Έκτακτη Γενική Συνέλευση Τρ. Κύπρου στις 5/2 – Η ατζέντα

Κατά την διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα τεθούν προς ψήφιση 2 Ψηφίσματα / Τι αφορούν

Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα τεθούν προς ψήφιση Ψηφίσματα για τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, συγκάλεσε την Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου, στις 11.00 π.μ., η Τράπεζα Κύπρου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε και στο ΧΑΚ, «η Bank of Cyprus Holdings Public Company Limited (η ‘Εταιρία’) ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση («EΓΣ») της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί, την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021 στις 11:00 π.μ. (ώρα Κύπρου) / 9:00 π.μ. (ώρα Ιρλανδίας) στα γραφεία της Εταιρίας, στην Οδό Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, και οι μέτοχοι στην Ιρλανδία μπορούν να συμμετέχουν στην ΕΓΣ μέσω ακουστικού συνδέσμου στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Ten Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ιρλανδία την ίδια ώρα με την ΕΓΣ (δηλαδή στις 9:00 π.μ. ώρα Ιρλανδίας την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021)».

Οι εργασίες της ΕΓΣ θα είναι να εξετάσει και, εάν κριθεί σκόπιμο, να εγκρίνει ορισμένα ψηφίσματα που αφορούν την αντικατάσταση του CREST με ένα σύστημα που λειτουργεί από την Euroclear Bank SA/NV για τον ηλεκτρονικό διακανονισμό των συναλλαγών στις συνήθεις μετοχές της Εταιρίας («Ψηφίσματα Μετάβασης»). 

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «η έγκριση των Ψηφισμάτων Μετάβασης είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι οι μετοχές της Εταιρίας θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα διακανονισμού μέσω ηλεκτρονικών μέσων όταν διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου και να παραμείνουν επιλέξιμες για συνεχιζόμενη εισαγωγή και διαπραγμάτευση σε αυτό το χρηματιστήριο».

Σύμφωνα, δε, με επεξηγηματικό σημείωμα, «το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι η συνεχής διαθεσιμότητα και η εισαγωγή των Μετοχών στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου είναι σημαντικά για να καταστεί δυνατή η συνεχής ρευστότητα των Μετοχών της Εταιρίας, και ως εκ τούτου η έγκριση των Ψηφισμάτων που αναφέρονται ορίζεται στην Πρόσκληση ΕΓΣ, είναι ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντα της Εταιρίας και των Μετόχων της στο σύνολό της».

Τι άλλο θα συζητηθεί
Πέραν του πιο πάνω θέματος, για τους λόγους που εξηγούνται στην Εγκύκλιο, όπως ορίζεται πιο κάτω, η Εταιρία θα προτείνει επίσης στην ΕΓΣ ορισμένες τροποποιήσεις στο Καταστατικό της για να αντικατοπτρίσει προτεινόμενες αλλαγές από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.

Όπως αναφέρεται, «δεδομένου ότι η Εταιρία θα προτείνει ένα αριθμό τροποποιήσεων στο Καταστατικό της για να διευκολύνει τη Μετάβαση, η Εταιρία άδραξε της ευκαιρίας να προτείνει την εξέταση ενός αριθμού επιπρόσθετων τροποποιήσεων στο Καταστατικό της και, εφόσον θεωρηθεί κατάλληλο, την έγκριση τους από τους Μετόχους στην ΕΓΣ. Αυτές οι επιπρόσθετες τροποποιήσεις έχουν σκοπό να επικαιροποιηθεί ένας αριθμός Άρθρων ώστε να εφαρμοστεί η σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (“EBA”) που έλαβε η Εταιρία τον Ιούλιο του 2020». 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Η EBA, σύμφωνα με την ανακοίνωση, σύστησε να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις του Καταστατικού σχετικά με διανομές στις οποίες προβαίνει η Εταιρία σε μορφή άλλη από μετρητά και ίδια κεφάλαια. Ειδικότερα, «η EBA σύστησε ότι, σύμφωνα με την ερμηνεία της όσον αφορά το Άρθρο 73 του Κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 (ο “CRR”) όπως αναφέρεται στην Έκθεση της ΕΒΑ με τίτλο ‘EBA Report On The Monitoring Of CET1 Instruments που εξέσωσε η EU Institutions — Δεύτερη Ενημέρωση ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2020, το Καταστατικό πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να προβλέπει ότι απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση της σχετικής Αρμόδιας Αρχής για διανομές στις οποίες προβαίνει η Εταιρία σε μορφή άλλη από μετρητά και ίδια κεφάλαια και ότι οι εν λόγω διανομές θα υπόκεινται στους όρους που αναφέρονται στο Άρθρο 73(2) του CRR». 

«Καθότι αυτές οι επιπρόσθετες τροποποιήσεις δεν σχετίζονται με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για τη διευκόλυνση της Μετάβασης, προτείνονται για έγκριση από τους Μετόχους ως ξεχωριστό Ψήφισμα στην ΕΓΣ. Η υλοποίηση της Μετάβασης δεν υπόκειται στην έγκριση των εν λόγω επιπρόσθετων προτεινόμενων τροποποιήσεων από τους Μετόχους, που προτείνονται στο Ψήφισμα 2», επισημαίνεται.

Περισσότερα:

 
6999