Ελληνική: Αρχές του 2023 η ολοκλήρωση του έργου Starlight

Αναμενόταν να ολοκληρωθεί μέχρι τέλη 2022 - Δόθηκε παράταση - Τι αφορά το συγκεκριμένο έργο

H Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι ο στόχος ολοκλήρωσης του έργου Starlight μέχρι το τέλος του 2022, αναμένεται να παραταθεί μέχρι τις αρχές του 2023, ενόψει του ότι ορισμένες εργασίες αναφορικά με το έργο διαρκούν περισσότερο από ότι είχε αρχικά προβλεφθεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Τράπεζας στο ΧΑΚ, το έργο Starlight σχετίζεται με:

  • την πώληση των μετοχών και των ομολόγων τιτλοποίησης περίπου €1,32 δις μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ)
  • την πώληση της πλατφόρμας διαχείρισης της Τράπεζας, APS Debt Servicing Cyprus Ltd, στη Themis Portfolio Management Limited, έμμεση θυγατρική της Oxalis Holding SARL (Oxalis), η οποία ανήκει σε ταμεία που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Pacific Investment Management Company LLC
  • τη μακροπρόθεσμη αποκλειστική συμφωνία για τη διαχείριση του εναπομείναντος χαρτοφυλακίου ΜΕΧ της Τράπεζας και μελλοντικών προβληματικών δανείων που μπορεί να προκύψουν.

>>> Διαβάστε επίσης: Ελληνική: Επαναφέρει τους μισθούς όλων όσων ήταν στην Συνεργατική <<<

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, από τη σύναψη των συμφωνιών, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά τα νομικά
βήματα, τη λειτουργική υλοποίηση και την ολοκλήρωση του έργου Starlight. Πιο συγκεκριμένα, έχουν επιτευχθεί τα ακόλουθα ορόσημα:

  • η οντότητα στην οποία θα μεταφερθούν τα δάνεια έχει συσταθεί και έχει αδειοδοτηθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ως Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων (CyCAC)
  • η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει εγκρίνει τη μεταφορά σημαντικού κινδύνου (SRT)
  • έχει ληφθεί η έγκριση σχετικά με τη μεταβίβαση των ΜΕΧ στη CyCAC σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 16(1) του Περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου (Ν. 66(I)/1997), ως έχει τροποποιηθεί
  • έχει ληφθεί η σχετική έγκριση από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Καταληκτικά, στην ανακοίνωση επεσημαίνεται ότι η Ελληνική Τράπεζα και η Oxalis συνεργάζονται στενά για την ολοκλήρωση του έργου Starlight το συντομότερο δυνατό, με πρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με την πρόοδο να παρέχεται σε εύθετο χρόνο.

 
7865