Η Moneyval δεν είναι πλήρως ικανοποιημένη με τα μέτρα που λαμβάνονται και εντοπίζει ελλείψεις

•    Η Μoneyval ζητά και άλλα μέτρα για καταπολέμηση του «βρόμικου χρήματος»
•    Αυστηρή η πολιτική της λόγω της εξάπλωσης του οικονομικού εγκλήματος στην Ευρώπη
•    Η χώρα μας επικαλείται τους αυστηρούς χειρισμούς που τυγχάνουν, με τη δέουσα επιμέλεια, πελάτες επιρρεπείς σε κίνδυνο
•    Tα αποτρεπτικά μέτρα και οι διαδικασίες στα πιστωτικά ιδρύματα είναι σε υγιή βάση

Γράφει Χρύσω Αντωνιάδου
Η Moneyval, η Επιτροπή κατά του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, θα ζητήσει σήμερα από την Κυπριακή  Δημοκρατία, μέσω σχετικής έκθεσής της, να ενισχύσει περαιτέρω τον αγώνα της κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Συγκεκριμένα, θα της ζητηθεί να ενισχύσει τις πρωτοβουλίες της, ακολουθώντας τις πρόνοιες των διεθνών προτύπων του Financial Action Task Force (FATF) και της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και να συνεργαστεί περαιτέρω για την αξιολόγηση των σχετικών κινδύνων που αναφύονται σε εθνικό επίπεδο

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Η Moneyval δεν είναι πλήρως ικανοποιημένη με τα μέτρα που λαμβάνονται και εντοπίζει ελλείψεις και κενά στο κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται σε ό,τι αφορά στην καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ως επίσης και στην αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που ακολουθούνται από όλους τους επηρεαζόμενους φορείς, κυβερνητικούς, εποπτικούς και ιδιωτικούς, με τελικό στόχο τη λήψη διορθωτικών μέτρων. 

Η έκθεση βασίζεται στις γενικότερες κατευθυντήριες γραμμές του οργανισμού ότι «τα κράτη θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος καθώς ο αντίκτυπος του οικονομικού εγκλήματος, των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων και της τρομοκρατίας είναι αισθητός σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια». 

Πληροφορίες της Βrief αναφέρουν ότι, έχουν ήδη σταλεί τα σχετικά μηνύματα προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και προς την κυπριακή Κυβέρνηση πως η Κύπρος πρέπει επειγόντως να αυξήσει τα μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Αξιολόγηση κινδύνων
Μια σημαντική αναφορά της έκθεσης είναι ότι «η Κύπρος δεν έχει ακόμη προβεί σε επίσημη αξιολόγηση των κινδύνων που θέτουν τα νομικά πρόσωπα». Ήδη, έχει πολλές φορές ζητηθεί  κυρίως από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που εφαρμόζουν τις σχετικές οδηγίες, να χειρίζονται με τη δέουσα επιμέλεια πελάτες επιρρεπείς σε κίνδυνο και να εφαρμόζουν ενισχυμένα μέτρα σε περιπτώσεις διαχείρισης πελατών υψηλού κινδύνου.   

Γενικότερα, ζητείται όπως υλοποιούνται κατάλληλα μοντέλα αξιολόγησης του κινδύνου των πελατών με έμφαση στον τόπο κατοικίας/διαμονής τους, τη  νομική φύση και  τη φύση της ιδιοκτησίας/ελέγχου οποιουδήποτε πελάτη μη φυσικού προσώπου, τον τομέα δραστηριότητάς του, τις πολιτικές διασυνδέσεις και πιθανές δυσμενείς δημοσιεύσεις καθώς και τα προϊόντα και υπηρεσίες που ζητά. 
Υιοθετώντας τέτοια μοντέλα, οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί λαμβάνουν ένα τυποποιημένο αποτέλεσμα (π.χ. υψηλού, μεσαίου ή χαμηλού κινδύνου), το οποίο καθοδηγεί με επιτυχία τον βαθμό της δέουσας επιμέλειας και της συνεχούς παρακολούθησης των πελατών.

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Απαιτητικές διαδικασίες
Η Κύπρος
, ήδη, έχει αντιπαραθέσει πολλές φορές στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνει ότι δεν υπάρχει αναφορά ή ένδειξη συστημικών ανεπαρκειών. Για παράδειγμα, προβάλλει ότι βασικά δομικά στοιχεία του πλαισίου AML/CFT της Κύπρου είναι επαρκή, ότι τα αποτρεπτικά μέτρα και οι διαδικασίες στα πιστωτικά ιδρύματα είναι σε υγιή βάση, και ότι, γενικά, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Μάλιστα, τονίζεται ότι «σε ορισμένα θέματα είναι πιο απαιτητικές από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και άλλες διεθνείς». Παρόλα αυτά, η Κύπρος είχε προειδοποιηθεί ότι, σύμφωνα με τις εκθέσεις, ορισμένοι τομείς απαιτούν προσοχή και επιδέχονται για περαιτέρω βελτιώσεις. 

Παρόλο που έχουν ληφθεί συντονισμένες δράσεις κατά των ολιγαρχών και παρά τη σταθερή μείωσή τους, η Κύπρος βρίσκεται και πάλι στο μάτι του κυκλώνα των διεθνών οργανισμών, κατάσταση που επιβεβαιώνεται εμμέσως πλην σαφώς από την έκθεση της Moneyval.

Μέλος από το 1997
Η Κύπρος είναι μέλος της Επιτροπής Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης από την ίδρυσή της το 1997. Το σύστημα της Κύπρου αξιολογήθηκε τέσσερις φορές από την Επιτροπή, τον Απρίλιο του 1998, τον Σεπτέμβριο του 2001, τον Απρίλιο του 2005 και τον Ιούνιο του 2010. 

Οι διαδοχικές αξιολογήσεις δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο του 1998, τον Ιούνιο του 2002, τον Μάρτιο του 2006 και τον Σεπτέμβριο του 2011, αντίστοιχα. Όλες οι αναφορές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι «η Κύπρος πρέπει να επαινεθεί για τον περιεκτικό τρόπο με τον οποίο υιοθέτησε μέτρα τα οποία συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα και για το περιεκτικό νομικό πλαίσιο που τέθηκε σε εφαρμογή».

Μετά από σχετικό αίτημα του Eurogroup στις 9 Μαρτίου 2013, η Επιτροπή πραγματοποίησε «ειδική» αξιολόγηση για την αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών προσδιορισμού ταυτότητας των πελατών στον κυπριακό τραπεζικό τομέα.  

Χρύσω Αντωνιάδου
 
705
Thumbnail

Όλο και αυξάνεται η δυναμική του τουρισμού για τη χώρα μας ακόμα και κατά τη διάρκεια περιόδων που δεν αφορούν σε περιόδους τουριστικής αιχμής παρουσιάζοντας και πάλι αύξηση στις αφίξεις των τουριστών.

Συγκεκριμένα, αύξηση παρουσίασαν οι αφίξεις των τουριστών τον Ιανουάριο του 2020 τόσο σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019 όσο και με τον Ιανουάριο του 2018.
 
Οι αφίξεις των τουριστών για τον Ιανουάριο του 2020 ανήλθαν σε 85,622 χιλιάδες σε σύγκριση με 81,970 χιλιάδες τον Ιανουάριο του 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 4,5% . Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιανουάριο του 2020 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο  του 2018 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση αφού τότε οι τουρίστες που μας έφτασαν ήταν 75,867 χιλιάδες.  

ad1mobile

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Επί τούτου αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ιανουάριος  ήταν ο πλέον παραγωγικός τουριστικά αφού αναφορικά με τις αφίξεις επρόκειτο για το μήνα Ιανουάριο με τις περισσότερες αφίξεις.
 
Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης των τουριστών, οι αφίξεις από το Ισραήλ αυξήθηκαν κατά 58,0% τον Ιανουάριο 2020 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2019 ενώ παρατηρήθηκε και 91,9% αύξηση από την Ουκρανία. Αντίθετα σημειώθηκε μείωση 4,7% στις αφίξεις τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο, 18,1% μείωση από την Ελλάδα και 4,6% από τη Ρωσία.

Για τον Ιανουάριο του 2020, οι περισσότεροι τουρίστες έφτασαν από το Ηνωμένο Βασίλειο όπου μόνο για τον εν λόγω μήνα έφτασαν στην Κύπρο 22,350 χιλιάδες τουρίστες και αποτελούσαν το 26,1% ενώ ακολουθούσε το Ισραήλ με 13,720 χιλιάδες τουρίστες και ποσοστό 16%. Στην επόμενη θέση βρισκόταν η Ελλάδα με 9,174 χιλιάδες και ποσοστό 10,7%, η Ρωσία με 7,512 χιλιάδες και ποσοστό 8,8% καθώς και η Ουκρανία με 3,989 χιλιάδες και ποσοστό 4,7%.

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις για τον Ιανουάριο του 2020 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019 παρουσιάζουν η Ουκρανία με 91,9%, ο Λίβανος με 83%,  το Ισραήλ με 58%, η Γαλλία με 45% και το Βέλγιο με 41%.

Τις μεγαλύτερες μειώσεις για τον Ιανουάριο του 2020 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019 παρουσίασαν η Φινλανδία με 84,8%, η Νορβηγία με 72,1%, η Ελβετία με 57,5%, η Γερμανία με 49% και η Ελλάδα με 18,1%. 

ΑΦΙΞΕΙΣ

 

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Οι πιο υποσχόμενες αγορές
Αναφορικά, τώρα, με τις πιο υποσχόμενες αγορές από όπου η Κύπρος αντλεί τον τουρισμό της αυτές δεν είναι άλλες από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία, την Ελλάδα, τη Γερμανία και τη Σουηδία. Πρόκειται για χώρες οι οποίες στέλνουν χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο στην Κύπρο και οι οποίες αποτελούν την αιχμή του δόρατος για τον τουρισμό μας. 

2015
Το 2015 έφτασαν στη χώρα μας 2,6 εκατ. τουρίστες,
εκ των οποίων το 1.041.208 των τουριστών προέρχονταν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Στη δεύτερη θέση βρισκόταν η Ρωσία από όπου και μας έφτασαν 524.853 ενώ ακολουθούσαν η Ελλάδα με 139.539, η Γερμανία με 112.291 και η Σουηδία με 108.605. 

2016
Το 2016 έφτασαν στην Κύπρο 3,1 εκατ. τουρίστες
με την πλειοψηφία να προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο όπου και αριθμούσαν 1.157.978 άτομα. Ακολουθούσαν η Ρωσία με 781.634, η Ελλάδα με 160.254, η Γερμανία με 124.030 και η Σουηδία με 115.019.

2017
Το 2017 έφτασαν στην Κύπρο 3,6 εκατ. τουρίστες
με την πλειοψηφία να είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο όπου και αριθμούνταν 1.253.839 άτομα. Ακολουθούσαν η Ρωσία με 824.494, η Ελλάδα με 169.712, η Γερμανία με 188.826 και η Σουηδία με 136.725.

2018
Το 2018 ταξίδεψαν προς την Κύπρο 3,9 εκατ. τουρίστες
με την πλειοψηφία να μας έρχεται και πάλι από το Ηνωμένο Βασίλειο όπου και αριθμούνταν 1.327.805 άτομα. Ακολουθούσαν η Ρωσία με 783.631, η Ελλάδα με 186.370, η Γερμανία με 189.200 και η Σουηδία με 153.769.

Αγορές που έρχονται από την εξωτερική

Πέρα από τις γνωστές αγορές που αναπτύξαμε πιο πάνω υπάρχουν και πέντε πολλά υποσχόμενες αγορές
οι οποίες παρουσιάζουν- όπως είδαμε πιο πάνω- άνοδο στα ποσοστά τους. Αυτές δεν είναι άλλες από την Ουκρανία, το Λίβανο, το Ισραήλ, τη Γαλλία και το Βέλγιο.

2015
Το 2015 από τη Γαλλία έφτασαν στην Κύπρο 36,469 χιλιάδες τουρίστες,
από το Βέλγιο 22.668 τουρίστες, από την Ουκρανία 50.644 τουρίστες, από το Λίβανο 36.981 και από το Ισραήλ 98.597 τουρίστες.

2016
Το 2016, από τη Γαλλία έφτασαν στη χώρα μας 42.576 τουρίστες,
από το Βέλγιο 28,238 τουρίστες, από την Ουκρανία 62.292, από το Λίβανο 50.361 και από το Ισραήλ 148.739 τουρίστες.

ad2mobile

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

2017
Το 2017, από τη Γαλλία μας έφτασαν 35.931 τουρίστες,
από το Βέλγιο 27.089 τουρίστες, από την Ουκρανία 48,190 χιλιάδες, από το Λίβανο 58.273 και από το Ισραήλ 261.966 τουρίστες.

2018
Το 2018, από τη Γαλλία έφτασαν στην Κύπρο 36.500 τουρίστες,
από το Βέλγιο 28.231 τουρίστες, από την Ουκρανία 69.619, από το Λίβανο 62.255 και από το Ισραήλ 232.561 τουρίστες.

article 1