BoC: Επιστρέφει στα κέρδη / Επιθετικοί στόχοι στα ΜΕΔ

Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου για το πρώτο τρίμηνο του 2021

Επιστροφή στα κέρδη για την Τράπεζα Κύπρου, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου τα οποία παρουσιάστηκαν σήμερα (25/5).

Πιο συγκεκριμένα, σημειώθηκε υψηλός νέος δανεισμός για επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας και τα κεφάλαια παραμένουν σταθερά με ισχυρή ρευστότητα, ενώ παράλληλα σημειώνεται μείωση του κόστους. Την ίδια ώρα η επιστροφή από το μορατόριουμ, διαγράφεται ως  ενθαρρυντική, ενώ οι στόχοι για τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια είναι επιθετικοί.

>>> Δείτε αυτούσια τα Οικονομικά Αποτελέσματα <<<

Στο μήνυμα του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκος Νικολάου, σημείωσε ότι προτεραιότητά της Τράπεζας Κύπρου παρέμεινε η παροχή στήριξης στους πελάτες, τους συναδέλφους και την κοινότητα. Όπως ανέφερε «παρόλο που ο ρυθμός ανάκαμψης της οικονομίας στην Κύπρο επιβραδύνθηκε προσωρινά η BoC παραχώρησε νέα δάνεια ύψους €487 εκατ. αποτελώντας τον υψηλότερο τριμηνιαίο νέο δανεισμό από την αρχή της πανδημίας. 

Επιπλέον, η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας παραμένει σε καλά επίπεδα και υπερβαίνει ικανοποιητικά τις κανονιστικές απαιτήσεις, όπως ανέφερε.

Σύμφωνα με τα κύρια σημεία για το τρίμηνο, εξακολουθούν να είναι αυξημένες οι πιέσεις λόγω Πανδημίας, αλλά την ίδια ώρα τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν την οργανική ενδυνάμωση του οργανισμού. 
 
Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι, τα οργανικά κέρδη (από τις λειτουργίες της τράπεζας) μετά τη φορολογία, ανήλθαν σε 14 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη μετά τη φορολογία να φτάνουν στα 8 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχης ζημιάς 49 εκατ. ευρώ μετά τη φορολογία το δ’ τρίμηνο του 2020. 
 
Την ίδια ώρα, η δεσπόζουσα θέση της Τράπεζας ενισχύεται ακόμα περισσότερο, με τον φρέσκο δανεισμό να ανέρχεται σε 487 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 30% σε τριμηνιαία βάση. Η αύξηση των νέων δανείων, και δη κατά την ώρα όπου υποχωρεί σιγά-σιγά η Πανδημία, ενισχύουν την επανεκκίνηση της οικονομίας, σε μια κρίσιμη στιγμή, ιδίως για την απασχόληση και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
 
Την ίδια στιγμή, η εικόνα των δανειζόμενων που βρίσκονταν σε μορατόριουμ, μετά την προληπτική διαχείριση που έγινε και κατά τη διάρκεια του Φθινοπώρου, είναι πολύ ενθαρρυντική. Συγκεκριμένα, σημείωσε, το 95% των δανείων που εντάχθηκαν στο μορατόριουμ και είχαν δόση μέχρι τον Μάρτη, εξυπηρετήθηκαν κανονικά, ενώ η παρακολούθηση των εναπομεινάντων συνεχίζει να είναι πολύ ενθαρρυντική.  

 
Tα Κύρια Σημεία για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2021

COVID-19

• Η Κυπριακή οικονομία ανακάμπτει σταδιακά
• Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας. Ο νέος δανεισμός ανήλθε σε €487 εκατ., αυξημένος κατά 30% σε τριμηνιαία βάση
• Η Κύπρος κατατάσσεται 4η στην ΕΕ σε δόσεις εμβολίου COVID-19 που χορηγήθηκαν ανά 100 άτομα
• 48% του ενήλικου πληθυσμού στην Κύπρο έχει εμβολιαστεί με την πρώτη δόση, με στόχο να αυξηθεί στο 65% μέχρι το τέλος Ιουνίου 2021

Θετική Απόδοση από Οργανικές Δραστηριότητες 
• Συνολικά έσοδα ύψους €136 εκατ., μειωμένα κατά 3% σε τριμηνιαία βάση. Λειτουργικά κέρδη ύψους €45 εκατ.,  στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση
• Χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) 66 μ.β., βελτιωμένη κατά 33 μ.β. σε τριμηνιαία βάση
• Οργανικά κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €14 εκατ., αυξημένα κατά €12 εκατ. σε τριμηνιαία βάση
• Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €8 εκατ. έναντι ζημιάς μετά τη φορολογία ύψους €49 εκατ. το δ’ τρίμηνο 2020 

Λειτουργική Αποτελεσματικότητα
• Συνολικά λειτουργικά έξοδα3 ύψους €82 εκατ., μειωμένα κατά 9% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω  εποχικότητας 
• Δείκτης κόστος προς έσοδα3 στο 60%, μειωμένος κατά 4 ε.μ. σε τριμηνιαία βάση

Καλή Κεφαλαιακή Θέση, Ισχυρή Ρευστότητα
• Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 14.6%4,5 και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 18.3%4,5
• Επιτυχής αναχρηματοδότηση του ομολόγου Tier 2 τον Απρίλιο 2021 με σημαντικά χαμηλότερο επιτόκιο. Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας αναμένεται να αυξηθεί σε 19.2%4,5,6
• Καταθέσεις ύψους €16.3 δις, στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση. Σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους  €4.9 δις (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας στο 284%) 

Συνέχιση Μείωσης Κινδύνου στον Ισολογισμό
• Συμφωνία για πώληση ΜΕΔ ύψους €0.5 δις (Helix 2 Χαρτοφυλάκιο Β) τον Ιανουάριο 2021
• ΜΕΔ ύψους €1.7 δις(€0.7 δις μετά τις πιστωτικές ζημιές)
• Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια σε 16%4 σταθερό σε τριμηνιαία βάση(7% μετά τις πιστωτικές ζημιές.

Η οργανική μείωση ΜΕΔ επηρεάστηκε από τα περιοριστικά μέτρα 
• Διατήρηση ποσοστού κάλυψης με προβλέψεις στο 59%
• 95% των εξυπηρετούμενων δανείων7 υπό καθεστώς αναστολής καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων που έληξε και με καταβολή δόσης μέχρι τις 14 Μαΐου 2021, δεν παρουσίασαν καθυστερήσεις

Η Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος, Πανίκου Νικολάου:
“Το πρώτο τρίμηνο του έτους ήταν άλλη μια περίοδος η οποία χαρακτηρίστηκε από συνεχιζόμενες προκλήσεις λόγω της πανδημίας. Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί, τόσο στην Κύπρο όσο και παγκοσμίως, με το πρόγραμμα διάθεσης εμβολίων, το λειτουργικό περιβάλλον εξακολουθεί να παρουσιάζει προκλήσεις και κατά το πρώτο τρίμηνο συνεχίστηκαν τα περιοριστικά μέτρα στην Κύπρο. Ως εκ τούτου, προτεραιότητά μας παρέμεινε η παροχή στήριξης στους πελάτες μας, τους συναδέλφους και την κοινότητα. Παρόλο που ο ρυθμός ανάκαμψης της οικονομίας στην Κύπρο επιβραδύνθηκε προσωρινά κατά το α’ τρίμηνο ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων, συνεχίσαμε να στηρίζουμε την επάνοδο της χώρας στην ανάπτυξη παραχωρώντας νέα δάνεια ύψους €487 εκατ. αποτελώντας τον υψηλότερο τριμηνιαίο νέο δανεισμό από την αρχή της πανδημίας. 
 
Ο αυξημένος δανεισμός, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες χαλαρώσεις των περιοριστικών μέτρων και την πρόοδο του εμβολιαστικού προγράμματος, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, υποστηρίζουν τη βεβαιότητά μας για επιτάχυνση του ρυθμού ανάκαμψης της οικονομίας. Στις 21 Μαΐου 2021, το 48% του ενήλικου πληθυσμού στην Κύπρο έχει ήδη εμβολιαστεί με την πρώτη δόση, με στόχο να αυξηθεί στο 65% μέχρι το τέλος Ιουνίου 2021. Επίσης, η Κύπρος κατατάσσεται 4η στην ΕΕ σε δόσεις εμβολίου COVID-19 που χορηγήθηκαν ανά 100 άτομα. Παραμένουμε έτοιμοι να διαδραματίσουμε τον ρόλο μας ώστε να διασφαλίσουμε ότι η Κύπρος θα ανακάμψει γρήγορα και θα βγει πιο δυνατή από αυτή την κρίση. 
 
Κατά το α’ τρίμηνο του έτους είχαμε συνολικά έσοδα ύψους €136 εκατ. και λειτουργικά κέρδη ύψους €45 εκατ. H xρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost ofrisk) μειώθηκε κατά 33 μ.β. στις 66 μ.β. Το αποτέλεσμα από οργανικές δραστηριότητες ανήλθε σε κέρδη ύψους €14 εκατ. και το συνολικό αποτέλεσμα για το τρίμηνο ανήλθε σε κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €8 εκατ. Παράλληλα, μειώσαμε τα συνολικά λειτουργικά μας έξοδα (εξαιρουμένων του ειδικού φόρου και των συνεισφορών) κατά €9 εκατ. ή 9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο σε €82 εκατ., αντικατοπτρίζοντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειες μας για περιορισμό των εξόδων.  

Η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας παραμένει σε καλά επίπεδα και υπερβαίνει ικανοποιητικά τις κανονιστικές απαιτήσεις. Στις 31 Μαρτίου 2021, οι κεφαλαιακοί μας δείκτες (με μεταβατικές διατάξεις) ανήλθαν σε Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 18.3% και Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 14.6%, αναπροσαρμοσμένοι για τις πωλήσεις ΜΕΔ. Η ρευστότητά μας επίσης παραμένει ισχυρή και συνεχίζουμε να λειτουργούμε με σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους σχεδόν €5 δις, με τον Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (ΔΚΡ) να ανέρχεται σε 284%. Οι καταθέσεις μας παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθαν σε €16.3 δις.
Τον Απρίλιο 2021, αναχρηματοδοτήσαμε επιτυχώς το ομόλογο Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου (Tier 2), βελτιστοποιώνοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήματος. Η έκδοση Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου ύψους €300 εκατ. αναμένεται να αυξήσει τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας αναπροσαρμοσμένο για τις πωλήσεις ΜΕΔ κατά περίπου 100 μ.β στο 19.2%.  Επίσης, η συναλλαγή διευρύνει την επενδυτική μας βάση, και η σημαντική μείωση του επιτοκίου στο 6.625% επιβεβαιώνει την αναγνώριση της σημαντικής προόδου που έχει επιτευχθεί στο οικονομικό προφίλ του Συγκροτήματος.
 
Η μείωση κινδύνου στον ισολογισμό συνεχίστηκε και το α’ τρίμηνο του έτους. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τον Ιανουάριο 2021, παρά τις δύσκολες συνθήκες αγοράς, συμφωνήσαμε την πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΔ ύψους €500 εκατ., συνεχίζοντας να επιτυγχάνουμε πρόοδο για βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου μέσω της μείωσης των ΜΕΔ, ο οποίος αποτελεί ένα από τους στρατηγικούς στόχους του Συγκροτήματος. Συνολικά, από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, έχουμε μειώσει τα ΜΕΔ κατά €13.3 δις ή 89%, σε €1.7 δις και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια κατά 47 εκατοστιαίες μονάδες, από 63% σε 16%, αναπροσαρμοσμένος για τις πωλήσεις ΜΕΔ. Το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια αναπροσαρμοσμένος για τις πωλήσεις ΜΕΔ ύψους 16% παρέμεινε σταθερό σε τριμηνιαία βάση, καθώς η οργανική μείωση των ΜΕΔ επηρεάστηκε από τα περιοριστικά μέτρα. Αναμένουμε ότι η οργανική μείωση θα ανακάμψει τα επόμενα τρίμηνα και συνεχίζουμε να αξιολογούμε την επιτάχυνση της μείωσης κινδύνου στον ισολογισμό μέσω περαιτέρω πωλήσεων ΜΕΔ με στόχο την επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια μέχρι το τέλος του 2022. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την απόδοση των δανείων στα οποία χορηγήθηκε αναστολή καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων το προηγούμενο έτος, και  παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι με βάση την μέχρι σήμερα απόδοσή τους.
 
Ως ο ηγετικός τραπεζικός οργανισμός στην Κύπρο, είναι στόχος και σκοπός μας να στηρίξουμε την επάνοδο της χώρας στην ανάπτυξη. Είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον και δεσμευόμαστε να διαδραματίσουμε τον ρόλο που μας αναλογεί. Παρά τις προκλήσεις του τελευταίου χρόνου, οι οποίες συνεχίστηκαν και στο τρίμηνο, εμείς, ως Τράπεζα, συνεχίσαμε να κάνουμε πρόοδο, και παραμένουμε απόλυτα δεσμευμένοι στις στρατηγικές μας προτεραιότητες που είναι η ολοκλήρωση της μείωσης κινδύνου στον ισολογισμό, η αύξηση των εσόδων και η μείωση των εξόδων μέσω του επιχειρησιακού μετασχηματισμού έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μεσοπρόθεσμη αξία για τους μετόχους μας.”
 

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2021 σε πίνακες:

ω

ψ

 
4250