ΚΤΚ: Ανοδικές πιέσεις στα δανειστικά επιτόκια

  • Σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα τα εγχώρια καταθετικά επιτόκια 
  • Αυξημένο το μέσο επιτόκιο νέων στεγαστικών δανείων προς νοικοκυριά 

Της Χρύσως Αντωνιάδου

Τα επιτόκια στην Κύπρο διατηρήθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα το πρώτο ενιάμηνο του 2021 σε σχέση με την τελευταία πενταετία, εν μέσω των αρνητικών επιδράσεων της πανδημίας.

Σύμφωνα με το Οικονομικό Δελτίο που κυκλοφόρησε μόλις πρόσφατα από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, «η διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα οφείλεται στο γεγονός ότι αυτά υποστηρίζονται από την ιδιαίτερα επεκτατική νομισματική πολιτική της ΕΚΤ και την αναθεωρημένη στρατηγική της και το κρατικό μέτρο επιδότησης επιτοκίου για νέα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια». 

Ωστόσο, κατά την υπό αναφορά περίοδο, παρατηρούνται ελαφρές ανοδικές πιέσεις σε κάποιες κατηγορίες επιτοκίων δανείων εξαιτίας:

- Πρώτο, της παρατεταμένης αβεβαιότητας σε ό,τι αφορά τη δυναμική της πανδημίας

- Δεύτερο, τις αρνητικές επιπτώσεις της στην πραγματική οικονομία

- Τρίτο, την αντίληψη αυξημένου πιστωτικού κίνδυνου από τις τράπεζες. 

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την ΚΤΚ, το μέσο επιτόκιο νέων στεγαστικών δανείων προς νοικοκυριά αυξήθηκε στο 2,20% τον Σεπτέμβριο του 2021 σε σύγκριση με 2,16% τον Δεκέμβριο του 2020 και 2,12% τον Σεπτέμβριο του 2020. 

Δάνεια σε μικρομεσαίες

Το κόστος νέου δανεισμού από τα εγχώρια ΝΧΙ προς τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ για δάνεια ύψους μέχρι €1 εκατ. αυξήθηκε στο 3,27% τον Σεπτέμβριο του 2021 από 3,13% τον Δεκέμβριο του 2020. Η συγκεκριμένη κατηγορία δανείων ενδεχόμενα να αφορά δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες συνδέονται με υψηλότερο πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις. 

Όπως καταγράφεται στο Δελτίο, «την ίδια ώρα, το κόστος νέου δανεισμού για δάνεια πέραν του €1 εκατ. μειώθηκε στο 3,05% τον Σεπτέμβριο του 2021 από 3,26% στο τέλος του 2020. H ψαλίδα μεταξύ των εγχώριων δανειστικών επιτοκίων και των αντίστοιχων ευρωπαϊκών για στεγαστικά δάνεια αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο του 2021 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2020, φθάνοντας στις 88 μονάδες βάσης. Η αντίστοιχη ψαλίδα για της μη-χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 24 μονάδες βάσης φθάνοντας στις 156 μονάδες βάσης, εν μέρει λόγω της συγκράτησης της ανόδου του κόστους χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις από τα μέτρα κρατικών εγγυήσεων στις υπόλοιπες χώρες μέλη της ζώνης του ευρώ». 

Τα επιτόκια καταθέσεων

Υπενθυμίζεται ότι, το αντίστοιχο μέτρο για την Κύπρο υιοθετήθηκε τον Νοέμβριο του 2021, και δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση λόγω του μειωμένου χρόνου ισχύος του. «Τα εγχώρια καταθετικά επιτόκια παρέμειναν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, υποστηριζόμενα από τα συνεχιζόμενα επεκτατικά συμβατικά και μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, καθώς και από την αυξημένη ρευστότητα των τραπεζών. Επιγραμματικά, το εγχώριο μέσο επιτόκιο νέων καταθέσεων για νοικοκυριά μειώθηκε στο 0,06% τον Σεπτέμβριο του 2021 από 0,08% τον Δεκέμβριο του 2020 ενώ το μέσο επιτόκιο νέων καταθέσεων για μη-χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις ανήλθε στο 0,11% τον Σεπτέμβριο του 2021 από 0,09% τον Δεκέμβριο του 2020» επισημαίνει η ΚΤΚ.

Επίσης καταγράφει πως «με την απόσυρση των έκτακτων μέτρων στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από την πανδημία, ενδεχόμενα να προκύψουν περαιτέρω ανοδικές πιέσεις στα δανειστικά επιτόκια εάν υπάρξει επιδείνωση του πιστωτικού κινδύνου. Οι εν λόγω πιέσεις είναι πιθανόν να αντισταθμιστούν από τις θετικές επιδράσεις της αναθέρμανσης της οικονομικής δραστηριότητας, τη διάρκεια των κρατικών εγγυήσεων στην Κύπρο και τη διατήρηση της επεκτατικής νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ». 

Χρύσω Αντωνιάδου
 
1766