Προϋπολογισμός: Τα 4 Υπουργεία που απορροφούν το 62% των δαπανών

Πως θα κατανεμηθούν οι πρωτογενείς δαπάνες του κράτους ανά Υπουργείο και Υφυπουργείο το 2021 / ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Σημαντικές διαφοροποιήσεις αναφορικά με τις πρωτογενείς δαπάνες κάθε Υπουργείου και Υφυπουργείου, περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός του κράτους για το 2021, αφού η μεγάλη μερίδα θα έχει αυξημένες δαπάνες, ενώ υπάρχουν και Υπουργεία των οποίων οι δαπάνες θα είναι αισθητά μειωμένες.

Μάλιστα, και σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν τον προϋπολογισμό, 4 Υπουργεία αναμένεται πως θα απορροφήσουν το 62% των συνολικών δαπανών του κράτους για το 2021. Πρόκειται για τα Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας, Παιδείας και Υγείας, των οποίων οι πρωτογενείς δαπάνες ξεπερνούν τα €5 δις.

Σύμφωνα με την συνοπτική παρουσίαση για τον προϋπολογισμό που ετοίμασε το Υπουργείο Οικονομικών, οι συνολικές δαπάνες του κράτους για το 2021, εξαιρουμένων των αποπληρωμών των δανείων, παρουσιάζουν αύξηση 8% σε σχέση με το τρέχον έτος και προϋπολογίζονται στα €8.139 εκατ. σε σύγκριση με €7.537 εκατ. το 2020.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών, κατά οικονομική δραστηριότητα, του Προϋπολογισμού είναι:

 • Δαπάνες προσωπικού περιλαμβάνουν τις απολαβές του προσωπικού και τις συντάξεις και τα φιλοδωρήματα: Για το 2021 υπολογίζονται να αυξηθούν κατά 2,6% σε σχέση με το 2020 και να ανέλθουν στα €2.960 εκατ. σε σύγκριση με €2.885 εκατ., λόγω της καταβολής της ΑΤΑ και των προσαυξήσεων, καθώς και της συμπλήρωσης κενών θέσεων.
 • Λειτουργικές δαπάνες: Προβλέπονται να αυξηθούν κατά 15,6% το 2021 και να φτάσουν στα €900 εκατ. σε σύγκριση με €779 εκατ. το 2020, κυρίως λόγω αυξημένης πρόνοιας για αμυντική θωράκιση, για αγορά φαρμάκων και ιατρικών προμηθειών, για έξοδα εκλογών, για συντηρήσεις (κυρίως του οδικού δικτύου και των βιολογικών συστημάτων), διεξαγωγή ερευνών κλπ.
 • Μεταβιβαστικές πληρωμές: Αποτελούνται κυρίως από τις κοινωνικές παροχές, τις χορηγίες προς τους Ημικρατικούς Οργανισμούς και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και τη συνεισφορά προς τα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον Προϋπολογισμό της ΕΕ. Το 2021, η εν λόγω κατηγορία προβλέπεται να αυξηθεί κατά 12,5% και να φθάσει τα €2.995 εκατ. σε σύγκριση με €2.662 εκατ. το 2020, κυρίως λόγω αύξησης των προνοιών για υγεία και στέγαση, αυξημένης χορηγίας στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, αυξημένων συνεισφορών προς τα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και τον Προϋπολογισμό της ΕΕ, τη περίληψη πρόνοιας για την επιδότηση επιτοκίου για τα δύο σχέδια που εξάγγειλε η κυβέρνηση για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, και του σχεδίου αναβάθμισης υποβαθμισμένων περιοχών.
 • Κεφαλαιουχικές δαπάνες (πάγια, έργα υπό κατασκευή, συγχρηματοδοτούμενα έργα): Αναμένεται να αυξηθούν το 2021 κατά 9,3% και να φθάσουν στα €755 εκατ. σε σύγκριση με €691 εκατ. το 2020, λόγω ωρίμανσης αρκετών αναπτυξιακών έργων. 
 • Εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους (τόκοι): Προϋπολογίζονται για το 2021 να αυξηθούν κατά 1,9% και να φτάσουν στα €530 εκατ. σε σύγκριση με €520 εκατ. το 2020 λόγω αύξησης του δημοσίου χρέους.

Κατανομή Πρωτογενών Δαπανών κατά Υπουργείο
Όπως αναφέρεται στο σημείωμα, η κατανομή των δαπανών έγινε αφού λήφθηκαν υπόψη οι προτεραιότητες πολιτικής όπως αντικατοπτρίζονται στο Κυβερνητικό Πρόγραμμα και στο Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2020 – 2022 που έχει υιοθετηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και οι δεσμεύσεις/υποχρεώσεις του κάθε Υπουργείου χωριστά. 

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<
 
Η κατανομή πιστώσεων κατά Υπουργείο έχει ως ακολούθως:

 • Υπουργείο Οικονομικών: €1,74 δις σε σχέση με €1,45 το 2020. 
 • Υπουργείο Εργασίας: €1,12 δις σε σχέση με €991 εκατ. το 2020. 
 • Υπουργείο Παιδείας: €1,19 δις σε σχέση με €1,15 δις το 2020. 
 • Υπουργείο Υγείας: €1,02 δις σε σχέση με €927 εκατ. το 2020. 
 • Υπουργείο Εσωτερικών: €560,8 εκατ. σε σχέση με €556,1 εκατ. το 2020.
 • Υπουργείο Άμυνας: €437,7 εκατ. σε σχέση με €367,5 εκατ. το 2020.
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως: €339,6 εκατ. σε σχέση με €331 εκατ. το 2020.
 • Υπουργείο Μεταφορών: €333,4 εκατ. σε σχέση με €304,8 εκατ. το 2020.
 • Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος: €276 εκατ. σε σχέση με €271 εκατ. το 2020.
 • Υπουργείο Εξωτερικών: €100,7 εκατ. σε σχέση με €91,1 εκατ. το 2020.
 • Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας: €91 εκατ. σε σχέση με €102 εκατ. το 2020.
 • Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής: €97,8 εκατ. σε σχέση με μηδενικές δαπάνες φέτος (δεν περιλήφθηκαν δαπάνες το 2020 λόγω του ότι συστάθηκε την 1η Μαρτίου)
 • Υφυπουργείο Τουρισμού: €45,4 εκατ. σε σχέση με €52,9 εκατ. το 2020.
 • Υφυπουργείο Ναυτιλίας: €14,7 εκατ. σε σχέση με €11 εκατ. το 2020.
   
Μάριος Αδάμου
 
1357
Thumbnail