Έχετε επιχείρηση; Γιατί το Factoring είναι must & σας συμφέρει...

Η Ellinas Finance προσφέρει ένα σπουδαίο εργαλείο για όλες τις επιχειρήσεις - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Η Ellinas Finance σας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και ευέλικτο συνδυασμό υπηρεσιών factoring που περιλαμβάνει χρηματοδότηση, διαχείριση και ασφάλιση των εισπρακτέων σας, με στόχο την άμεση ικανοποίηση των αναγκών σας.

Ρευστότητα
Σας προσφέρει άμεση και μόνιμη λύση στα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζετε, μετατρέποντας τις οφειλές από τους χρεώστες σας σε μετρητά.

  • Προεξόφληση μέχρι και 80% της αξίας των τιμολογίων σας ή των μεταχρονολογημένων επιταγών που παίρνετε από τους χρεώστες σας, μέσα σε 24 ώρες από την προσκόμισή τους.
  • Το ύψος της χρηματοδότησης δεν βασίζεται σε εμπράγματες εξασφαλίσεις.
  • Ευέλικτα και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Διαχείριση και Είσπραξη
Παράλληλα, αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη διαχείρισης του καθολικού πωλήσεων της επιχείρησής σας, απαλλάσσοντάς σας από τις χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες της διαχείρισης των λογαριασμών των χρεωστών και έτσι το προσωπικό σας μπορεί να επικεντρωθεί στην προώθηση των εργασιών της εταιρείας.

Εσείς αποστέλλετε αντίγραφα των τιμολογίων που εκδίδετε και στην Ellinas Finance τα καταχωρούν στις μερίδες των λογαριασμών  των χρεωστών σας που διατηρούν στο δικό τους σύστημα. Στην περίπτωση που λαμβάνετε μεταχρονολογημένες επιταγές από τους χρεώστες σας, τις αποστέλλετε, τις καταχωρούν στις μερίδες των χρεωστών τις οποίες διατηρούν και τις διαχειρίζονται σε συνεννόηση μαζί σας.

  • Εκδίδουν και σας αποστέλλουν μηνιαίες καταστάσεις λογαριασμών.
  • Αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα των χρεωστών σας, καθορίζουν πιστωτικά όρια για τον κάθε ένα και σας συμβουλεύουν ανάλογα, προστατεύοντάς σας από την ανάληψη υπέρμετρων πιστωτικών κινδύνων.
  • Εισπράττουν τα οφειλόμενα ποσά από τους χρεώστες σας, έχοντας τακτική τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους, στέλνοντας επιστολές υπενθύμισης και κάνοντας επισκέψεις στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται. 
  • Φροντίζουν για την αποτελεσματικότερη είσπραξη, συρρίκνωση της μέσης περιόδου είσπραξης και σημαντική μείωση του λειτουργικού σας κόστους.

Ασφάλιση
Στην Ellinas Finance σας παρέχουμε ασφαλιστική κάλυψη των χρεωστών σας, επιτρέποντάς σας να επεκτείνετε και να οργανώσετε τις μελλοντικές σας δραστηριότητες με περισσότερη ασφάλεια και σιγουριά. Μπορείτε να ασφαλίσετε τους χρεώστες σας, τόσο στο σύνολό τους όσο και επιλεκτικά και ταυτόχρονα να αφαιρέσετε τα ασφαλισμένα υπόλοιπα των χρεωστών από τον ισολογισμό σας.

Στην περίπτωση επισφάλειας κάποιου χρεώστη σας, αλλά και στην περίπτωση παρατεταμένης καθυστέρησης στην πληρωμή της οφειλής, η Ellinas Finance σας πληρώνει μέχρι και 80% της αξίας των εκκρεμούντων ασφαλισμένων τιμολογίων.

1. Εγχώριο Factoring με Αναγωγή
Το Εγχώριο Factoring με Αναγωγή είναι ένα προϊόν με το οποίο μπορούμε να σας προσφέρουμε συνδυασμό δύο υπηρεσιών.  Είναι ειδικά σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσφέρει ταυτόχρονα επαγγελματική διαχείριση και είσπραξη και παράλληλα προεξόφληση των απαιτήσεων που δημιουργούνται από εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Κύπρο.

2. Εγχώριο Factoring χωρίς Αναγωγή
Το προϊόν περιλαμβάνει τη διαχείριση, είσπραξη και προεξόφληση των απαιτήσεων (βάσει των υπηρεσιών που προσφέρονται στο Εγχώριο Factoring με Αναγωγή) και επιπλέον παρέχει ασφαλιστική κάλυψη των χρεωστών σας μέχρι και 80% της αξίας των τιμολογίων έναντι του κινδύνου επισφάλειάς τους, αλλά και παρατεταμένης καθυστέρησης στην πληρωμή της οφειλής.  Με αυτό τον τρόπο αναλαμβάνουμε πιθανό πιστωτικό κίνδυνο προστατεύοντάς σας από πιθανή αδυναμία πληρωμής των χρεωστών σας.

3. Εξαγωγικό Factoring με Αναγωγή 
Το Εξαγωγικό Factoring με Αναγωγή είναι ένα προϊόν με το οποίο μπορούμε να σας προσφέρουμε συνδυασμό δύο υπηρεσιών.  Μπορεί να προσφέρει ταυτόχρονα επαγγελματική διαχείριση και είσπραξη και παράλληλα προεξόφληση των απαιτήσεών σας από χρεώστες που βρίσκονται στο εξωτερικό.

4. Εξαγωγικό Factoring χωρίς Αναγωγή
Με το προϊόν αυτό μπορούμε να σας προσφέρουμε συνδυασμό όλων των υπηρεσιών μας, δηλαδή προεξόφληση των απαιτήσεών σας από χρεώστες που βρίσκονται στο εξωτερικό, επαγγελματική διαχείριση και είσπραξη των επιχειρηματικών απαιτήσεων στο εξωτερικό, συνεχή αξιολόγηση και πλήρη προστασία (ασφάλιση 100%) από την πιθανή αφερεγγυότητα των χρεωστών σας στο εξωτερικό.

Κόστος
Το συνολικό κόστος των υπηρεσιών εξαρτάται από το είδος του προϊόντος που θα επιλέξετε και θα προκύψει από δύο ανεξάρτητες προβλέψεις:

  • The Discounting interest fee: Αφορά το ποσό που θα δανειστείτε με προκαθορισμένο επιτόκιο.
  • The Administration fee: Εξαρτάται από το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και υπολογίζεται ως το ποσοστό των τιμολογίων που ανατίθενται στην εταιρεία μας.
 
4264