Πόσα μπορεί να δαπανήσει το κράτος τον Γενάρη χωρίς προϋπολογισμό

Τα ανώτατα όρια δαπανών ανά Υπουργείο και Ανεξάρτητη Υπηρεσία / Τι γίνεται με συμβάσεις και νέες θέσεις στο Δημόσιο

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Την ώρα που οι ζυμώσεις για ετοιμασία του αναθεωρημένου κρατικού προϋπολογισμού για το 2021 συνεχίζονται, στο Υπουργείο Οικονομικών έχει ολοκληρωθεί η απαραίτητη διαδικασία για απρόσκοπτη λειτουργία του κράτους τον Ιανουάριο, στη βάση και του δωδεκατημορίου που ψήφισε η Ολομέλεια της Βουλής.

Μάλιστα, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, Γιώργος Παντελή, έχει αποστείλει σχετική ενημερωτική εγκύκλιο προς όλα τα Υπουργεία, Υφυπουργεία, Υπηρεσίες και Ανεξάρτητους Θεσμούς, μέσω της οποίας τους ενημερώνει για τα ανώτατα όρια δαπανών που θα μπορούν να πραγματοποιήσουν τον πρώτο μήνα του έτους, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού εντός Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με πίνακα που συνοδεύει την εγκύκλιο, το κράτος συνολικά θα πρέπει να λειτουργήσει τον Ιανουάριο με €603,27 εκατομμύρια.

Η εγκύκλιος
Ειδικότερα, όπως αναφέρει στην εγκύκλιο του ο κ. Παντελή «συνεπεία της καταψήφισης (του κρατικού προϋπολογισμού), η Βουλή των Αντιπροσώπων με Απόφαση της ημερομηνίας 17/12/2020 αποφάσισε να παράσχει την εξουσιοδότησή της για τη διενέργεια δαπάνης για τον μήνα Ιανουάριο του 2021, δυνάμει των προνοιών του Άρθρου 168 του Συντάγματος, ποσού το οποίο δεν υπερβαίνει το αναλογούν για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τμήμα, της συνολικά για την κάθε υπηρεσία προβλεπόμενης στον προϋπολογισμό του έτους 2020 δαπάνης».

Περαιτέρω, προσθέτει, «η Βουλή αποφάσισε να παράσχει την εν λόγω εξουσιοδότηση υπό τον όρο ότι, κατά τη διάρκεια του ειρημένου διαστήματος δεν διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για νέες υπηρεσίες ή σκοπούς και ότι δεν θα πληρωθεί οποιαδήποτε νέα θέση».

Με βάση την εν λόγω Απόφαση, συνεχίζει, έχει ετοιμαστεί Πίνακας όπου καταγράφονται τα όρια δαπανών για τις αναπτυξιακές και τακτικές δαπάνες που αναλογούν στον μήνα Ιανουάριο 2021, για τις Συνταγματικές Εξουσίες/Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Υπηρεσίες, και για κάθε Υπουργείο και Υφυπουργείο που περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό.

Τα εν λόγω ποσά, υπογραμμίζει, έχουν ήδη καταχωρηθεί σε επίπεδο άρθρου/λογαριασμού στη βάση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 2020, στο Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης «FIMAS».

Νοείται, εξηγεί, ότι «εάν η πρόνοια του άρθρου, με βάση την πιο πάνω κατανομή καταστεί ανεπαρκής, μπορεί να γίνεται μεταφορά πιστώσεων μόνον από τα άρθρα της ίδιας ομάδας, με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς».

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, εξαίρεση αποτελούν οι πιστώσεις που εξασφαλίστηκαν εκτάκτως το 2020 για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, η κατανομή των οποίων στα Υπουργεία/Υφυπουργεία έγινε από συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς αλλά δεν έγιναν εγγραφές στον Προϋπολογισμό του 2020, παρότι οι δαπάνες έχουν πραγματοποιηθεί.

Όπως σημειώνει περαιτέρω, «λόγω του ότι η πανδημία συνεχίζεται, αν απαιτηθεί θα μπορούν να μεταφερθούν πιστώσεις σε άλλα άρθρα του προϋπολογισμού για κάλυψη έκτακτων αναγκών σχετικά με την πανδημία, νοουμένου ότι δεν θα ξεπεράσουν το ποσό που αναλογεί στο σχετικό δωδεκατημόριο ύψους €62,1 εκατ. περίπου».

«Νοείται περαιτέρω ότι αιτήματα για μεταφορές πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του 2020 στον προϋπολογισμό του 2021 επίσης δεν θα γίνονται αποδεκτά, λόγω μη ύπαρξης ψηφισμένου προϋπολογισμού για το 2021», εξηγεί ακόμη ο κ. Παντελή.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Τα όρια δαπανών
Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες που θα μπορούν να πραγματοποιήσουν Υπουργεία, Υφυπουργεία, Υπηρεσίες και Ανεξάρτητες Υπηρεσίες, αξίζει να αναφερθεί πως το Υπουργείο Εργασίας θα μπορεί να δαπανήσει έως και €94,5 εκατ., ενώ το Υπουργείο Οικονομικών έως και €114 εκατ.

Αναλυτικά οι δαπάνες που θα μπορεί να πραγματοποιήσει κάθε Υπουργείο, Υφυπουργείο, Υπηρεσία και Ανεξάρτητος Θεσμός τον Ιανουάριο: ααααααα

Τι γίνεται με συμβάσεις και πλήρωση νέων θέσεων
Πέραν από τα ανώτατα όρια δαπανών που μπορούν να πραγματοποιηθούν τον Ιανουάριο, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών στην εγκύκλιο του ξεκαθαρίζει ακόμη πως, «δεδομένης της απόφασης της Βουλής των Αντιπροσώπων, κατά τον μήνα Ιανουάριο και μέχρι να ψηφιστεί ο νέος προϋπολογισμός για το 2021 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2023 καμία νέα δέσμευση δεν θα πρέπει να αναληφθεί και κανένα αίτημα για πολυετή δέσμευση δεν θα πρέπει να υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονομικών για νέες υπηρεσίες ή σκοπούς», αναλύοντας σε σχετικό Παράρτημα τις ρυθμίσεις που θα ισχύουν αναφορικά με τις δημόσιες συμβάσεις μέχρι τη ψήφιση του κρατικού Προϋπολογισμού για το 2021, όπως έχουν καθοριστεί από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

Όσον αφορά την αναφορά στην Απόφαση της Βουλής για μη πλήρωση οποιασδήποτε νέας θέσης, ο κ. Παντελή διευκρινίζει ότι για τις θέσεις των οποίων έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρωσης από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας εντός του 2020 και ο διορισμός θα ισχύει από την 1/1/2021 και εντεύθεν, θα μπορούν να πραγματοποιούνται δαπάνες, δεδομένου ότι επαρκούν οι πιστώσεις.

Περαιτέρω, διευκρινίζει ότι για όσους εργοδοτούμενους ορισμένου χρόνου οι διαδικασίες επιλογής βρίσκονται σε τελικό στάδιο, θα μπορούν να πραγματοποιούνται δαπάνες για τον μήνα Ιανουάριο του 2021, νοουμένου πάντοτε ότι επαρκούν οι πιστώσεις με βάση το δωδεκατημόριο.

Παράλληλα ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών με την εγκύκλιο του διασαφηνίζει ότι, οι δαπάνες που χρεώνονται απευθείας στο Πάγιο Ταμείο δυνάμει του Άρθρου 166 του Συντάγματος συνεχίζουν να πραγματοποιούνται χωρίς περιορισμό.

Συγκεκριμένα, οι δαπάνες αυτές αφορούν:

  • τις συντάξεις/χορηγήματα,
  • τη μισθοδοσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, του Γενικού και Βοηθού Γενικού Ελεγκτή, των μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας,
  • τις οφειλές του κράτους για τα δάνεια (συμπεριλαμβανομένων των τόκων) καθώς και
  • αποζημιώσεις που πρέπει να καταβληθούν δυνάμει δικαστικών αποφάσεων εναντίον της Δημοκρατίας.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Σε εξέλιξη η ετοιμασία νέου προϋπολογισμού
Στην ίδια εγκύκλιο ο κ. Παντελή γνωστοποιεί πως, το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη αρχίσει την επεξεργασία του νέου Προϋπολογισμού για το 2021, Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2023, στον οποίο θα ενσωματωθούν όλες οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 3 και 9 Δεκεμβρίου 2020, τον οποίο προτίθεται να υποβάλει στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση το συντομότερο δυνατό.

Επισημαίνεται ότι οι αλλαγές που θα ενσωματωθούν θα είναι οι άκρως απαραίτητες και ως εκ τούτου παρακαλεί τα Υπουργεία, Υφυπουργεία, Υπηρεσίες και Ανεξάρτητους Θεσμούς όπως μην υποβάλουν νέα αιτήματα για συμπερίληψη στον υπό επεξεργασία Προϋπολογισμό.

«Παρά τις δυσκολίες που δημιουργούνται από την κατάσταση που έχει προκύψει με την καταψήφιση του προϋπολογισμού, προσδοκώ στην αγαστή συνεργασία σας για την όσο το δυνατό ομαλότερη συνέχιση της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας. Η ψήφιση δωδεκατημορίου είναι μία προσωρινή λύση που επιτρέπει μεν τη συνέχιση της λειτουργίας του κράτους αλλά με σειρά περιορισμών τις οποίες καλούμαστε να σεβαστούμε», τονίζει περαιτέρω ο κ. Παντελή στην εγκύκλιο του, διαβεβαιώνοντας πως η Διεύθυνση Προϋπολογισμού «θα βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια απαιτηθεί, σχετικά με την αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων που τυχόν προκύψουν από την εφαρμογή των πιο πάνω».
 

Μάριος Αδάμου
 
1496
Thumbnail