Έναρξη έργου DEFEAT από το Frederick Research Center-Πού στοχεύει

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο €1.098.880,00 και καλύπτεται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους

Το Frederick Research Center ανακοινώνει την έναρξη του έργου DEFEAT, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) στο πλαίσιο του προγράμματος «RESTART 2016 – 2020» για στήριξη της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) στην Κύπρο.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση, η ομάδα έργου αποτελείται από ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια τόσο της Κύπρου, όσο και του εξωτερικού, εταιρίες, κυβερνητικούς οργανισμούς και εκπροσώπους άμεσα ενδιαφερομένων μερών και πιθανών τελικών χρηστών. Το Frederick Research Center αποτελεί τον ανάδοχο φορέα, ενώ συντονιστής και επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο Δρ. Δημήτρης Νικολαΐδης.

Όπως αναφέρεται, ο γενικός στόχος του έργου DEFEAT είναι η μετατροπή των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΕΚ - CDW) σε ένα νέο, καινοτόμο θερμομονωτικό και πυράντοχο υλικό, το οποίο θα μπορεί να εφαρμοστεί σε προσόψεις κτιρίων.
 
Στην παρούσα φάση, σημειώνεται, η διαχείριση των αποβλήτων αυτών στην Κύπρο φαίνεται να αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες, εξαιτίας του πολύ μικρού ποσοστού ανακύκλωσής τους, αλλά και της έλλειψης κατάλληλων χώρων απόθεσής τους. Την ίδια στιγμή παρατηρείται συνεχής αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων τέτοιων αποβλήτων, η οποία οφείλεται στην έντονη δραστηριοποίηση της οικοδομικής βιομηχανίας και της ανοικοδόμησης.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Το έργο DEFEAT στοχεύει στην πιλοτική ανάπτυξη, μέσω ενδελεχούς πειραματικής μελέτης, ενός καινοτόμου σύνθετου υλικού από τέτοια απόβλητα, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από χαμηλή θερμική αγωγιμότητα, καλές μηχανικές ιδιότητες και το οποίο ταυτόχρονα θα είναι ανθεκτικό στην έκθεση σε φωτιά.  
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του €1.098.880,00 και καλύπτεται τόσο από εθνικούς, όσο και ευρωπαϊκούς πόρους. Η ερευνητική πρόταση για το έργο υποβλήθηκε στην πρόσκληση του προγράμματος «Ολοκληρωμένα Έργα» - «Δομημένο Περιβάλλον και Κατασκευές» και η επιλογή για χρηματοδότηση του έργου προέκυψε μέσα από μια έντονα ανταγωνιστική διαδικασία.

Η διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες και η επίσημη ημερομηνία έναρξης ήταν η 1η Ιουλίου 2020. Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου έγινε διαδικτυακά.
 

Tags