Δήμος Λεμεσού: Θέλει τροφές για τον Ζωολογικό Κήπο–Δίνει €111.000

Με διαγωνισμό για την προμήθεια τροφών για τις ανάγκες του Ζωολογικού Κήπου Λεμεσού προχώρησε ο Δήμος Λεμεσού

Πιο συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός αφορά περίοδο 6 μηνών, με κονδύλι €111. 000, το οποίο προέρχεται από τον προϋπολογισμό του Δήμου Λεμεσού. 

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού οι 111.000 ευρώ για τροφές χωρίζεται ως εξής: 

1/ Κρεατικά / Αυγά: €24.000 
2/ Σανός: €29.000
3/ Ψωμιά μπαγιάτικα: €4.000
4/ Ζωοτροφές: €13.000
5/ Νεοσσοί πετεινοί: €7.000
6/ Ψάρια ανοικτής θαλάσσης: €18.000 
7/ Τροφές παραδείσιων πτηνών / ψαριών: €16.000 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του Αντικειμένου της Σύμβασης ή για οποιοδήποτε από τις ενότητες του, όχι όμως για τις υποενότητες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην κάθε ενότητα. Τονίζεται ότι στην περίπτωση που δεν υποβληθεί τιμή για όλες τις υποενότητες (είδη) κάθε ενότητας, τότε η προσφορά θα απορρίπτεται. 

Τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πρέπει να προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε. ή εφόσον προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε, αρκεί να κυκλοφορούν σε μια αγορά κράτους-μέλους της Ε.Ε. και/ή η εισαγωγή και διάθεση τους στα κράτη μέλη της Ένωσης, να επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς.

Όπως σημειώνεται το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής ανά ενότητα, με την προθεσμία προσφορών να λήγει στις 10/12/2021 και ώρα 12:00

 
6285