Νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια εγκαταστάσεων υγραερίου

Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τρία νομοθετήματα που αποτελούν το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια των αποθηκεύσεων και εγκαταστάσεων υγραερίου.  Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκαν:

  • Ο περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 (Ν. 85(I)/2021, 5.5.2021)
  • Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021 (Κ.Δ.Π. 188/2021, 7.5.2021) και
  • Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Εγκαταστάσεων Υγραερίου) Κανονισμοί του 2021 (Κ.Δ.Π. 189/2021, 7.5.2021).

Οι πιο πάνω νομοθεσίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Με τα δύο πρώτα νομοθετήματα τροποποιείται η υφιστάμενη περί Πετρελαιοειδών νομοθεσία και αφαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της το υγραέριο, το οποίο πλέον θα ρυθμίζεται αποκλειστικά από το τρίτο νομοθέτημα, εφόσον οι σχετικές πρόνοιες ενεργοποιηθούν με Γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Εγκαταστάσεων Υγραερίου) Κανονισμοί του 2021 εκσυγχρονίζουν το υφιστάμενο, απαρχαιωμένο και κανονιστικό πλαίσιο της περί Πετρελαιοειδών νομοθεσίας για το υγραέριο. Στους Κανονισμούς καθορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας και προβλέπονται οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των αποθηκεύσεων και εγκαταστάσεων υγραερίου.  Μέσω των νέων Κανονισμών εισάγεται νέο βελτιωμένο και εκσυγχρονισμένο Σύστημα Ελέγχου, με το οποίο θα επιβεβαιώνεται η κατάλληλη και ασφαλής λειτουργία των αποθηκεύσεων και εγκαταστάσεων υγραερίου καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους.

Ρυθμίζονται και θεσμοθετούνται οι υποχρεώσεις των Ιδιοκτητών Υγραερίου και των εμπλεκόμενων επαγγελματιών, δηλαδή του Εγκαταστάτη Υγραερίου και του Προμηθευτή Υγραερίου.  Ο περιοδικός έλεγχος των αποθηκεύσεων και εγκαταστάσεων υγραερίου θα γίνεται από Εξουσιοδοτημένους Ελεγκτές Υγραερίου.  Οι Εγκαταστάτες Υγραερίου και οι Εξουσιοδοτημένοι Ελεγκτές Υγραερίου (προσοντούχα πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα) θα εγκρίνονται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σύμφωνα με κριτήρια που επίσης καθορίζονται στους Κανονισμούς.

Ο περιοδικός έλεγχος των δεξαμενών υγραερίου θα συνεχίσει να γίνεται από τους Οργανισμούς Ελέγχου, των οποίων τα κριτήρια έγκρισης αναβαθμίζονται στους νέους Κανονισμούς.

Σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας θα ασκεί εποπτικό ρόλο στην εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου για το υγραέριο.  Ήδη γίνονται τα πρώτα βήματα για την ανάπτυξη της απαιτούμενης υποδομής με εγκρίσεις των επαγγελματιών που θα αναλάβουν τους τεχνικούς ελέγχους και άλλες δραστηριότητες για το υγραέριο.

Σύντομα θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση και παράλληλα θα γίνει σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, με την οποία θα καλούνται τα πρόσωπα που ενδιαφέρονται και ικανοποιούν τα κριτήρια που καθορίζονται στους Κανονισμούς να υποβάλουν αίτηση για έγκριση είτε ως Εξουσιοδοτημένοι Ελεγκτές Υγραερίου είτε ως Εγκαταστάτες Υγραερίου.

Όταν η υποδομή ετοιμαστεί, η πλήρης εφαρμογή των Κανονισμών θα γίνει με τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Γνωστοποίησης του Υπουργικού Συμβουλίου για ενεργοποίηση του συνόλου των προνοιών των Κανονισμών.  Επίσης, με Γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου θα τεθούν σε ταυτόχρονη ισχύ όλες οι πρόνοιες των πιο πάνω τροποποιητικών νομοθεσιών της περί Πετρελαιοειδών νομοθεσίας (Νόμος και Κανονισμοί) ώστε να απενεργοποιηθούν σ’ αυτήν οι σχετικές με το υγραέριο πρόνοιες.