Οι Δήμοι χρωστούν €600+ εκ. στην κυβέρνηση και στις τράπεζες

•    Αναλογιστικό έλλειμμα €170,5 εκ. του Ταμείου Σύνταξής τους

•    Περίπου 38% των δαπανών για μισθολόγιο

•    Πώς θα συγυριστούν οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Γράφει η Χρύσω Αντωνιάδου

Πέραν των €600 εκ. είναι οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις των Δήμων προς την κυβέρνηση και τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα, ενώ το αναλογιστικό έλλειμμα του Ταμείου Σύνταξής τους ανέρχεται στα €170,5 εκ. Σύμφωνα με την έκθεση Δημοσιονομικών Κινδύνων, που μόλις κυκλοφόρησε, «το μεγαλύτερο μέρος της οφειλής του Ταμείου προέρχεται κυρίως από τους μεγάλους Δήμους». 

Επίσης, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες αναλογιστικές μελέτες, που επικαλείται η Έκθεση, «μεγάλος αριθμός Δήμων παρουσιάζει αναλογιστικά ελλείμματα στις συντάξεις». 
Όπως αναφέρεται, «σε περίπτωση που Δήμος αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις προς τους εργοδοτούμενους του, τότε το κράτος θα κληθεί να καλύψει τις υποχρεώσεις αυτές».
Η κρατική χορηγία που παραχωρήθηκε στους Δήμους το 2021 ανήλθε στα €76,3 εκ. και αποτελεί σημαντικό κομμάτι των συνολικών τους εσόδων. Ως αποτέλεσμα καθίστανται οικονομικά εξαρτώμενοι από το κράτος. 

>>Διαβάστε επίσης: Το Lone Star πλούτισε με τα προβληματικά δάνεια της Ιρλανδίας<<

Σύμφωνα με την Έκθεση, «το μισθολόγιο καλύπτει το 38% περίπου των συνολικών τους δαπανών ενώ οι υπόλοιπες λειτουργικές τους δαπάνες καλύπτουν περίπου το 36%. Κατ’ επέκταση οι δαπάνες προσωπικού και οι λειτουργικές δαπάνες αποτελούν το σημαντικότερο ποσοστό των δαπανών των Δήμων». 

Στις λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες όπως: καθαριότητα, κοινωνικές υπηρεσίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.ά.. 

Εξοικονομήσεις μέσω ενοποίησης

Nα αναφερθεί ότι, στο πλαίσιο πλαίσια της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναμένεται ότι θα προκύψουν εξοικονομήσεις μέσω της ενοποίησης κοινών υπηρεσιών, της βελτίωσης της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας. 

>>Διαβάστε επίσης: Ο Χειμώνας «παγώνει» και την οικονομία<<

Σύμφωνα με την Έκθεση Δημοσιονομικών Κινδύνων «η οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη μείωση της εξάρτησής τους από το κράτος και στην καλύτερη διαχείριση των οικονομικών τους. Η περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών και ο περιορισμός αύξησης των δαπανών προσωπικού των ΑΤΑ, που αποτελούν το 80% των συνολικών δαπανών τους, θα οδηγήσουν στη βελτίωση των οικονομικών τους και στη δυνατότητα πληρωμής των υποχρεώσεων τους προς διάφορους πιστωτές, ειδικά τα δάνεια τα οποία έχουν συνάψει τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό για τα διάφορα αναπτυξιακά έργα που εκτελούν ή προγραμματίζουν να εκτελέσουν». 

Χρηματοδότηση αναλογιστικού

Όπως σημειώνεται, «με σκοπό την πλήρη χρηματοδότηση των Ταμείων Συντάξεων και εξάλειψης των ελλειμμάτων οι Δήμοι θα πρέπει, μέσω μακροχρόνιου σχεδιασμού, να χρηματοδοτούν το αναλογιστικό τους έλλειμμα με ετήσιες καταβολές μέσω των προϋπολογισμών τους». Επίσης «οι αναλογιστικές μελέτες θα πρέπει να επικαιροποιούνται μέσα σε εύλογα διαστήματα, ώστε να ενημερώνονται για τη διαφοροποίηση τού ύψους της συνεισφοράς τους». 

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2018, το κράτος έχει αναλάβει την αποπληρωμή των οφειλόμενων εγγυημένων δανείων των Δήμων.

Εκτιμάται πως οι Δήμοι θα συγυρίσουν τα οικονομικά τους:

Πρώτο, με την ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών μηχανισμών παρακολούθησης των οικονομικών δεδομένων τους και ειδικά τον έλεγχο των δαπανών.

Δεύτερο, με την εντατικοποίηση των ενεργειών για είσπραξη των καθυστερημένων οφειλών τους και την παροχή πρόσθετων εργαλείων (νομοθετικών) για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας. 

Τρίτο, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου για πιο ορθολογιστική λειτουργία τους, σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε Δήμου.

Τέταρτο, με την ετοιμασία ενός ρεαλιστικού/ορθολογιστικού προϋπολογισμού από κάθε Δήμο εντός των οικονομικών του δυνατοτήτων.

Πέμπτο, με την ετοιμασία ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού για χρηματοδότηση του αναλογιστικού ελλείμματος με ετήσιες καταβολές μέσω των προϋπολογισμών τους. 

Έκτο, με την επικαιροποίηση των αναλογιστικών μελετών μέσα σε εύλογα διαστήματα ώστε να ενημερώνονται για τη διαφοροποίηση του ύψους της συνεισφοράς τους. 

Από 1/1/2018 το κράτος έχει αναλάβει την αποπληρωμή των οφειλόμενων εγγυημένων δανείων των Δήμων.

Να σημειωθεί ότι, οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ) αποτελούν μέρος της Γενικής Κυβέρνησης. Οι Δήμοι και τα Κοινοτικά Συμβούλια ετοιμάζουν τους δικούς τους προϋπολογισμούς, οι οποίοι εγκρίνονται από κοινού από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών και οι προϋπολογισμοί των Κοινοτικών Συμβουλίων από τον Υπουργό Εσωτερικών (Έπαρχοι) και τον Υπουργό Οικονομικών.

Για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των προϋπολογισμών τους, παραχωρείται κρατική χορηγία, η κατανομή της οποίας γίνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με πληθυσμιακά κριτήρια 
 

 
2279