Χρ. Παντελίδης: Μεγάλη η σημασία του ανοίγματος αγοράς ρεύματος

Για τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν από την ψήφιση τριών νομοσχεδίων μίλησε στην Brief ο βουλευτής Χρύσης Παντελίδης

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

Πράσινο φως έλαβε από την Ολομέλεια της Βουλής που συνεδρίασε χθες (23/09) το απόγευμα, ο Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος του 2021, ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμος του 2021 και o περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος του 2021, κάτι που αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά και αλυσιδωτά οφέλη τόσο για τους καταναλωτές, όσο και για το κράτος καθώς και το περιβάλλον

Το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας και βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, σε σχετικές δηλώσεις του στην Brief εξήρε τη σημασία της ψήφισης του συγκεκριμένου νόμου

«Τα τρία αυτά νομοσχέδια συνθέτουν ένα σύγχρονο και απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην αγορά της Ενέργειας στην Κύπρο. Η μεγάλη σημασία τους έγκειται σε δύο βασικά στοιχεία: 
α) Ανοίγει η αγορά. Επομένως, μπορούμε μέσα από έναν υγιή ανταγωνισμό – και υπογραμμίζω τη λέξη υγιή – να πετύχουμε το μείζον, που είναι να παρέχουμε την πιο φθηνή σε κόστος ενέργεια που μπορούμε να παρέχουμε. 
β) Ενθαρρύνονται και ενισχύονται οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, κάτι που θα συμβάλει στην ενίσχυση του ανταγωνισμού που θα επιφέρει μείωση τιμών αλλά παράλληλα θα μειωθούν και οι κοστοβόροι ρύποι. Κάτι βέβαια που θα βοηθήσει την Κύπρο να πετύχει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας»
δήλωσε ο κ. Παντελίδης και ακολούθως κατέληξε: 

«Πέραν των ουσιαστικών ζητημάτων που προανάφερα προκύπτει και ένα διαδικαστικό θέμα, τ’ οποίο όμως θεωρώ ότι πρέπει ν’ αναφερθεί: Τα εν λόγω (εναρμονιστικά) νομοσχέδια έπρεπε να είχαν ψηφιστεί πριν το τέλος του 2020 και η Κυβέρνηση τα κατέθεσε 17 Ιουνίου 2021. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας και η Βουλή, ολοκλήρωσε τη δουλειά της σε μόλις ενάμιση εργάσιμο μήνα. Ενεργήσαμε με τάχιστους ρυθμούς και αυτό πρέπει να σημειωθεί». 

Πού σκοπεύουν οι τρεις νόμοι 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε τα εν λόγω νομοσχέδια σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιουνίου, στις 13 Ιουλίου, την 31 η Αυγούστου και στις 7 και 14 Σεπτεμβρίου 2021.

Με το νομοσχέδιο Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1.    Η δημιουργία νέου καθεστώτος χορήγησης αδειών αναφορικά με την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή, την προμήθεια και την αποθήκευση ηλεκτρισμού, καθώς και με τη λειτουργία της αγοράς και τη διασύνδεση ηλεκτρικών συστημάτων.
2.    Η ανεξαρτησία του ΔΣΜΚ από την ΑΗΚ.
3.    Το πλαίσιο για τις διευθετήσεις μεταξύ του ΔΣΜΚ και του ιδιοκτήτη συστήματος μεταφοράς, μεταξύ του ΔΣΜΚ και του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ), μεταξύ του ΔΣΜΚ και του ιδιοκτήτη γραμμής διασύνδεσης, μεταξύ του ιδιοκτήτη γραμμής διασύνδεσης και του διαχειριστή γραμμής διασύνδεσης, μεταξύ του ΔΣΜΚ και του διαχειριστή γραμμής διασύνδεσης, μεταξύ του διαχειριστή γραμμής διασύνδεσης και των γειτονικών διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και μεταξύ του ΔΣΜΚ και των γειτονικών διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς.
4.    Η πρόσβαση στο σύστημα μεταφοράς και στο σύστημα διανομής ηλεκτρισμού.
5.    Η εξουσία του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να επιβάλλει υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.
6.    Η προστασία του καταναλωτή σε σχέση με την αγορά ηλεκτρισμού.
7.    Η προστασία των ευάλωτων καταναλωτών και η ρύθμιση της ενεργειακής φτώχιας.

Σκοπός του νομοσχεδίου περί Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου είναι η ρύθμιση της σύστασης και της λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου. Ειδικότερα, προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1.    Η σύσταση της ΡΑΕΚ, η οποία θα είναι νομικά και λειτουργικά ανεξάρτητη από κάθε άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα.
2.    Η διαδικασία διορισμού, παύσης και παραίτησης των μελών της ανώτερης διοίκησης της ΡΑΕΚ, καθώς και ο τρόπος καθορισμού της αμοιβής και της σύνταξής τους.
3.    Οι εξουσίες της ΡΑΕΚ σε σχέση με την απόκτηση, τη διάθεση και την επένδυση περιουσίας.
4.    Η σύσταση του ταμείου της ΡΑΕΚ.
5.    Η ευθύνη των μελών της ανώτερης διοίκησης και του προσωπικού της ΡΑΕΚ.
6.    Η δυνατότητα υποβολής κανονισμών από τη ΡΑΕΚ στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσω του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, ώστε οι πρόνοιές του να συνάδουν με τις πρόνοιες του πρώτου και του δεύτερου νομοσχεδίου, καθώς και με τις νέες ρυθμίσεις που αυτά επιφέρουν.

Ειδικότερα, με τις ρυθμίσεις επιδιώκονται:

1.    η θέσπιση κανόνων που αφορούν την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή, την αποθήκευση και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την προστασία των καταναλωτών, με στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένης, ανταγωνιστικής, επικεντρωμένης στον καταναλωτή, ευέλικτης, δίκαιης και διαφανούς αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
2.    η διασφάλιση προσιτών και διαφανών τιμών και χαμηλού κόστους ενέργειας για τους καταναλωτές, υψηλού βαθμού ασφάλειας του εφοδιασμού και της ομαλής μετάβασης σε ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
3.    ο καθορισμός βασικών κανόνων για την οργάνωση και τη λειτουργία του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικότερα κανόνων για την ενίσχυση και την προστασία των καταναλωτών, για την ανοικτή πρόσβαση στην αγορά, καθώς και για την πρόσβαση τρίτων μερών στις υποδομές μεταφοράς και διανομής.
 

 
3180