Τα σχέδια που επεξεργάζεται η Υπηρεσία Ενέργειας για ΑΠΕ

Θα χρηματοδοτηθούν μέσα από τον προϋπολογισμό του Ταμείου ΑΠΕ/ΕΞΕ για το 2020 – Στοιχεία

Το Ταμείο ΑΠΕ είναι συν, έτσι η Υπηρεσία Ενέργειας έχει στα σκαριά νέα σχέδια χορηγιών από το Ταμείο καθώς και την επαναπροκύρηξη των σχεδίων που έτρεξαν το 2019. Το Ταμείο ΑΠΕ θα εισπράξει περίπου €20 εκατ. από τις χρεώσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρισμού το 2020. Επειδή η μέση βασική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (μέσο κόστος αποφυγής) για το 2019 ήταν αυξημένη σε σχέση με την παραδοχή που υιοθετήθηκε κατά την ετοιμασία του προϋπολογισμού του έτους, τα πραγματικά έξοδα του Ταμείου για τα έργα ηλεκτροπαραγωγής που λαμβάνουν επιδότηση ήταν μειωμένα σε σχέση με τα προβλεπόμενα στον προϋπολογισμό ποσά, με αποτέλεσμα έως το τέλος του 2019 το Ταμείο να διαθέτει αποθεματικό το οποίο εκτιμάται σε 34,9 εκ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα του προϋπολογισμού για το 2020 αναμένεται να ανέλθουν  σε €20.387.514. 

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Οι χορηγίες που σχεδιάζονται μέσα από το Ταμείο ΑΠΕ για το 2020

1.Χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ/ΕΞΕ ευρύτερου δημόσιου τομέα

Υλοποίηση μεγάλης κλίμακας έργων ΑΠΕ από δημόσιες και τοπικές αρχές σε εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας όπως δημοτικά κτίρια, νηπιαγωγεία, γηροκομεία, γήπεδα κτλ. τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο. Οι επενδύσεις αφορούν κοινωφελή έργα με αποτέλεσμα να επιστρέφονται εμμέσως σε αυτούς που κατέλαβαν το Τέλος κατανάλωσης αντί να χρηματοδούνται ιδιώτες. Η διαδικασία εντοπισμού των χώρων και τους είδους της επένδυσης θα γίνει από την αρμόδια αρχή/ αιτητή - ενδεχομένως μετά από έκθεση ενεργειακού ελεγκτή με την κατάλληλη καθοδήγηση από το Υπηρεσία Ενέργειας, Τα έργα πρέπει να είναι κάποιου συγκεκριμένου μεγέθους ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα δημιουργηθεί μια διαδικασία λήψης πολλών και μικρής αξίας επενδύσεων. Θα επιτρέπεται όμως η κάλυψη του ορίου από διάφορα έργα που θα περιλαμβάνονται στην ίδια αίτηση. Για αυτό τον σκοπό θα ενθαρρύνεται η συνεργασία για μια αίτηση μεταξύ δημόσιων και τοπικών αρχών για την υλοποίηση των έργων.

2.Οικονομική ενίσχυση σε μέτρα τα οποία θα υλοποιούνται από Υπόχρεα μέλη που δραστηριοποιούνται στην διανομή ηλεκτρικής ενέργειας

Κανονισμός που είναι ακόμη στο στάδιο νομοτεχνικού ελέγχου ο οποίος έχει ετοιμαστεί από την Υπηρεσίας Ενέργειας , θα επιβάλλει σε υπόχρεα μέρη, διανομείς ενέργειας ή εταιρεία λιανικής πώλησης ενέργειας, υποχρέωση για επίτευξη σωρευτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας κατά την τελική χρήση που επιβάλλεται στη χώρα όπως αυτό προνοείται από την οδηγία της ΕΕ. Ο στόχος πρέπει να επιτυγχάνεται με μέτρα που θα υλοποιεί το υπόχρεος μέρος προς όφελος των τελικών καταναλωτών. Με την έναρξη του καθεστώτος ενεργειακής απόδοσης για τα υπόχρεα μέρη προτείνεται όπως Υπόχρεα μέρη  που αποτελούν διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας, για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του κανονισμού και σε περίπτωση που επιταχύνουν την υποχρέωση τους επιθυμούν να λειτουργήσουν Σχέδια χορηγιών για μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας παρέχοντας με τους ίδιους τρόπους χορηγίες προς τους τελικούς καταναλωτές, τότε για τις αιτήσεις που θα εγκρίνονται, θα καταβάλλεται επιπρόσθετα στον τελικό καταναλωτή με πόρους του Ταμείου ένα μέρος των ιδιωτικών κεφαλαίων που θα καταβάλλει ο καταναλωτής για να υλοποίηση την επένδυση. Μελετάται ακόμη αν την μεταφορά των πρόσθετων πόρων στον καταναλωτή θα διερευνηθεί εάν μπορεί να τη διαχειρίζεται το υπόχρεο μέρος έτσι ώστε να δίνονται σε αυτό.

Πρόθεση είναι ο διανομέας ενέργειας που θα επιχορηγεί με δικούς του πόρους ένα μέρος της επένδυσης να μπορεί να πιστώνεται μόνο μέρος των εξοικονομήσεων που επιτυγχάνονται με αυτή για να καλύψει την υποχρέωση που θα του επιβληθεί και πάντα κατά αναλογία τω πόρων που διέθεσε. Τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργεια του σχεδίου που επεξεργάζονται στην Υπηρεσία Ενέργειας θα αφορούν όλους τους τελικούς καταναλωτές, όπως οικιστικούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς, ανάλογα με την μορφή του σχεδίου στήριξης.

>>>Διαβάστε επίσης - Έρχεται σημαντική μείωση τέλους ΑΠΕ στους λογαριασμούς της ΑΗΚ<<<

3. Επιχορήγηση στις κατοικίες και σχέδιο χορηγιών για την περιοχή του Τροόδους για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών ή άλλων συστημάτων ΑΕΠ, μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης ανάπτυξης της περιοχής του Τρόοδους μέσα από ευρύτερο σχεδιασμό για την ανάπτυξη του Τροόδους.

Εξάλλου, θα επαναπροκυηρηχθούν όλα τα σχέδια  χορηγιών, που υπήρχαν στο προϋπολογισμό του 2019 και αφορούν στις μονώσεις, θερμομονώσεις, τα σχέδια του net metering, για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις κατοικίες, καθώς και τα σχέδια τοποθέτησης ηλεκτρικών θερμοσίφωνων στις κατοικίες.

Ευαγόρας Προκοπίου
 
2542