Έκδοση άδειας εκπομπής ήχου σε κέντρα αναψυχής από Δ. Λευκωσίας

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στα γραφεία του Δήμου Λευκωσίας

Ο Δήμος Λευκωσίας με αφορμή τη χαλάρωση των μέτρων και την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων εστίασης, υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες / κατόχους κέντρων αναψυχής που βρίσκονται εντός των δημοτικών του ορίων τη διαδικασία εξασφάλισης Άδειας Εκπομπής Ήχου στα πλαίσια του Περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου (Νόμος 50(Ι) του 2016 και των σχετικών διαταγμάτων (Κ.Δ.Π. 303/2019 και Κ.Δ.Π. 304/2019) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στα γραφεία του Δήμου Λευκωσίας, στην οδό Παλιάς Ηλεκτρικής 13, 1016 παλιά πόλη (στο ισόγειο του κτιρίου όπου βρίσκεται το Δημοτικό Ταμείο), τη σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα εξής: 

  • Άδεια λειτουργίας με βάση τον Περί Κέντρων Αναψυχής Νόμο.
  • Άδεια λειτουργίας από τον Δήμο (άρθρο 112 του Περί Δήμων Νόμου).
  • Αντίγραφο γνωστοποίησης της πρόθεσης για υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας εκπομπής ήχου. Η γνωστοποίηση αναρτάται για 15 ημέρες σε περίοπτο και εμφανές σημείο στον χώρο του κέντρου αναψυχής καθώς και στα γραφεία της αρμόδιας αρχής.
  • Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης / αιτητής εκπροσωπεί εταιρεία να επισυναφθεί Πιστοποιητικό Σύστασης Εταιρείας και τυχόν προσθήκες / τροποποιήσεις διευθυντών από τον Έφορο Εταιρειών.
  • Τα κέντρα αναψυχής που βρίσκονται σε οικιστική περιοχή (βάσει των Σχεδίων Ανάπτυξης) και δεν υπάρχει απαγορευτικός όρος στην άδεια χρήσης τους για χρήση μουσικής, χρειάζεται να υποβάλουν ακουστική μελέτη καθορισμού νέων ανωτάτων επιτρεπόμενων ορίων έντασης ήχου και ακουστική μελέτη ηχομόνωσης και περιορισμού θορύβου.

Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται νοουμένου ότι θα  συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά. Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει είσπραξη δικαιωμάτων.

Διευκρινίζεται ότι παραλαμβάνονται αιτήσεις μόνο για κέντρα αναψυχής όπως καθορίζονται στον περί Κέντρων Αναψυχής Νόμο π.χ. εστιατόρια, ταβέρνες, καφετερίες, πιτσαρίες, μπυραρίες, σνακ μπαρ και για αυτοτελείς αίθουσες δεξιώσεων.

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας, για σκοπούς διασφάλισης των ανέσεων των περιοίκων και άλλων ευαίσθητων αποδεκτών, το ανώτατο επιτρεπτό όριο εκπομπής ήχου στο εξωτερικό των κέντρων αναψυχής που βρίσκονται εντός του Δήμου Λευκωσίας, στάθμισης Α, έχει καθοριστεί στα 60dB.

Επισημαίνεται ότι βάσει του Περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου (Νόμος 50(Ι) του 2016) και τυχόν τροποποιήσεων αυτού, κανένα κέντρο αναψυχής δεν δύναται να εκπέμπει ήχο εκτός εάν ο ιδιοκτήτης του εξασφαλίσει προηγουμένως σχετική άδεια εκπομπής ήχου από την αρμόδια αρχή.

Έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 22797345. 

 
4568