και ανώτατο ύψος για κάθε επίδομα:

Η οικονομική στήριξη θα καλύπτει τα έξοδα του φοιτητή για ένα ακαδημαϊκό έτος, ως ακολούθως:

1

Σημειώσεις - Περιορισμοί:

 • Επίδομα για πρωτοετείς φοιτητές/τριες μπορεί να παραχωρηθεί ΜΟΝΟ σε φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο πρώτο έτος σπουδών.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για παραχώρηση του επιδόματος διαβίωσης είναι: το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτά ο/η φοιτητής/τρια να απέχει τουλάχιστον 30 χιλιόμετρα από τη μόνιμη κατοικία της οικογένειάς του/της. Οι αποστάσεις σε χιλιόμετρα θα επιβεβαιώνονται αποκλειστικά με βάση σχετικό οδηγό του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.
 • Το επίδομα για αγορά αεροπορικού εισιτηρίου θα παραχωρείται ΜΟΝΟ σε φοιτητές/τριες που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Άλλες προϋποθέσεις:

Πέραν των πιο πάνω κριτηρίων, η Κρατική Φοιτητική Μέριμνα παραχωρείται εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Παραχωρούνται σε οικογένεια φοιτητή της οποίας τα μέλη κατά τη διάρκεια των πέντε (5) ετών πριν από την έναρξη των σπουδών για τις οποίες ζητείται κρατική φοιτητική μέριμνα διέμεναν μόνιμα και νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία, για περίοδο πενήντα (50) τουλάχιστον μηνών.
 • Παραχωρούνται για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου σπουδών προπτυχιακού κύκλου σπουδών, που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου σπουδών προπτυχιακού επιπέδου που απονέμεται από δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας.
 • Παραχωρούνται εφόσον ο φοιτητής φοιτά τακτικά σε πρόγραμμα προπτυχιακού κύκλου σπουδών, που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου και απονέμεται από –
  • δημόσιο πανεπιστήμιο της Δημοκρατίας, ή
  • δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας, ή
  • ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Δημοκρατίας, ή
  • εκπαιδευτικά αξιολογημένο – πιστοποιημένο κλάδο σπουδών ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας η οποία λειτουργεί στη Δημοκρατία και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο που προβλέπεται στους περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμους του 1996 έως 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ή
  • πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης ή πιστοποίησης, ή
  • ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού, που έχει τύχει αναγνώρισης ως ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς της χώρας στην οποία λειτουργεί.
 • Το μέγιστο ποσό φοιτητικών επιδομάτων που μπορεί να παραχωρηθεί ανά ακαδημαϊκό έτος είναι αυτό που αντιστοιχεί σε πλήρη φοίτηση ενός ακαδημαϊκού έτους.
 • Στις περιπτώσεις μερικής φοίτησης το ύψος των φοιτητικών επιδομάτων είναι ανάλογο με τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων ή άλλων μονάδων μέτρησης σπουδών, που αντιστοιχούν στα μαθήματα, στα οποία έχει εγγραφεί ο φοιτητής στο εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος, και τα φοιτητικά επιδόματα καταβάλλονται αφού συμπληρωθεί περίοδος σπουδών που αντιστοιχεί σε ένα (1) τουλάχιστον εξάμηνο πλήρους φοίτησης.

Χρήσιμοι Ορισμοί:

Ακολουθούν χρήσιμοι ορισμοί, όπως αυτοί αναφέρονται στον περί Κρατικής Φοιτητική Μέριμνας Νόμο του 2015 (Ν. 203(Ι)/2015), και οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη για την παραχώρηση της φοιτητικής χορηγίας.

«οικογένεια» σημαίνει:

(α) οι γονείς όταν συζούν και τα κοινά τους τέκνα που ζουν κάτω από την ίδια στέγη, ή

(β) πατέρας άγαμος, χήρος, διαζευγμένος και τα τέκνα του που ζουν κάτω από την ίδια στέγη ή

(γ) μητέρα άγαμη, χήρα, διαζευγμένη και τα τέκνα της που ζουν κάτω από την ίδια στέγη ή

(δ) φοιτητής, του οποίου και οι δυο γονείς είναι νεκροί ή αγνοούμενοι ή έχει εγκαταλειφθεί από τους γονείς του, ή

(ε) έγγαμος/η φοιτητής/τρια, η/ο σύζυγος του/της, τα κοινά τους τέκνα που ζουν κάτω από την

ίδια στέγη, ή

(στ) φοιτητής/τρια χήρος/α, διαζευγμένος/η και τα τέκνα αυτού/της που ζουν κάτω από την ίδια στέγη.

Νοείται ότι στις περιπτώσεις (β), (γ) και (στ), όταν ο πατέρας ή η μητέρα ή ο/η φοιτητής/τρια έχει συνάψει νέο γάμο η/ο νυν σύζυγος και τα τέκνα αυτής/ού που ζουν κάτω από την ίδια στέγη συνυπολογίζονται στην έννοια της οικογένειας.

«εξαρτώμενα τέκνα» είναι:

τα άγαμα νόμιμα τέκνα, προγονοί, εκτός γάμου τέκνα και νόμιμα υιοθετημένα τέκνα που πληρούν τις παρακάτω ηλικιακές προϋποθέσεις:

 • μέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ ετών,
 • μέχρι την ηλικία των δεκαεννέα ετών, εφόσον φοιτούν σε σχολείο μέσης εκπαίδευσης,
 • μέχρι είκοσι ενός ετών, εφόσον εκτελούν θητεία δυνάμει του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011, ή/και
 • ανεξαρτήτως ηλικίας εφόσον είναι φοιτητές, υπό την ερμηνεία του σχετικού Νόμου, που λαμβάνουν φοιτητική χορηγία, ή/και
 • ανεξαρτήτως ηλικίας, άτομα που στερούνται μόνιμα της ικανότητας για τη συντήρησή τους.

«φοιτητής» σημαίνει:

Κύπριο πολίτη ή πολίτη της Ένωσης, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος της Δημοκρατίας και ο οποίος φοιτά τακτικά σε πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση τίτλου σπουδών που απονέμεται από:

(α) δημόσιο πανεπιστήμιο της Δημοκρατίας, ή

(β) δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας, ή

(γ) ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Δημοκρατίας, ή

(δ) εκπαιδευτικά αξιολογημένο – πιστοποιημένο κλάδο σπουδών ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας, ή

(ε) πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης ή πιστοποίησης, ή

(στ) ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού, που έχει τύχει αναγνώρισης ως ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς της χώρας στην οποία λειτουργεί,

όπως τα αναφερόμενα στις πιο πάνω παραγράφους (α) έως (στ) βεβαιώνονται από τους αρμόδιους φορείς της Δημοκρατίας και ο όρος «φοιτητής» περιλαμβάνει και φοιτητή που δεν είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης της Ένωσης, του οποίου ο ένας (1) από τους δύο (2) γονείς είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης της Ένωσης, και εφόσον ο φοιτητής έχει αποφοιτήσει από σχολή µέσης εκπαίδευσης της Δημοκρατίας.

«οικογενειακό εισόδημα» σημαίνει:

το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που αποκτήθηκε από οικογένεια εντός του έτους, το οποίο προηγείται κατά ένα (1) έτος από την 1η Ιανουαρίου του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο καταβάλλεται η κρατική φοιτητική μέριμνα και το οποίο προέρχεται από:

 • εργασία μισθωτού ή αυτοτελώς εργαζομένου
 • οποιοδήποτε εισόδημα από συνταξιοδοτικό σχέδιο ή/και ταμείο ή/και επαγγελματικό σχέδιο, εσωτερικού και εξωτερικού
 • ενοίκια
 • έσοδα από τόκους και μερίσματα
 • διατροφή που λαμβάνεται με βάση τις διατάξεις των περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμων του 1990 μέχρι 2008 και των περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμων του 1991 έως 2008, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, εφόσον έχει αποδεδειγμένα παρασχεθεί
 • επιχορηγήσεις από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, εισοδηματικής φύσεως
 • δημόσιο βοήθημα που παραχωρείται με βάση τις διατάξεις των περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμων του 2006 έως 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται
 • επίδομα που παραχωρείται με βάση τις διατάξεις των περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμων του 2014 έως (Αρ. 2) του 2015, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται
 • επίδομα τέκνου και επίδομα μονογονιού που παραχωρείται με βάση τις διατάξεις των περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμων του 2002 έως 2014, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται
 • οποιεσδήποτε άλλες χορηγίες, επιδόματα και πηγές στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό, όπως αυτά αναφέρονται στο έντυπο αίτησης, που προβλέπεται στο άρθρο 12, αλλά δεν περιλαμβάνει εισοδήματα των τέκνων μαθητών/φοιτητών πλήρους φοίτησης που προέρχονται από εργασία ή απασχόληση, την κρατική φοιτητική μέριμνα, υποτροφίες, καθώς και από επιδόματα και χορηγίες σε αναξιοπαθούντα άτομα µε αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις που παραχωρούνται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

«περιουσιακά στοιχεία» σημαίνει:

την ακίνητη ιδιοκτησία και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία

«χρηματοοικονομικά στοιχεία» σημαίνει:

οποιαδήποτε άυλη περιουσία που περιλαμβάνει χρήματα, όπως καταθέσεις, γραμμάτια, ή επιταγές, εισπρακτέους λογαριασμούς, εμπορεύσιμους τίτλους όπως ομολογίες, μετοχές, ή χρεόγραφα, ασφαλιστικά συμβόλαια και άλλα παρόμοια στοιχεία.

«εκπαιδευτικά αξιολογημένος-πιστοποιημένος κλάδος σπουδών» σημαίνει:

 • κλάδο σπουδών ο οποίος προσφέρεται στη Δημοκρατία και έχει τύχει εκπαιδευτικής αξιολόγησης – πιστοποίησης από τους αρμόδιους φορείς της Δημοκρατίας, ή
 • κλάδο σπουδών ο οποίος προσφέρεται στο εξωτερικό και έχει τύχει εκπαιδευτικής αξιολόγησης – πιστοποίησης από τα αρμόδια όργανα της χώρας στην οποία προσφέρεται, όπως τούτο βεβαιώνεται από τους αρμόδιους φορείς της Δημοκρατίας

Δείτε περισσότερα για τα Φοιτητικά Επιδόματα ΕΔΩ

Κυπριάνα Σταύρου
 
2250