Σχέδιο για νέους: Μέχρι €70.000 για την δική σας επιχείρηση

Όλες οι λεπτομέρειες για το Σχέδιο Επιχειρηματικότητας της Κυβέρνησης

Πολύς λόγος γίνετε τελευταία χρόνια  για τους σχεδιασμούς της κυβέρνηση για την εισδοχή των νέων στην οικονομική αγορά. Πιο ειδικά λόγος γίνεται και για τις επιδοτήσεις-χρηματοδοτήσεις στο θέμα της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Η Brief προχώρησε σε έρευνα και εντόπισε τα Σχέδια τα οποία προσφέρονται για την ένταξη των νέων στο επιχειρείν.

Απευθυνθήκαμε στην Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Εμπορίου, και Τουρισμού, που είναι ο διαχειριστής του σχεδίου για την Νεανική επιχειρηματικότητα.

Από την Υπηρεσία μας ειπώθηκε ότι είχαν εκπονηθεί δυο σχέδια στο πλαίσιο ενός ενιαίου προγράμματος με την επωνυμία "Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη" για την περίοδο 2014-2020. 

Το πρώτο είχε χρονική διάρκεια από το 2015 μέχρι και το 2017 και έχουν χορηγηθεί μέσω του σχεδίου 10 εκατομμύρια ευρώ.

Το δεύτερο πρόγραμμα, που είναι και το πρόγραμμα που τρέχει αυτή την περίοδο, είχε χρονική εκκίνηση τον Δεκέμβριο του 2017 μετά και την λήξη του προηγούμενου. Όπως μας λέχθηκε από πηγές στην Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας εξετάστηκαν περίπου 54 αιτήσεις και έχουν δοθεί κονδύλια της τάξης των δύο εκατομμυρίων ευρώ.

Επίσης σημειώθηκε ότι μέχρι τα μέσα το 2019 θα εξεταστούν όλες οι αιτήσεις που βρίσκονται ενώπιον της Υπηρεσίας, μίας και η περίοδος υποβολής των αιτήσεων έχει λήξει.

Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους νέους που θα ενταχθούν στο Σχέδιο ανέρχονται στο 50% επί του κόστους των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (εξοπλισμός, κτίρια – ανέγερση, κτίρια – ανακαίνιση/ διαμόρφωση χώρων, κατάρτιση, προβολή-προώθηση, κεφάλαιο κίνησης) με ανώτατο ύψος χορηγίας ανά επιχείρηση τις €70.000 για δραστηριότητες που αφορούν τη μεταποίηση και τις €50.000 για άλλες δραστηριότητες στους τομείς των υπηρεσιών, ηλεκτρονικού εμπορίου και τουρισμού.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης είναι €6 εκατομμύρια.

Το τρέχων Σχέδιο Νεανικής επιχειρηματικότητας 
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων από 20 έως 40 ετών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα εξαιρουμένων αυτών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι που επισυνάπτεται στον Οδηγό Σχεδίου ως "Μη επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες" αξιοποιώντας τις γνώσεις, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.

Ο σκοπός αυτός, προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό την μορφή μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στη χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος και γενικά στην προώθηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία νέων βιώσιμων, δυναμικών, εξελίξιμων και ανταγωνιστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη".

Πέντε κριτήρια για το Σχέδιο
Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο είχαν, νέοι και νέες, που έχουν νόμιμα τη μόνιμη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές τουλάχιστον για έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους και οι οποίοι/ες:

 • Εμπίπτουν στην ηλικιακή ομάδα των 20 μέχρι 40 ετών (δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν κλείσει το 41ο έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους).
 • Είναι άνεργοι ή μισθωτοί κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους.
 • Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους.
 • Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η έναρξη επαγγέλματος ως αυτοεργοδοτούμενος ή η συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος με ποσοστό πέραν του 25%.
 • Διευκρινίζεται ότι φυσικά πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μόνο σε ένα εργοδότη με το σύστημα της «μίσθωσης υπηρεσιών» και υποχρεούνται να καταβάλλουν κοινωνικές ασφαλίσεις ως αυτοεργοδοτούμενα, δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 1.  Εξοπλισμός, Ειδικές Εγκαταστάσεις, Κτήρια - Διαμόρφωση χώρων,
 2. Κατάρτιση,
 3. Προβολή / Προώθηση,
 4. Άλλες Δαπάνες,
 5. Κεφάλαιο Κίνησης

Πότε γίνεται ανάκτηση του ποσού της επιχορήγησης από το κράτος:

 • Παύση μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός περιοχής προγράμματος
 • Αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος 
 • Ουσιαστική αλλαγή στους στόχους και στην φύση της επένδυσης
 • Πώληση η μεταβίβαση της επιχείρησης 
 • Εκμίσθωση, πώληση ή μεταβίβαση πάγιων περιουσιακών στοιχείων που έχουν  επιχορηγηθεί

Περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα εδώ 
 

Ευαγόρας Προκοπίου
 
2043