Ελληνική: Επαναφέρει τους μισθούς όλων όσων ήταν στην Συνεργατική

Οι μισθοί είχαν μειωθεί το 2014 – Ο αναπροσαρμοσμένος μισθός τον Οκτώβρη - Τα αναδρομικά μέχρι το τέλος 2022

Στα πλαίσια της δέσμευσης που είχε δοθεί για εναρμόνιση των μισθών του προσωπικού των πρώην Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων η Ελληνική Τράπεζα προχώρησε στην επαναφορά των μισθών τους. 

Όπως μεταφέρεται πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία και ένα σημαντικό βήμα που δείχνει την ετοιμότητα και προθυμία της Τράπεζας να διευθετήσει όλα τα ζητήματα που εκκρεμούν για το προσωπικό της προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έφτασε στους εργαζόμενους της Ελληνικής ο αναπροσαρμοσμένος μισθός θα καταβληθεί στο Επηρεαζόμενο Προσωπικό με τη σημερινή μισθοδοσία του μηνός Οκτωβρίου 2022 και οποιαδήποτε αναδρομικά ποσά προκύπτουν από 01/01/2019 μέχρι 30/09/2022, αναμένεται να πληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους 2022.  

Στην ανακοίνωση προς το προσωπικό σημειώνεται επίσης και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον υπολογισμό του αναπροσαρμοσμένου μισθού και των αναδρομικών ποσών, επεξηγώντας ταυτόχρονα τι θα συμπεριλαμβάνεται στον αναπροσαρμοσμένο μισθό. 

Διαβάστε αυτούσιο το μήνυμα της Ελληνικής προς το προσωπικό της: 

«Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Τράπεζα  θα προχωρήσει με επαναφορά των μισθών του προσωπικού των πρώην Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΣΠΙ) (το «Επηρεαζόμενο Προσωπικό»), οι οποίοι είχαν μειωθεί κατά την 01/01/2014, βάσει της Έκτακτης Ειδικής Συμφωνίας Ορισμένης Διάρκειας («ΕΕΣΟΔ»). 
 
Η εν λόγω έγκριση δόθηκε μετά από την απόφαση του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων (το «ΤΕΣ») του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και κατόπιν σχετικών συζητήσεων μεταξύ της Τράπεζας και του ΤΕΣ. 
 
Ο αναπροσαρμοσμένος μισθός θα καταβληθεί στο Επηρεαζόμενο Προσωπικό με τη σημερινή μισθοδοσία του μηνός Οκτωβρίου 2022 και οποιαδήποτε αναδρομικά ποσά προκύπτουν από 01/01/2019 μέχρι 30/09/2022, αναμένεται να πληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους 2022.  
 
 
 
Προκειμένου να ξεκαθαρίσουν συγκεκριμένες πτυχές της προαναφερόμενης απόφασης του ΤΕΣ καθώς και οι συνακόλουθες υποχρεώσεις της Τράπεζας σε σχέση με τα οφειλόμενα ποσά προς το Επηρεαζόμενο Προσωπικό, η Τράπεζα έχει προβεί σε μια σειρά ενεργειών (ενδεικτικά αναφέρεται η επικοινωνία με το ΤΕΣ, τους εξωτερικούς ελεγκτές και άλλους εξειδικευμένους συμβούλους της Τράπεζας, καθώς και την ETYK) για την επαλήθευση του τρόπου υπολογισμού, τόσο των αναδρομικών ποσών που θα καταβάλει η Τράπεζα από 01/01/2019 όσο και του αναπροσαρμοσμένου μισθού που θα ισχύει για το Επηρεαζόμενο Προσωπικό από τον Οκτώβριο 2022 και έπειτα. 
 
Ως εκ τούτου, στον αναπροσαρμοσμένο μισθό από 01/10/2022 θα συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
1.    το ποσό της αποκοπής από τον μεικτό μηνιαίο μισθό κατά την 01/01/2014 (σε σχέση με το μεικτό μηνιαίο μισθό ως είχε κατά την 31/12/2013), όπως προβλέπονταν στην ΕΕΣΟΔ. 
2.    τυχόν διαφορά μεταξύ του ποσού της ετήσιας προσαύξησης που καταβλήθηκε στο Επηρεαζόμενο Προσωπικό κατά τα έτη 2019-2022 (η οποία υπολογίστηκε επί του μειωμένου μισθού) και της ετήσιας προσαύξησης που θα λάμβανε το Επηρεαζόμενο Προσωπικό, εάν η αναπροσαρμογή του μεικτού μηνιαίου μισθού του γινόταν κατά την 01/01/2019, τηρουμένων των ανώτατων ορίων των αντίστοιχων -για κάθε εργαζόμενο- κλιμάκων.  
3.    το ποσοστό Τιμαριθμικού Επιδόματος που ισχύει σήμερα, δηλαδή 2,28%. Για τον υπολογισμό των αναδρομικών οφειλόμενων ποσών τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 0,76% για το 2019, 0,99% για το 2020 & 2021 και 2,28% για το 2022.  
 
Σημειώνεται ότι: 
•    Οποιαδήποτε επαναφορά μισθού θα γίνει μέχρι το ανώτατο όριο της υφιστάμενης βαθμίδας/κλίμακας του Επηρεαζόμενου Προσωπικού. 
 
•    Από τα οφειλόμενα αναδρομικά ποσά που θα προκύψουν (δηλαδή από 01/01/2019 μέχρι και 30/09/2022), θα γίνουν όλες οι υποχρεωτικές αποκοπές που αφορούν εισφορές στα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία Ταμεία (π.χ. Κοινωνικές Ασφαλίσεις, ΓΕ.Σ.Υ., Φόρος Εισοδήματος, κλπ.), καθώς και μεταξύ άλλων, οι ανάλογες εισφορές/πληρωμές στο Ταμείο Προνοίας και στο Ταμείο Υγείας που ήταν ενταγμένο το κάθε μέλος του Επηρεαζόμενου Προσωπικού κατά τον σχετικό χρόνο. Ο τρόπος υπολογισμού της αναδρομικής καταβολής των προαναφερόμενων εισφορών επί των οφειλόμενων ποσών, θα γίνει σε συνεννόηση/συμβουλή με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Τράπεζας. 
 
Υποστήριξη Προσωπικού 
 
Θα θέλαμε να τονίσουμε την πραγματικά μεγάλη δυσκολία που υπήρχε στο όλο έργο υπολογισμού της επαναφοράς των μισθών λόγω της πολυπλοκότητας και της ιδιομορφίας των συλλογικών συμβάσεων των πρώην ΣΠΙ. Όπως πιθανόν να γνωρίζετε, τα 18 ενοποιημένα ΣΠΙ προέκυψαν μετά από συγχώνευση περισσότερων από 90 ΣΠΙ όπου στο καθένα εφαρμοζόταν διαφορετική συλλογική σύμβαση ή και διαφορετικές κλίμακες μισθοδοσίας. 
 
Σε περίπτωση που μετά τη πληρωμή του αναπροσαρμοσμένου μισθού προκύψουν οποιεσδήποτε απορίες ή διαφορές στον υπολογισμό του οφειλόμενου ποσού, τότε το Επηρεαζόμενο Μέλος του Προσωπικού θα πρέπει να αποστείλει όλη τη σχετική πληροφόρηση και τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας Μισθοδοσίας και Ωφελημάτων της Μονάδας Ανθρώπινου Δυναμικού, ούτως ώστε να εξεταστούν σε συνεργασία με την ΕΤΥΚ».  
 

 
7865