Ελληνική: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για αλλαγές στο Καταστατικό

Ειδοποίηση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας για τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Τράπεζας

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ενημερώνει μέσω γραπτής ανακοίνωσης ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας με σκοπό να εξετασθούν και, αν κριθεί σκόπιμο, να ψηφιστούν τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Τράπεζας, θα πραγματοποιηθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της στη Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος, την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022 στις 11:00 π.μ.

Επισυνάπτονται η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το Πληρεξούσιο Έγγραφο, τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας

Αντίγραφα των πιο πάνω αναφερόμενων εγγράφων, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή, είναι διαθέσιμα, χωρίς χρέωση, στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων, Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος (Τηλ.: 22500650 / 22500794, Φαξ: 22500065, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]).

Ο συνολικός αριθμός των εκδομένων μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στην Τράπεζα την 4η Αυγούστου 2022 είναι 412.805.230.

Ειδοποίηση Σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Πληρεξούσιο Έγγραφο

 
6787