Τι αποφασίστηκε

Αποφασίστηκε τελικά η πρόταση της Κυβέρνησης για 10% μείωση στην τιμή του ρεύματος για 2 μήνες, αφού έγινε αποδεκτή από την PAEK.

Αυτούσια η ανακοίνωση για το τι αποφασίστηκε:

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2020 υπ’ αριθμόν 20/2020, τέθηκε ενώπιον της ΡΑΕΚ: 

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

 • Η πολιτική απόφαση για μείωση της τιμής ηλεκτρισμού που κοινοποιήθηκε στην ΡΑΕΚ με επιστολή του Υπουργού Οικονομικών Αρ. Φακ.: Υ.Ο.10.01.028, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2020, με θέμα «Μείωση Τιμής Ηλεκτρικού Ρεύματος».

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:

 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018, Ν.122(Ι)/2003,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 05/2020 «Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού για το έτος 2020»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 01/2020 «Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου Καταναλωτών για την Περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2020»,
 • Την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2020 με θέμα «Ενέργειες και μέτρα διαχείρισης της επιδημίας του νέου κορωνοϊού COVID-19» η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 11 Μαρτίου 2020, Παράρτημα Τέταρτο – Μέρος (Ι), τεύχος 4664, αρ. γνωστ. 236,
 • Την αυξανόμενη εξάπλωση του ιού COVID-19 στη Δημοκρατία και τα σχετικά  μέτρα έκτακτης ανάγκης που ανακοινώθηκαν στις 15 Μαρτίου 2020 από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους Υπουργούς Οικονομικών, Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:
  • Σχέδιο Αναστολής Εργασιών σε αριθμό επιχειρήσεων,
  • Περιπτώσεις υποχρεωτικής απουσίας από την εργασία σε εργαζόμενους με οδηγίες ή εντολή των Αρχών,
  • Τη διαπίστωση ότι η οικονομία της Κύπρου, όπως και όλες οι οικονομίες της ευρωζώνης, δεν θα μείνει ανεπηρέαστη από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού COVID-19, ενός ιού που δεν γνωρίζει σύνορα,  
  • Τη διαπίστωση ότι το εύρος των οικονομικών συνεπειών αυτής της πρωτοφανούς και μη αναμενόμενης κρίσης δεν μπορεί στο παρόν να προβλεφθεί, ενόσω η κατάσταση βρίσκεται υπό εξέλιξη, και
  • Τη διαπίστωση ότι γίνονται από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να μετριασθούν όπου είναι δυνατόν οι συνέπειες των μέτρων όπου αναμφίβολα συνεπάγονται σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις δοκιμάζοντας τις συλλογικές αντοχές των πολιτών.
 • Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 η ΑΗΚ είχε ταμειακά αποθέματα ύψους περίπου €400 εκ., τα οποία έχουν ανακτηθεί από τους καταναλωτές ηλεκτρισμού,

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού ερεύνησαν και συνεκτίμησαν όλα τα πιο πάνω, εκτίμησαν ότι μείωση στις ρυθμιζόμενες διατιμήσεις ηλεκτρισμού δεν θα επηρεάσει τον ανταγωνισμό στην Αγορά Ηλεκτρισμού και δεν θα οδηγήσει στην εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης της ΑΗΚ στην Αγορά Ηλεκτρισμού επειδή κανένας άλλος κάτοχος άδειας Προμήθειας Ηλεκτρισμού δεν δραστηριοποιείται επί του παρόντος στην Αγορά Ηλεκτρισμού, και στη βάση των διαμειφθέντων:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ

​1.Την μείωση κατά 10% στην τελική τιμή ηλεκτρισμού, εξαιρουμένου του ΦΠΑ και του τέλους ΑΠΕ και ΕΞΕ, για συνολική περίοδο δύο (2) μηνών, με τον πιο κάτω τρόπο:

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

(α) Μείωση όλων των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων ηλεκτρισμού που έχουν εγκριθεί με την Απόφαση Αρ. 05/2020 της ΡΑΕΚ, κατά 10%.
(β) Μείωση των συντελεστών ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ) που έχουν εγκριθεί με την Απόφαση Αρ. 01/2020 της ΡΑΕΚ, κατά 10%.

2. Τα μειωμένα έσοδα που θα υποστεί η ΑΗΚ από την μείωση των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων ηλεκτρισμού και των συντελεστών ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ) δεν θα ανακτηθούν κατά την υπόλοιπη περίοδο της παρούσας Περιόδου Ρυθμιστικού Ελέγχου ούτε κατά την επόμενη Περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου αλλά θα καλυφθούν από τα ταμειακά αποθέματα της ΑΗΚ.

3.Η έκπτωση που θα δοθεί να φαίνεται διακριτά στα τιμολόγια ηλεκτρισμού που εκδίδονται από τη Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Προμήθειας της ΑΗΚ.

4.Η μείωση του 10% επί όλων των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων ηλεκτρισμού και των συντελεστών ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ) να εφαρμοστεί:

(α) για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού η καταμέτρηση των οποίων γίνεται τέλος Μαρτίου 2020, και
(β) για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Απριλίου 2020.

5.Η παρούσα Απόφαση θα επαναξιολογηθεί πριν από το τέλος των δύο μηνών εφαρμογής της, ανάλογα με τις εξελίξεις για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού (COVID-19).

6.Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στην ΑΗΚ και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.

 
1605
Thumbnail

Σε όλες τις περιπτώσεις υψηλής απόδοσης ΑΠΕ ή πυρηνικής παραγωγής και/ή χαμηλής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, σημαντικές θερμικές μονάδες με υψηλότερα λειτουργικά κόστη τίθενται εκτός αγοράς, γεγονός που πιέζει τις τιμές σε χαμηλότερα επίπεδα.

ad1mobile

Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η Κομισιόν σε έκθεσή της για το δ' τρίμηνο του 2019, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα την ποσότητα των ωρών που καταγράφηκαν τιμές ηλεκτρικής ενέργειας κάτω των 30 ευρώ/MWh ανά αγορά και για ποιο λόγο. 

Πρώτο στοιχείο που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι με τιμές ηλεκτρικής ενέργειας κάτω των 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα, οι περισσότερες θερμικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής δυσκολεύονται να καλύψουν τα λειτουργικά τους κόστη, συνυπολογίζοντας το κόστος ρύπων και καυσίμων το 2019. Το παραπάνω όριο των 30 ευρώ/MWh προκύπτει από τις παρακάτω εκτιμήσεις που κάνει η επιτροπή και καταγράφει στην έκθεσή της. 

Το μέσο βραχυπρόθεσμο οριακό κόστος για μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη το 2019 εκτιμήθηκε στα 27 ευρώ/MWh, με 36% ενεργειακή απόδοση της μονάδας, εκπομπές ρύπων 1.1 τόνους CO2/MWh παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, με την μέση τιμή ρύπων το 2019 να είναι στα 25 ευρώ ο τόνος και με μηδενικά κόστη καυσίμου. Στην περίπτωση ενός σταθμού ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) τα ίδια κόστη εκτιμώνται στα 32 ευρώ/ Mwh, με 58% ενεργειακή απόδοση, δείκτη εκπομπών 0.35 τόνους CO2/MWh, με την μέση τιμή ρύπων στα 25 ευρώ ο τόνος και το κόστος καυσίμου 13.5 ευρώ/MWh. Για μια αντίστοιχη τυπική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο τον άνθρακα, το βραχυπρόθεσμο οριακό κόστος εκτιμάται ακόμη υψηλότερα, στα 38 ευρώ/MWh.

>>> Ειδήσεις – Κεφάλαιο Ενέργεια Brief <<< 

Γερμανία και Γαλλία λοιπόν, οι δύο μεγαλύτεροι εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας στην Γηραιά Ήπειρο, κατέγραψαν χαμηλές τιμές σε περισσότερο από 20% των ωρών το 2019, όπως φαίνεται και στον  παρακάτω πίνακα. 

 

 

Το σημαντικό μερίδιο των πυρηνικών σε συνδυασμό με τις σχετικά μεγάλες δυναμικότητες των υδροηλεκτρικών και την αυξανόμενη βάση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βοηθούν να εξηγηθεί η εξέλιξη της γαλλικής περίπτωσης και γιατί εκεί συναντώνται σε τέτοιο ποσοστό τέτοιες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην περίπτωση της Γερμανίας, καθοριστικό ρόλο για την διατήρηση των τιμών σε χαμηλά επίπεδα έπαιξαν τα ηλιακά και τα αιολικά που ξεπερνούν σε σύνολο τα 100GW.

Το ζήτημα ωστόσο είναι πιο περίπλοκο και επηρεάζεται επίσης από τα πρότυπα ζήτησης, την καμπύλη αξίας (Merit Order Curve ή MOC) και τις διασυνδύσεις. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως τα 2/3 της παραγόμενης ενέργειας στην ηπειρωτική Δανία (zone DK1) προήλθε από αιολικά και ηλιακά το 2019 και ωστόσο κατέγραψε την ίδια ποσότητα περιπτώσεων ωρών με χαμηλές τιμές, με την Τσεχία όπου η χαμηλού κόστους παραγωγή ΑΠΕ δεν υπερέβει το 10% την ίδια χρονιά, όπου, όμως, οι τιμές συσχετίζονται άμεσα με την γειτονική αγορά της Γερμανίας.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Σε ότι αφορά τις μέσες τιμές φορτίου βάσης εκτιμάται ότι μονάχα περιορισμένα επέδρασαν στην διαμόρφωση χαμηλών τιμών. Η μέση τιμή φορτίου βάσης της Βουλγαρίας για το 2019 ήταν πολύ παρόμοια με αυτές σε Ισπανία και Μεγάλη Βρετανία, όμως, στη περίπτωση της Βουλγαρίας ο αριθμός των ωρών με τιμές κάτω των 30 ευρώ/MWh ήταν τέσσερις φορές μεγαλύτερος σε σύγκριση με την Ισπανία και Μεγάλη Βρετανία.

ad2mobile

Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, οι λιγότερες περιπτώσεις ωρών με τιμές κάτω των 30 ευρώ/MWh καταγράφηκαν σε Ελλάδα και Ιταλία, με σχετικά υψηλές μέσες τιμές και χαμηλή μεταβλητότητα αυτών.

Πηγή: Energypress.gr

article 1