Ελεγκτική: Το ΚΥΠΕ προσπαθεί 15 χρόνια να βρεί δικό του κτήριο

Ακόμη όμως καταβάλλει ενοίκια για την στέγασή του, σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία

 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία με σύστασή της κάλεσε το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων να επανεξετάσει την αναγκαιότητα ή όχι της μίσθωσης γης για ανέγερση κτηρίου και, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών, να ληφθεί οριστική απόφαση.
 
Στην ειδική έκθεσή της για το έτος που έληξε το 2019, η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι το μίσθωμα συνολικού ύψους €416.060 από το 2007 μέχρι το τέλος του 2019 καταβάλλεται στο κράτος και ως εκ τούτου δεν θεωρείται απώλεια. Σημειώνει ωστόσο ότι ενώ η διαδικασία άρχισε το 2007, δεν έχει μέχρι σήμερα υλοποιηθεί η ανέγερση του κτηρίου και το Πρακτορείο καταβάλλει ενοίκια για την στέγασή του.
 
Η Ελεγκτική Υπηρεσία υπενθυμίζει πως εκτενή αναφορά για το θέμα είχε γίνει στην προηγούμενη Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας μας με αρ. ΚΥΠΕ/01/2020.
 
Αναφορικά με τα ενοίκια που καταβάλλει για την στέγασή του το Πρακτορείο, η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι την 1.3.2013 συνήψε ενοικιαστήριο έγγραφο για την ενοικίαση του 3ου ορόφου κτηρίου με εμβαδό 600 τ.μ., οκτώ καλυμμένους χώρους στάθμευσης και 22 υπαίθριους, για περίοδο τριών ετών αρχίζοντας από 1.3.2013 και λήγοντας στις 29.2.2016, με μηνιαίο ενοίκιο €3.900 και €500 τον μήνα για κάλυψη των εξόδων συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων που αναλογεί στο ενοικιαζόμενο μέρος του Ακινήτου. Το συμβόλαιο ανανεώθηκε το 2016 μέχρι το 2019 με το ίδιο μηνιαίο ενοίκιο, και το 2019 μέχρι την 1η Μαρτίου 2022 με αύξηση του ενοικίου από 1.3.2020 στα €4.200 μηνιαίως και μείωση των εξόδων συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων που αναλογεί στο ενοικιαζόμενο μέρος του Ακινήτου σε €400.
 
Σημειώνεται ακόμη ότι Πρακτορείο υπέβαλε στη Νομική Υπηρεσία (ΝΥ) το ενοικιαστήριο έγγραφο, ημερ. 1.3.2019, για νομοτεχνικό έλεγχο την 1.11.2019, δηλαδή με οκτώ μήνες καθυστέρηση, με την Νομική Υπηρεσία με απαντητική επιστολή της ΝΥ προς το Πρακτορείο, ημερ. 6.11.2019, αναφέρθηκε ότι δεν μπορεί να διενεργηθεί νομοτεχνικός έλεγχος μετά την υπογραφή της συμφωνίας και επίσης επισημάνθηκε ότι στην εγκύκλιο επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα, ημερ. 1.9.2015, αναφέρεται ρητά ότι οιαδήποτε συμφωνία, με αντισυμβαλλόμενο το Κράτος, θα πρέπει να υποβάλλεται στον Γενικό Εισαγγελέα για νομοτεχνικό έλεγχο πριν την υπογραφή της
 
Σε σχετική σύστασή της, η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι το ΚΥΠΕ, ως Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, να εξετάζει διεξοδικά όλες τις προσφερόμενες επιλογές κτηρίων, ώστε να επωμίζεται το μικρότερο δυνατό κόστος, διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον.
 
Εξάλλου, σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, με βάση τις οικονομικές καταστάσεις του 2019, οι χρεώστες (εμπορικά εισπρακτέα) στις 31.12.2019 ανέρχονταν σε €96.180, πριν την αφαίρεση της πρόνοιας για επισφαλείς χρεώστες ύψους €15.413.
 
Με βάση δειγματοληπτικό έλεγχο, διαπιστώσαμε ότι στις συμφωνίες που αφορούν σε πρόσβαση σε υπηρεσίες του ΚΥΠΕ, προβλέπεται ότι η χρέωση για την τοποθέτηση διαφημιστικού banner στην ιστοσελίδα του Πρακτορείου θα καταβάλλεται εντός 15 ημερών, το αργότερο, από την έκδοση του τιμολογίου και οι συνδρομητές για άλλες προσφερόμενες υπηρεσίες οφείλουν να καταβάλλουν προκαταβολικά το ποσό της συνδρομής κάθε τρεις μήνες.
 
Η Ελεγκτική Υπηρεσία υπενθυμίζει εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου, βάσει της οποίας τα τέλη πρέπει να καταβάλλονται πριν την παροχή της υπηρεσίας και σε περιπτώσεις που τα έσοδα υπολογίζονται μετά την παροχή της υπηρεσίας, θα πρέπει να προκαταβάλλεται το 90% του υπολογιζόμενου κόστους. Επίσης, σε περιπτώσεις που δεν προβλέπεται στον οικείο Νόμο ή Κανονισμούς, τα τέλη θεωρούνται άμεσα εισπρακτέα με την παροχή της υπηρεσίας.
 
Στην έκθεση σημειώνεται από το 2013 μέχρι το 2019 διακόπηκαν οι κωδικοί πρόσβασης στην υπηρεσία του Πρακτορείου σε τέσσερις χρεώστες με συνολική οφειλή €22.113.
 
 Σε σύστασή της, η Ελεγκτική Υπηρεσία, εισηγήθηκε όπως  το Πρακτορείο λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, μη αποκλειομένων και δικαστικών, για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών. Υποδείξαμε, επίσης, ότι η μη λήψη έγκαιρα μέτρων για είσπραξη των καθυστερήσεων εγκυμονεί κινδύνους για απώλεια εσόδων, προστίθεται.
 
Εξάλλου, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρεται σε περίπτωση ανταποκρίτριας εξωτερικού η οποία ζήτησε όπως μετατραπεί σε εργαζόμενη αορίστου χρόνου και ακολούθως αιτήθηκε για εργατική διαφορά στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών.
 
Αναφέρεται επίσης στη μισθολογική τοποθέτηση του τέως Διευθυντή πέραν της αρχικής βαθμίδας της Α15, που αναφερόταν στην προκήρυξη της θέσης και στην υπόδειξη ότι "η τοποθέτηση δεν ήταν σύννομη και εισηγηθήκαμε όπως το ΚΥΠΕ ανακτήσει από τον Διευθυντή όλα τα ποσά που παρανόμως του καταβλήθηκαν". «Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) υιοθέτησε τη γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου του ΚΥΠΕ να μην ζητήσει ανάκτηση των ποσών από τον τέως Διευθυντή γιατί η ενέργεια αυτή αντίκειται στην αρχή της καλής πίστεως και της χρηστής διοίκησης», αναφέρεται.

Αναφέρεται τέλος ότι από τις αρχές του 2020, το ΚΥΠΕ εγκατέστησε ηλεκτρονικό σύστημα για παρακολούθηση του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων, το οποίο, όπως μας αναφέρθηκε, λόγω και της εργασίας από το σπίτι, τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή προς το τέλος του έτους.
 
Η Ελεγκτική Υπηρεσία συστήνει ότι το ΚΥΠΕ οφείλει να μεριμνήσει για την πιστή τήρηση του ωραρίου και τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των αναφερόμενων πιο πάνω Κανονισμών.

ΚΥΠΕ

 
7865