BoC: Οι μέτοχοι αποφάσισαν την επανεκλογή 10 ατόμων στο ΔΣ

Τα 10 άτομα που επανεκλέγησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου - Οι 2 που έμειναν εκτός

Οι Maksim Goldman και Dr Michael Heger δεν έχουν επανεκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της  Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company κατά την ψηφοφορία των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαϊου στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) της εταιρείας.

>>> Διαβάστε τις αποφάσεις στην Αγγλική <<<

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου, στην ΕΓΣ παρευρέθηκαν 17 μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 138.151.974 μετοχές, δηλαδή 30,96% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Οι ακόλουθοι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν επανεκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου

(β) Lyn Grobler

(γ) Arne Berggren

(δ) Πόλα Χατζησωτηρίου

(ε) Πανίκος Νικολάου

(στ) Νικόλαος Σοφιανός

(ζ) Μαρία Φιλίππου

(η) Ιωάννης Ζωγραφάκης

(θ) Κωνσταντίνος Ιορδάνου

(ι) Ελίζα Λειβαδιώτου

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι ενώ ο Arne Berggren επανεκλέγη λαμβάνοντας 98.825.604 ψήφους υπέρ που αντιπροσωπεύουν 71,67% του συνόλου των έγκυρων ψήφων, περισσότεροι από 20% των ψήφων που κατατέθηκαν ήταν εναντίον της επανεκλογής του. 

Προστίθεται ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προχωρήσει σε επαφές με τους μετόχους και να προβεί σε ενημέρωση για τις απόψεις που θα ληφθούν από τους μετόχους ανάλογα με την περίπτωση.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΕΓΣ της Τράπεζας Κύπρου εξέτασε τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2021 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και καθόρισε την ετήσια συνήθη αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή της PricewaterhouseCoopers ως Ελεγκτές της Εταιρίας.

Επίσης, η ΕΓΣ έλαβε και εξέτασε την Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών της Επιτροπής Αμοιβών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021 και Πολιτική Αμοιβών για το 2022.

Όσον αφορά στις ειδικές εργασίες, η ΕΓΣ αποφάσισε επίσης να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκαθιδρύσει και να εφαρμόσει ένα μακροπρόθεσμο Σχέδιο παροχής κινήτρων ( το “2022 LTIP”), να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για έκδοση μετοχών, να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση μετοχών χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act, να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή προτιμησιακών δικαιωμάτων σε σχέση με πρόσθετες συνήθεις μετοχές σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act όσον αφορά τη χρηματοδότηση μιας συναλλαγής και να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για κατανομή συνήθων μετοχών στη μετατροπή ή ανταλλαγή Επιπρόσθετου Πρωτοβάθμιου Κεφαλαίου Μετατρέψιμου σε Μετοχές

Επιπλέον, η ΕΓΣ της Τράπεζας Κύπρου αποφάσισε να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή εκ του νόμου δικαιωμάτων προτίμησης ως Άρθρο 1022 του Companies Act για τις μετοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Ψήφισμα 10, να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για απόκτηση συνήθων μετοχών της Εταιρίας από την αγορά, να εξετάσει και καθορίσει το εύρος της τιμής στην οποία η Εταιρία μπορεί να επανακατανέμει ίδιες μετοχές, να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με προειδοποίηση τουλάχιστον 14 καθαρών ημερών και να εξετάσει και εγκρίνει την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, με τη διαγραφή του υφιστάμενου Άρθρου 102 και την υιοθέτηση νέου Άρθρου 102, το  οποίο θα επιτρέπει την έγκριση γραπτών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (περιλαμβανομένης απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου κατά πλειοψηφία), σύμφωνα με τις πρόνοιες της Πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΕΓΣ που ανακοινώθηκε στις 15 Απριλίου 2022.

Τέλος, η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι τα πιο πάνω ψηφίσματα που συνιστούν Ειδικές Εργασίες ισχύουν μέχρι την επόμενη ΕΓΣ ή τις 19 Αυγούστου 2023, όποιο συμβεί νωρίτερα.

Αναλυτικός πίνακας με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά ψήφισμα παρατίθεται στο Παράρτημα που ακολουθεί. Σημειώνεται ότι η παρακράτηση ψήφου δεν θεωρείται νόμιμη ψήφος και δεν επιμετρείται στον υπολογισμό του ποσοστού των ψήφων υπέρ ή κατά του ψηφίσματος.

ΕΦΕΦΕΣΔ

 

 
6780