Λογαριασμός για αναλήψεις από οποιαδήποτε Τράπεζα χωρίς χρεώσεις

Μάθετε όλα τα στοιχεία – Ιδανικό και για φοιτητές αφού δεν θα χρεώνονται ούτε σε Τράπεζες της ΕΕ

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Ένα νέο τραπεζικό προϊόν, τον Λογαριασμό Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά (ΛΠΒΧ), εξήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, στις 7 Αυγούστου, μέσω σχετικών Διαταγμάτων που εξέδωσε για καθορισμό εύλογων τελών για τις υπηρεσίες που θα παρέχουν οι τράπεζες μέσω αυτών.

Το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του λογαριασμού είναι ότι, μόνο με ένα μικρό πάγιο ποσό ως ετήσια χρέωση, θα μπορεί ο κάτοχος του να κάνει αναλήψεις από τα ATMs οποιασδήποτε Τράπεζας, είτε εντός Κύπρο είτε σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο λογαριασμός αυτός θα τεθεί σε ισχύ από τις 2 Νοεμβρίου 2020, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν για άνοιγμα του συγκεκριμένου λογαριασμού από τώρα. 

Σημειώνεται πως, ο λογαριασμός προσφέρεται από όλες τις κυπριακές τράπεζες και πρόκειται για μία καινοτομία, με το Υπουργείο Οικονομικών, μάλιστα, να καλεί όλους τους πελάτες των πιστωτικών ιδρυμάτων όπως μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2020 επικοινωνήσουν με τα πιστωτικά τους ιδρύματα για τον καθορισμό του ΛΠΒΧ, έτσι ώστε να επωφεληθούν των προνοιών των Διαταγμάτων.

Με αφορμή το κάλεσμα του Υπουργείου Οικονομικών, η Brief επικοινώνησε με την Κεντρική Τράπεζα και έλαβε χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με τον Λογαριασμό Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά, τις οποίες και παρουσιάζει στις ακόλουθες παραγράφους.

Τί είναι ο Λογαριασμός Πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά
Ο «Λογαριασμός Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά» είναι ένας λογαριασμός που καλύπτει τις συνήθεις συναλλαγές της καθημερινής ζωής των καταναλωτών (φυσικών προσώπων), όπως:

  • καταθέσεις
  • αναλήψεις μετρητών
  • είσπραξη και καταβολή πληρωμών (π.χ. άμεσες χρεώσεις και αγορές με κάρτα)

Με το άνοιγμα τέτοιου λογαριασμού ο καταναλωτής δικαιούται να λάβει μια κάρτα πληρωμών, μέσω της οποίας δύναται να προβεί σε ανάληψη χρημάτων και σε πληρωμή αγορών που πραγματοποιεί είτε ηλεκτρονικά είτε στα καταστήματα.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Όπου ισχύει, δε, η Τράπεζα οφείλει να παρέχει στους δικαιούχους πρόσβαση σε ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες μέσω του λογαριασμού αυτού. Τονίζεται, ωστόσο, ότι οι τράπεζες δεν υποχρεούνται να παρέχουν διευκολύνσεις υπερανάληψης ή άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις μέσω αυτού του λογαριασμού.

Ποιοι δικαιούνται να ανοίξουν αυτόν τον λογαριασμό
Όλοι οι καταναλωτές - φυσικά πρόσωπα τα οποία ενεργούν για σκοπούς οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελεύθερη επαγγελματική τους δραστηριότητα - που διαμένουν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών που δεν έχουν σταθερή διεύθυνση κατοικίας και των αιτούντων ασύλου, καθώς και οι καταναλωτές που δεν είναι κάτοχοι άδειας παραμονής, αλλά των οποίων η απέλαση είναι αδύνατη για νομικούς ή πραγματικούς λόγους, έχουν το δικαίωμα να ανοίξουν και να χρησιμοποιήσουν λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στα πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στη Δημοκρατία.

Ποια τα οφέλη του;
Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Λογαριασμού Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά υπόκεινται στην προστασία των εύλογων τελών, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στο διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών.

Αν έχω φοιτητή, αυτός ο Λογαριασμός είναι κατάλληλος; 
Αυτό εξαρτάται καθαρά από τα προϊόντα που παρέχει το κάθε πιστωτικό ίδρυμα συναρτήσει των αναγκών του κατόχου Λογαριασμού Πληρωμών. Σημειώνεται πως τα πιστωτικά ιδρύματα δύναται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να παρέχουν ιδιαίτερα προνομιακά πακέτα σε συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών (όπως φοιτητές), συνεπώς ίσως να είναι πιο συμφέρουσα η επιλογή των εν λόγω πακέτων

Αξίζει, εξάλλου, να τονισθεί πως ένας φοιτητής δύναται να χρειάζεται συγκεκριμένες υπηρεσίες οι οποίες δεν παρέχονται από ένα Λογαριασμό Πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά (λόγου χάρη, γραμμή πίστωσης), οπόταν δεν θα ενδείκνυται η χρήση του εν λόγω λογαριασμού. 

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Επισημαίνεται, δε, πως βάσει του «περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμου του 2017», το Υπουργείο Οικονομικών έχει δημιουργήσει ιστοσελίδα η οποία συμπεριλαμβάνει τα είδη λογαριασμών πληρωμών, τις υπηρεσίες που παρέχονται καθώς και τα σχετικά τέλη. Βάσει αυτής της πληροφόρησης, ο κάθε καταναλωτής δύναται να επιλέξει το είδος του λογαριασμού πληρωμών που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του.

Πότε οι Τράπεζες δικαιούνται να απορρίψουν μία αίτηση
Τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν την δυνατότητα απόρριψης μίας αίτησης για Λογαριασμό Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά στην περίπτωση που το άνοιγμά του θα είχε ως αποτέλεσμα την παράβαση των διατάξεων σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που περιέχονται στoν «περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο». 

Επίσης, τα πιστωτικά ιδρύματα που προσφέρουν λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, δύνανται να απορρίπτουν αίτηση για σχετικό λογαριασμό όταν ο καταναλωτής κατέχει ήδη λογαριασμό πληρωμών σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στη Δημοκρατία και το οποίο του επιτρέπει να χρησιμοποιεί τις βασικές υπηρεσίες, εκτός εάν ο καταναλωτής δηλώσει ότι έχει προειδοποιηθεί για το προσεχές κλείσιμο του λογαριασμού πληρωμών του.

Οι χρεώσεις που δύναται να επιβάλλουν οι Τράπεζες
Σε ό,τι αφορά τις χρεώσεις, τα Διατάγματα (αυτούσια ΕΔΩ) που εξέδωσε ο Υπουργός Οικονομικών προνοεί τα εξής:
(α) Καθορισμό ενός ανώτατου τέλους ύψους €36 σε ετήσια βάση σε ένα Λογαριασμό Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά (ΛΠΒΧ) ανά καταναλωτή χωρίς περιορισμό πράξεων για τις πλείστες των υπηρεσιών (άνοιγμα, λειτουργία και κλείσιμο λογαριασμού καθώς και κατάθεση χρηματικών ποσών) καθώς και ένα ελάχιστο αριθμό πράξεων που ανέρχεται στις 100 το χρόνο για τις υπόλοιπες υπηρεσίες πληρωμών (άμεσες χρεώσεις, πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας κ.λπ.) και οποίες αφορούν υπηρεσίες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και για ποσά ανά συναλλαγή κάτω των €5.000.

(β) Μηδενική χρέωση ως προς την ανάληψη χρημάτων από ATM εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξαρτήτου Τράπεζας.

(γ) Μηδενική χρέωση για τον ελάχιστο αριθμό πράξεων για τις οποίες τα πιστωτικά ιδρύματα θα καταλογίζουν μόνο εύλογα τέλη σε όλους του Λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Επίσης, για την περίοδο από 02/11/2020 έως 31/12/2020, το τέλος και οι ελάχιστες πράξεις θα διαμορφωθούν ως ακολούθως:

(α) Ανώτατο τέλος ύψους €6 ανά ΛΠΒΧ χωρίς περιορισμό πράξεων για τις πλείστες των υπηρεσιών, καθώς και,

(β) ελάχιστο αριθμό πράξεων που ανέρχεται στις 17 για τις υπόλοιπες υπηρεσίες.

Μάριος Αδάμου
 
1625