Τι αλλάζει με τον Φόρο – Πρόστιμα και Επιβαρύνσεις

Όλες οι αλλαγές που προωθεί η Κυβέρνηση μέσω δύο νομοσχεδίων για πάταξη της φοροδιαφυγής και αύξησης των εσόδων

Την ώρα που η Βουλή άρχισε την συζήτηση για τις έξι τροποποιήσεις της βασικής νομοθεσίας, οι οποίες αναμένεται να δώσουν στο Τμήμα Φορολογίας ενισχυμένες εξουσίες για πάταξη της φοροδιαφυγής και αύξηση των κρατικών εσόδων, η Κυβέρνηση προώθησε στο Κοινοβούλιο άλλα δύο σχετικά νομοσχέδια μέσω των οποίων, μεταξύ άλλων, προωθούνται αυξημένα πρόστιμα και επιβαρύνσεις.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τα δύο νομοσχέδια που τιτλοφορούνται ως «ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2019» και «ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2019», στοχεύουν στην βελτίωση της φοροεισπραξιμότητας και την πάταξη της απάτης στον Τομέα του Φ.Π.Α.  

Με τα εν λόγω νομοσχέδια, προστίθεται, επιδιώκονται επίσης ορισμένες διορθώσεις της νομοθεσίας που είναι νομοτεχνικής φύσης, όπως και βελτιώσεις στις διαδικασίες είσπραξης του Φ.Π.Α.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Οι 12 αλλαγές
Συγκεκριμένα με τα τροποποιητικά νομοσχέδια εισάγονται διατάξεις για:

1/ Τροποποίηση των ορισμών «αναδιάρθρωση» και «δανειολήπτης» ώστε να συνάδουν με τους ορισμούς που προβλέπονται στον περί του Φόρου Εισοδήματος Νόμο.

2/ Εισαγωγή του ορισμού του «νομικού προσώπου» για σκοπούς πληρότητας της νομοθεσίας, σαφήνειας και διαφάνειας. 

3/ Επέκταση της αντίστροφης χρέωσης, δηλαδή απόδοσης του ΦΠΑ από τον λήπτη, για υπηρεσίες ή υπηρεσίες μαζί με αγαθά που παρέχονται μέσα στα πλαίσια κατασκευής, μετατροπής, κατεδάφισης, επιδιόρθωσης ή συντήρησης οικοδομής ή οποιουδήποτε έργου πολιτικής μηχανικής, όταν λαμβάνονται από οποιοδήποτε πρόσωπο, έστω και μη εγγεγραμμένο στο Φορολογικό Μητρώο.

4/ Υιοθέτηση νέων διατάξεων που αποσκοπούν στην πάταξη της απάτης στον τομέα κινητών τηλεφώνων, και παρόμοιων αγαθών, μέσα στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 199α της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, που παρέχει την ευχέρεια στα Κράτη μέλη για εφαρμογή μηχανισμού αντίστροφης χρέωσης (απόδοση του Φ.Π.Α. στο Κράτος από τον αγοραστή των αγαθών, αντί από τον πωλητή) σε ορισμένες συναλλαγές όπου εντοπίζονται δόλιες δραστηριότητες.

5/ Αναστολή καταβολής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, όταν ο φορολογούμενος έχει παραλείψει να υποβάλει τη δήλωση εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 5 του «περί Bεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου», μέχρι το πρόσωπο να συμμορφωθεί.

6/ Περιορισμό του δικαιώματος διεκδίκησης πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ εντός έξι (6) ετών από το τέλος της φορολογικής περιόδου εντός της οποίας προέκυψε.

7/ Αύξηση της χρηματικής επιβάρυνσης για μη έγκαιρη υποβολή φορολογικής δήλωσης για ΦΠΑ από €30 σε €100, με σκοπό αύξηση των ποσοστών συμμόρφωσης των φορολογούμενων.

8/ Επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης €500 για κάθε φορολογική περίοδο, με μέγιστο ποσό τις €5000, για φορολογούμενους που παραλείπουν να συμμορφωθούν με οποιοδήποτε από τα άρθρα του Νόμου, που προβλέπουν απόδοση του ΦΠΑ με το μηχανισμό της αντίστροφης χρέωσης.

9/ Χρονικός περιορισμός για την υποβολή ένστασης στον Έφορο. Η εν λόγω διάταξη προβλέπει χρονικό περιορισμό εξήντα (60) ημερών, που θεωρείται εύλογο χρονικό διάστημα για την άσκηση αυτού του δικαιώματος από τους φορολογούμενους.

10/ Υιοθέτηση νέων διατάξεων για εγγραφή μη εγκατεστημένων στη Δημοκρατία υποκειμένων στο φόρο προσώπων που πραγματοποιούν φορολογητέες συναλλαγές ανεξάρτητα από τον κύκλο εργασιών τους στη Δημοκρατία  με σκοπό τη συμμόρφωση με απόφαση του Δικαστηρίου της  Ευρωπαϊκής Ένωσης.

11/ Τροποποίηση του ορισμού της έννοιας «ανακαίνιση», έτσι ώστε να διευκρινίζεται ότι περιλαμβάνεται στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α., πέντε τοις εκατόν (5%) και οι προθήκες σε ιδιωτική κατοικία  για την οποία έχουν παρέλθει τρία έτη από την πρώτη εγκατάσταση σε αυτή.

12/ Αντικατάσταση της διάταξης που αφορά τη διαγραφή χρεών με βάση διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, με νέα διάταξη που προβλέπει ότι χρέη που δημιουργήθηκαν με βάση την περί Φ.Π.Α. νομοθεσία, που δεν μπορούν να εισπραχθούν λόγω των περιστάσεων του οφειλέτη, διαγράφονται με βάση τον περί Λογιστικής και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο. 

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Έξι «όπλα» στην φαρέτρα του Εφόρου
Σημειώνεται πως, οι πιο πάνω αλλαγές είναι επιπρόσθετες από τις έξι τροποποιήσεις της βασικής νομοθεσίας που ήδη συζητούνται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και οι οποίες, επίσης, αναμένεται να δώσουν στο Τμήμα Φορολογίας ενισχυμένες εξουσίες για πάταξη της φοροδιαφυγής και αύξηση των κρατικών εσόδων.

Ειδικότερα μέσω του εν λόγω νομοσχεδίου προωθούνται οι εξής αλλαγές:

1/ Καθίσταται πλέον υποχρεωτική για όλους τους φορολογούμενους η υποβολή δήλωσης εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα, 

2/ Δίδεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να υποβάλουν αναθεωρημένη φορολογική δήλωση, 

3/ Δεν θα επιτρέπεται η επιστροφή φόρου εάν ο φορολογούμενος δεν έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις της περί ΦΠΑ νομοθεσίας για υποβολή της φορολογικής του δήλωσης.

4/ Δίδεται η δυνατότητα εισόδου λειτουργών του Τμήματος Φορολογίας στα υποστατικά φορολογούμενου χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση προηγουμένως.

5/ Καθίσταται υποχρεωτική η αποδοχή μέσου πληρωμής η πιστωτική κάρτα στο σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων.

6/ Καθίσταται πλέον ποινικό αδίκημα η μη καταβολή του φόρου.

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Στοιχεία για τους 100 μεγαλοοφειλέτες ζητά η Βουλή
Εν τω μεταξύ, στοιχεία για τους 100 μεγαλοοφειλέτες Φόρου Εισοδήματος και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ζητεί με επιστολή της προς τον Έφορο Φορολογίας, Γιάννη Τσαγγάρη, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή (ΚΕ) Ελέγχου.

Ειδικότερα ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ζαχαρίας Κουλίας, με αφορμή τα όσα λέχθηκαν κατά την συζήτηση του θέματος στις 23 και 30 Ιανουαρίου, καθώς και στις 6 Φεβρουαρίου, μεταφέρει, μέσω της επιστολής, την «ομόφωνη παράκληση των μελών της Επιτροπής όπως το ταχύτερο δυνατό προσκομίσετε εκ νέου επικαιροποιημένο τον ονομαστικό κατάλογο των 100 μεγαλύτερων οφειλετών, τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων, που έχουν εκκρεμούσες οφειλές στον Φόρο Εισοδήματος και στον ΦΠΑ».

Η γραπτή ενημέρωση της Επιτροπής και η κατάθεση των σχετικών στοιχείων και εγγράφων, προσθέτει ο κ. Κουλίας, «κρίνεται αναγκαία τόσο για σκοπούς ενημέρωσής της όσο και για σκοπούς συνέχισης άσκησης του δέοντος κοινοβουλευτικού ελέγχου».

Μάριος Αδάμου
 
1751