Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιo: Ολοκλήρωση Ακαδημαϊκού Έτους διαδικτυακά

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με αίσθημα ευθύνης δρομολόγησε άμεσα και έγκαιρα διαδικασίες και πρακτικές καινοτομίας

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ανακοινώνει προς όλους τους φοιτητές, φοιτήτριες, προσωπικό και διδάσκοντες ότι τo Ακαδημαϊκό έτος 2020 θα ολοκληρωθεί διαδικτυακά, όπως ακριβώς προγραμματίστηκε και επικυρώθηκε από την Σύγκλητο.  
 
Το Πανεπιστήμιο λαμβάνοντας υπόψιν σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας;  τις σχετικές εισηγήσεις (ημερομηνιών 31.03; 10.04; 29.04) του Φορέα Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ); τις σχετικές πρόνοιες της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου; το κοινό ψήφισμα της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων (20 Μαρτίου 2020), έχει πάρει την πιο πάνω απόφαση με γνώμονα πρώτιστα την ασφάλεια των φοιτητών και του προσωπικού , τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των φοιτητών άλλα και τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ποιότητας.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Πιο συγκεκριμένα:
I. Η διδασκαλία των συμβατικών μαθημάτων θα συνεχίσει να προσφέρεται εξ αποστάσεως μέχρι και το τέλος του Εαρινού Εξαμήνου 2020 (22 Μαΐου 2020). 
II. Όλες οι Τελικές Εξετάσεις των Συμβατικών Μαθημάτων (25 Μαΐου -05 Ιουνίου 2020) είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τα πρότυπα υψηλής ποιότητας και τις εισηγήσεις του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) και θα πραγματοποιηθούν Εξ’ Αποστάσεως.
 
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με αίσθημα ευθύνης δρομολόγησε άμεσα και έγκαιρα διαδικασίες και πρακτικές καινοτομίας για την εξ’ αποστάσεως αποτελεσματική διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου αλλά  και τη διεκπεραίωση των τελικών εξετάσεων. Όλες οι ενέργειες και αποφάσεις του Πανεπιστημίου είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του Φορέα ΔΙΠΑΕ
 
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τους αρμόδιους φορείς,  το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό αλλά ιδιαίτερα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που με την ευελιξία, τη συλλογικότητα, και τη συνέπεια τους συνέβαλαν και εξακολουθούν να συμβάλλουν  στη μεγάλη επιτυχία του όλου εγχειρήματος.
 
Τέλος το Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι όλες οι διοικητικές υπηρεσίες εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά εξ’ αποστάσεως.