Στα δικαστήρια υποθέσεις €650 εκατ. ΜΕΔ της ΚΕΔΙΠΕΣ

Περιπτώσεις που δεν εντοπίζονται αποδείξεις εκταμίευσης δανείων

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Σχεδόν 3.000 υποθέσεις συνολικού χαρτοφυλακίου ύψους €650 εκατ. εκκρεμούν στο Δικαστήριο  για τις οποίες δεν έχει αρχίσει η διαδικασία ακρόασης.

Οι υποθέσεις αφορούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της ΚΕΔΙΠΕΣ. Σε αρκετές υποθέσεις δεν εντοπίζονται αποδείξεις εκταμίευσης των δανείων.

Να σημειωθεί ότι, στο δικαστήριο η παρουσίαση αντίγραφου λογαριασμού δανείου από Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα (ΑΠΙ) γίνεται αποδεκτή ως προς το περιεχόμενό της και το ύψος του οφειλόμενου ποσού, χωρίς να πρέπει να αποδειχθεί ξεχωριστά η κάθε καταχώριση στον λογαριασμό. 

Όταν το δάνειο μεταφερθεί σε Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων (ΕΕΠ) η πιο πάνω ευχέρεια χάνεται και η διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου καθίσταται πολύ δύσκολη.

Να σημειωθεί ότι, η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ) είναι θυγατρική εταιρεία της Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (Σ.Ε.ΔΙ.ΠΕ.Σ), η οποία και κατέχει το 100% της ΚΕΔΙΠΕΣ.

>>Διαβάστε επίσης: ΓεΣΥ: Οι καταχρήσεις προτεραιότητα για τον νέο Πρόεδρο ΟΑΥ<<

Η ΚΕΔΙΠΕΣ διαχειρίζεται τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις με στόχο βιώσιμες αναδιαρθρώσεις σε συνεργασία με τους δανειολήπτες και, εκεί που δεν είναι εφικτές, την εκποίηση, την εκκαθάριση ή την πώληση των περιουσιακών στοιχείων. Τελικός σκοπός είναι η μεγιστοποίηση της αξίας για την αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας.

Τα περιουσιακά στοιχεία της ΚΕΔΙΠΕΣ και το μετοχικό κεφάλαιο της είναι ενεχυριασμένα προς όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την κρατική βοήθεια που εξασφάλισε η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ και τα έσοδα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων αποπληρώνουν την κρατική βοήθεια. Είναι θυγατρική εταιρεία της Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (Σ.Ε.ΔΙ.ΠΕ.Σ) η οποία κατέχει το 100% της ΚΕΔΙΠΕΣ.

>>> Διαβάστε επίσης: ΓεΣΥ: Ύστερα φέρνει ο φούρνος την πυρά <<<


Πηγές του Υπουργείου Οικονομικών εξηγούν πως «η καθοδική πορεία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο σε πώληση/μεταφορά δανειακών χαρτοφυλακίων σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων (credit acquiring companies), σε δάνεια που έχουν αναδιαρθρωθεί και επανενταχθεί στην κατηγορία των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων ή σε αποπληρωμές δανείων, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με στοιχεία ακίνητη περιουσία». 

Υπουργικό Σχέδιο

Στο μεταξύ, λήγει το τέλος του έτους το δικαίωμα που έδωσε το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του στις 24 Ιουνίου 2021, για επέκταση του Σχεδίου διαχείρισης τερματισμένων/ληγμένων/μη εξυπηρετούμενων δανείων που παραχωρήθηκαν μετά από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

Στις περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων/ρυθμίσεων θα ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία, που θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 180 ημερών από την ημερομηνία λήψης του αιτήματος για αναδιάρθρωση/ρύθμιση από τον ενδιαφερόμενο (τελικό ορόσημο 31/12/2022). 

Για τα δάνεια με κεφάλαια του ΚΦΙΚΒ, η απόφαση του ενδιαφερόμενου θα αποστέλλεται από τον χρηματοοικονομικό οργανισμό στο ΚΦΙΚΒ για την ετοιμασία της λύσης αναδιάρθρωσης. Η λύση θα αποστέλλεται στον οργανισμό, ο οποίος θα υποβάλλει τη σχετική πληροφόρηση στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας για έγκριση. 

Για τα δάνεια με κεφάλαια των Χρηματοοικονομικών Οργανισμών και με εγγύηση του ΚΦΙΚΒ, η λύση αναδιάρθρωσης θα ετοιμάζεται από τον χρηματοοικονομικό οργανισμό και θα αποστέλλεται στον ΚΦΙΚΒ για έγκριση. Ο ΚΦΙΚΒ θα αποστέλλει την έγκρισή του στον Οργανισμό, ο οποίος θα ενημερώνει το Γενικό Λογιστήριο για έγκριση.

Με τη λήψη της έγκρισης του Γενικού Λογιστηρίου γι’ αναδιαρθρώσεις/ρυθμίσεις παρέχεται περίοδος 60 ημερών από την ημερομηνία της έγκρισης του Γενικού Λογιστηρίου για την υλοποίηση της ρύθμισης. 

Για άμεσες εξοφλήσεις που έχουν ήδη γίνει, θα περιλαμβάνεται προσθήκη στο ποσό προς διαγραφή και επιπλέον τόκοι μέχρι πέντε εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία της επιστολής.

Στις περιπτώσεις άμεσης εξόφλησης κατά τις οποίες οι δανειολήπτες έχουν την πρόθεση να το πράξουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Σχεδίου, η επιστολή έγκρισης θα αναγράφει την ημερομηνία της πλήρους αποπληρωμής και πέντε εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία έγκρισης για τη διεκπεραίωση της διαγραφής από τον Χρηματοοικονομικό Οργανισμό και κλείσιμο του λογαριασμού. 

Οι Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί υλοποιούν τις λύσεις και ενημερώνουν το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας., το οποίο εμβάζει το ποσό της διαγραφής στους Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς, με κατάσταση της διαγραφής ανά δάνειο. 

Χρύσω Αντωνιάδου