Coreper: Ενέκρινε την θέση Συμβουλίου για πράσινο πιστοποιητικό

Δείτε τι αναφέρεται στο Προσχέδιο του κανονισμού που δόθηκε στην δημοσιότητα

Το Συμβούλιο (Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων) κατέληξε σήμερα στη θέση του για την επικείμενη διαπραγμάτευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του κανονισμού για το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κείμενο της προεδρίας το οποίο είδε το ΚΥΠΕ, "ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να θεωρείται ότι διευκολύνει ή ενθαρρύνει την έγκριση περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία ή άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, ως απάντηση στην πανδημία".

"Ειδικότερα, οι εξαιρέσεις από τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας ως απάντηση στην πανδημία COVID-19 που αναφέρεται στη σύσταση (ΕΕ) 2020/1475 θα πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν και πρέπει να ληφθεί υπόψη η ειδική κατάσταση των διασυνοριακών κοινοτήτων".

"Ταυτόχρονα, το πλαίσιο Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό θα διασφαλίσει ότι διαλειτουργικά πιστοποιητικά είναι επίσης διαθέσιμα σε βασικούς ταξιδιώτες", αναφέρει.

Σημειώνεται ακόμα ότι (11α) ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να καλύπτει τις αποφάσεις των κρατών μελών να επιβάλλουν ή να αίρονται περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19. Η χρήση του Ψηφιακού Πράσινου Πιστοποιητικού ενόψει της άρσης των περιορισμών θα πρέπει να παραμείνει ευθύνη των κρατών μελών.

Σε ό,τι αφορά τις βασικές διαφορές της θέσης του Συμβουλίου από την πρόταση της Κομισιόν, στο προσχέδιο του κανονισμού που έφτασε στα χέρια των Μονίμων Αντιπροσώπων αναφέρονται τα εξής:

- Προκειμένου να τονιστεί η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, ιδίως έναντι των μη εμβολιασμένων ατόμων, το λειτουργικό μέρος του κύριου κανονισμού αναφέρει ρητά ότι η κατοχή ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας. (Άρθρο 3 παράγραφος 3α)

- Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιστημονικές αβεβαιότητες, έχει δημιουργηθεί η επιλογή για τα κράτη μέλη να εκδίδουν και να δέχονται πιστοποιητικά ανάρρωσης με βάση ταχείες δοκιμές αντιγόνων, ορολογικές δοκιμές αντισωμάτων κατά του SARS-CoV-2 ή οποιαδήποτε άλλη επιστημονικά επικυρωμένη μέθοδο βάσει μελλοντικές επιστημονικές οδηγίες που επιβεβαιώνουν ότι αυτές οι δοκιμές ή μέθοδοι αποτελούν αξιόπιστη απόδειξη ανάκαμψης. (Άρθρο 7 παράγραφος 3α του βασικού κανονισμού)

- Ο κύριος κανονισμός περιλαμβάνει μια αιτιολόγηση για την αποδοχή πιστοποιητικών εμβολιασμού ανάλογα με τον τύπο της άδειας κυκλοφορίας του εμβολίου στην αγορά. (αιτιολογική σκέψη 25α και 25β, άρθρο 5 παράγραφος 5 και άρθρο 15 παράγραφος 2)

- Το κείμενο του κύριου κανονισμού περιλαμβάνει ένα νέο άρθρο 7α για μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τη διεθνή διάσταση του ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού. Διευκρινίζει τη μεταχείριση που πρέπει να παρέχεται σε πιστοποιητικά που εκδίδονται σε πολίτες της Ένωσης και στα μέλη της οικογένειάς τους, καθώς και σε νόμιμα διαμένοντες / διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών που εμβολιάζονται σε τρίτες χώρες, τόσο πριν όσο και μετά τη διαπίστωση επάρκειας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου.

- Οι διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων έχουν ενισχυθεί σε ολόκληρο το κείμενο του βασικού κανονισμού, ιδίως βάσει της κοινής γνώμης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (αιτιολογικές σκέψεις 20α και 47 και άρθρο 9 του βασικού κανονισμού, αιτιολογική σκέψη 18 του 2ου κανονισμού)

- Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10 του βασικού κανονισμού αναδιατυπώθηκε ώστε να επικεντρωθεί στην έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, καθώς και στην ενημέρωση του κοινού. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, χρησιμοποιήθηκε η ίδια διατύπωση με τη σύσταση 2020/1475.

- Η πρόταση της Επιτροπής εξαρτά την αναστολή του βασικού κανονισμού και της έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή του από φορείς εκτός ΕΕ. Προβλέπει επίσης την αναστολή του κύριου κανονισμού και την πιθανή νέα εφαρμογή του με κατ `εξουσιοδότηση πράξη. Το τροποποιημένο κείμενο προβλέπει περίοδο εφαρμογής 12 μηνών, έκθεση της Επιτροπής το αργότερο 3 μήνες πριν από το τέλος της εφαρμογής του βασικού κανονισμού και πιθανή αναστολή / παράταση μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. (Άρθρο 15)

- Το κείμενο του κύριου κανονισμού περιλαμβάνει μια μεταβατική διάταξη που διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα συστήματα που διαθέτουν επί του παρόντος σε σύντομο χρονικό διάστημα έξι εβδομάδων μετά την έναρξη ισχύος του βασικού κανονισμού και έως το πλαίσιο του ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού λειτουργεί πλήρως στην επικράτειά τους (άρθρο 14).

- Το κείμενο του κύριου κανονισμού περιέχει τροποποιήσεις προκειμένου να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής των κατ `εξουσιοδότηση πράξεων που αποσκοπούν στην τροποποίηση των δεδομένων των πιστοποιητικών σε ό, τι είναι απολύτως απαραίτητο, δηλαδή την επιστημονική πρόοδο και τη διαλειτουργικότητα με τα διεθνή πρότυπα (άρθρα 5 παράγραφος 2, 6 παράγραφος 2) ) και 7 (2)).

- Το κείμενο του δίδυμου κανονισμού περιέχει διάταξη που επιτρέπει στην Ιρλανδία και στα άλλα κράτη μέλη να αποδέχονται αμοιβαία πιστοποιητικά που εκδίδονται σε υπηκόους τρίτων χωρών βάσει αμοιβαιότητας (αιτιολογική σκέψη 13 και άρθρο 1α). Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτό, εισήχθησαν μικρές αλλαγές στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και στο άρθρο 7α παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού.

(KYΠΕ)

 
19118