Μηδέν αυξήσεις στους δημόσιους υπαλλήλους

Για την τριετία 2021 – 2023, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό - Θα λάβουν όμως τις ετήσιες προσαυξήσεις τους
 • Οι μισθοί αναπροσαρμόζονται με βάση την ΑΤΑ

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Καμιά γενική αύξηση δεν θα λάβουν οι δημόσιοι υπάλληλοι για την τριετία 2021 – 2023. Ωστόσο θα τους παραχωρηθούν οι ετήσιες προσαυξήσεις. Επίσης οι μισθοί τους θα αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω με την καταβολή του 50% της αύξησης του δείκτη της ΑΤΑ του έτους που προηγείται, ήτοι ο τιμάριθμος στον βασικό μισθό από 314,86% που ήταν το 2020 θα ανέλθει στο 314,78% από την 1η Ιανουαρίου 2021, 320,38% από την 1η Ιανουαρίου 2022 και 328,52% από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Επίσης, σύμφωνα με την πολιτική που καθορίστηκε ενόψει της συζήτησης του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού για το 2021, η μείωση κλιμάκων εισδοχής κατά -10% θα ισχύσει και για τα τρία χρόνια του προϋπολογισμού. Ωστόσο τα άτομα που βρίσκονται στο -10% δικαιούνται με τη συμπλήρωση των 2 χρόνων υπηρεσίας να ενταχθούν στην εισαγωγική βαθμίδα της κλίμακάς τους.

Όσον αφορά τις κενές και κενωθείσες θέσεις προνοούνται τα πιο κάτω:

 • Για τις θέσεις πρώτου διορισμού και τις θέσεις αξιωματούχων με καθορισμένη ηλικία αφυπηρέτησης, η πρόνοια θα είναι 3 μήνες ή στον εισαγωγικό βαθμό της κλίμακας/συνδυασμένης κλίμακας/πάγιο μισθό ή στη μειωμένη κλίμακα εισδοχής όπου εφαρμόζεται.
 • Για τις θέσεις προαγωγής ή πρώτου διορισμού και προαγωγής, η πρόνοια θα είναι 6 μήνες στον εισαγωγικό βαθμό της κλίμακας /συνδυασμένης κλίμακας, εκτός κι αν η θέση έχει κενωθεί μετά τον Ιούλιο, οπότε και η πρόνοια θα είναι για τους εναπομείναντες μήνες.
 • Για τις κενές και κενωθείσες θέσεις του 2022 θα υπάρξει πρόνοια όπως πιο πάνω και για το 2023 α είναι για 12 μήνες.

Επίσης στον προϋπολογισμό του 2021 δεν θα περιληφθεί καμιά πρόνοια για τις κενές θέσεις ωρομίσθιου προσωπικού με εξαίρεση τις θέσεις που αποπαγοποιήθηκαν όπου θα περιληφθεί πρόνοια για 6 μήνες μόνο.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Πηγές του Υπουργείου Οικονομικών δήλωναν στη Brief ότι «η πολιτική απασχόλησης συνεχίζει να στοχεύει στη συγκράτηση της συνολικής απασχόλησης τόσο στη Γενική Κυβέρνηση όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για να επιτευχθεί η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών ενώ παράλληλα επιδιώκεται η προώθηση μεταρρυθμίσεων για βελτίωση της αποδοτικότητας του δημοσίου».

Συγκρατημένη πολιτική

Κατά τη νέα χρονιά:

 • Συνεχίζεται η επ’ αόριστον απαγόρευση της πλήρωσης των κενών θέσεων πρώτου διορισμού, προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής.
 • Συνεχίζεται η απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων ωρομίσθιου προσωπικού στη Γενική Κυβέρνηση και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
 • Εξετάζονται μόνο περιπτώσεις που δικαιολογούν εξαίρεση από την απαγόρευση για υπαλληλικές θέσεις και θέσεις ωρομίσθιους προσωπικού.
 • Συνεχίζεται η κινητικότητα των ωρομίσθιων κυβερνητικών εργατών εντός και μεταξύ των Υπουργείων/Υφυπουργείων και Τμημάτων/Υπηρεσιών τους.
 • Συνεχίζει η παγοποίηση πρόσθετων μόνιμων θέσεων και η μη αναβάθμιση θέσεων σε μόνιμη βάση ή μισθοδοτικών κλιμάκων θέσεων σε προσωπική βάση, με εξαιρέσεις που θα εγκριθούν από τον Υπουργό Οικονομικών.
 • Δημιουργία νέων θέσεων μόνο με την κατάργηση ισάριθμων θέσεων.
 • Διατηρείται στα ίδια επίπεδα με το 2020 η απασχόληση εποχικού ωρομίσθιου προσωπικού και για το 2021.
 • Η απασχόληση εργοδοτούμενων αορίστου ή ορισμένου χρόνου διέπεται από τον περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016.
 • Συνεχίζει να απαγορεύεται η πρόσληψη εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τη Δήλωση Πολιτικής Απασχόλησης 2021 – 2023 όπως και η αντικατάσταση υπαλλήλων που αποχωρούν από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Από την απαγόρευση προσλήψεων εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου και την απαγόρευση αντικατάστασης υπαλλήλων που αποχωρούν ή απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια απουσίας, εξαιρούνται διάφορα υπουργεία και υπηρεσίες όπως είναι η Προεδρία, η Βουλή, η Δικαστική και Ελεγκτική Υπηρεσία, τα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Ενέργειας, Εργασίας, Εσωτερικών Παιδείας, Μεταφορών και Υγείας.

Χρύσω Αντωνιάδου
 
1818