Μειώθηκαν οι μισθοί – Περισσότερο όμως στις γυναίκες

Τι κατέδειξαν τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για 1ο τρίμηνο του 2021 σχετικά με μέσες μηνιαίες απολαβές υπαλλήλων

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία τα οποία παρουσιάζει η Στατιστική Υπηρεσία, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, εκτιμούνται στα €1.880 σε σύγκριση με €1.945 το πρώτο τρίμηνο του 2020, δηλαδή παρατηρείται μείωση 3,3%, με τις απολαβές των γυναικών να καταγράφουν κατά μέσο όρο την μεγαλύτερη μείωση.

Πιο συγκεκριμενα, οι μέσες ακαθάριστες απολαβές διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, το πρώτο τρίμηνο του 2021 εκτιμούνται στα €1.961 και σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2020 παρατηρείται μείωση 1,7%.

Διευκρινίζεται ότι το ποσό που λαμβάνεται υπόψη είναι οι απολαβές που έχουν πληρωθεί από τον εργοδότη και δεν περιλαμβάνουν οποιοδήποτε ποσό που πληρώθηκε ως επίδομα από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ργφδαςδαδ

Σημείωση: Τα στοιχεία από το 1ο τρίμηνο του 2020 είναι προκαταρκτικά.

Μεγαλύτερη η μείωση στις γυναίκες

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των ανδρών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, εκτιμούνται στα €2.029 και των γυναικών στα €1.702. Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2020, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των ανδρών μειώθηκαν κατά 2,5% και των γυναικών μειώθηκαν κατά 4,3%.

Αναλυτικά o πίνακας με τη μεταβολή: 

Πίνακας

Φύλο

Μέσες μηνιαίες απολαβές (€)

Μεταβολή (%)

Χωρίς διόρθωση

Εποχικά διορθωμένες

Με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους       (απολαβές χωρίς διόρθωση)

Με το προηγούμενο τρίμηνο   (εποχικά διορθωμένες απολαβές)

Σύνολο

 

 

 

 

1ο Τρίμηνο 2021

1.880

1.961

-3,3

-1,7

4ο Τρίμηνο 2020

2.264

1.995

0,3

-1,0

1ο Τρίμηνο 2020

1.945

2.017

2,6

1,1

 

 

 

 

 

Άνδρες

 

 

 

 

1ο Τρίμηνο 2021

2.029

2.117

-2,5

-1,0

4ο Τρίμηνο 2020

2.413

2.138

0,6

-0,4

1ο Τρίμηνο 2020

2.081

2.155

2,3

0,9

 

 

 

 

 

Γυναίκες

 

 

 

 

1ο Τρίμηνο 2021

1.702

1.774

-4,3

-2,7

4ο Τρίμηνο 2020

2.085

1.823

-0,2

-1,6

1ο Τρίμηνο 2020

1.779

1.847

3,0

1,3

Λόγω στρογγυλοποίησης των απολαβών ο υπολογισμός της μεταβολής ενδεχομένως να διαφέρει από την ποσοστιαία αλλαγή που παρουσιάζεται στον πίνακα.

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Οι Μέσες Μηνιαίες Απολαβές των υπαλλήλων περιλαμβάνουν το βασικό μισθό, το τιμαριθμικό επίδομα, απολαβές υπερωριών, το Ταμείο Αδειών, οποιαδήποτε επιδόματα έλαβαν οι υπάλληλοι κατά την περίοδο αναφοράς, καθώς επίσης και αναδρομικές πληρωμές. Ο μέσος όρος των απολαβών υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των ακαθάριστων απολαβών προτού αφαιρεθούν οποιεσδήποτε συνεισφορές στα υποχρεωτικά ταμεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με το σύνολο των υπαλλήλων που έλαβαν τις απολαβές αυτές.

Oι έκτακτες εισφορές των εργοδοτουμένων του ιδιωτικού τομέα (2012-2016) και των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (1/9/2011-31/12/2016) και οι μειώσεις των απολαβών των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (από 01/12/2012), δεν επηρεάζουν τον ακαθάριστο μισθό αλλά το διαθέσιμο εισόδημα των υπαλλήλων. Επομένως, δεν αντικατοπτρίζονται στα πιο πάνω στοιχεία.

Οι Μέσες Μηνιαίες Απολαβές, διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, είναι οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων, έχοντας αφαιρέσει την επίδραση του εποχικού παράγοντα από τα στοιχεία. Για τον υπολογισμό των εποχικά διορθωμένων στοιχείων, χρησιμοποιούνται ειδικές στατιστικές μέθοδοι. Εποχικά διορθωμένα στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση στοιχείων συγκεκριμένης χρονικής περιόδου με άλλες περιόδους, όπως για παράδειγμα, την αμέσως προηγούμενη τριμηνία, εκεί, δηλαδή, όπου ο παράγοντας της εποχικότητας επηρεάζει τα στοιχεία.

Η Ποσοστιαία Μεταβολή - Σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, είναι η ποσοστιαία μεταβολή των μέσων μηνιαίων απολαβών, συγκρίνοντας τα στοιχεία συγκεκριμένου τριμήνου, με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Λόγω του ότι η σύγκριση γίνεται μεταξύ αντίστοιχων περιόδων διαφορετικών ετών, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν εποχικά διορθωμένα στοιχεία στη σύγκριση, αφού ο εποχικός παράγοντας είναι ο ίδιος για τις περιόδους που συγκρίνονται.

Η Ποσοστιαία Μεταβολή - Σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (Απολαβές διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις) είναι η ποσοστιαία μεταβολή των μέσων μηνιαίων απολαβών, συγκρίνοντας τα στοιχεία συγκεκριμένου τριμήνου, με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Λόγω του ότι ο εποχικός παράγοντας είναι διαφορετικός μεταξύ δύο συνεχόμενων τριμήνων, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία των μέσων μηνιαίων απολαβών στον υπολογισμό της ποσοστιαίας μεταβολής.


Κάλυψη στοιχείων

Κάλυψη Υπαλλήλων

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των μέσων μηνιαίων απολαβών, περιλαμβάνουν στοιχεία για όλους τους υπάλληλους για τους οποίους ο εργοδότης κατέβαλε εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Εξαιρέσεις στην κάλυψη:

Άτομα που εργοδοτούνται σε ιδιωτικά νοικοκυριά, δηλαδή οι οικιακές βοηθοί, δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία.
Εξαιρούνται, επίσης, άτομα με απολαβές λιγότερες από το κατώτατο επιτρεπτό όριο, το οποίο όρισε η Στατιστική Υπηρεσία ως ένδειξη για τα άτομα που δεν είχαν κανονική απασχόληση κατά την περίοδο αναφοράς (π.χ. άτομα που έλαβαν μόνο κάποια αναδρομική πληρωμή, άτομα που εργάστηκαν πολύ λίγες ώρες, κτλ.). Το κατώτατο επιτρεπτό όριο απολαβών, αναθεωρείται κάθε έτος, ανάλογα με το επίπεδο του κατώτατου μισθού σύμφωνα με το Περί Κατώτατων Μισθών Διάταγμα.

Έκτακτη μεθοδολογική αναπροσαρμογή

Στους υπολογισμούς περιλαμβάνονται, ανεξαρτήτως του ύψους των απολαβών τους, όσοι πήραν επίδομα στα πλαίσια των Μέτρων Στήριξης των Εργαζομένων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από τον Απρίλιο του 2020 και έπειτα.

Κάλυψη Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Τα στοιχεία καλύπτουν όλους τους τομείς της Κυπριακής Οικονομίας, εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων των ιδιωτικών νοικοκυριών.

Συλλογή στοιχείων

Πηγή των στοιχείων είναι το αρχείο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται σε τριμηνιαία βάση. Ο υπολογισμός των μέσων μηνιαίων απολαβών για το τρίμηνο αναφοράς, βασίζεται στους πρώτους δύο μήνες του τριμήνου.

 
1749