Χριστούγεννα στο Τρόοδος: Διαγωνισμός για κατασκευή περιπτέρων

Δίνονται μέχρι 225 χιλιάδες ευρώ στον ανάδοχο της προσφοράς

Το Υφυπουργείο Τουρισμού διενεργεί διαγωνισμό για την κατασκευή/προμήθεια/τοποθέτηση ξύλινων περιπτέρων και εξοπλισμού και παροχή παρεμφερών υπηρεσιών για τα Χριστουγεννιάτικα χωριά, προσφέροντας στον ανάδοχο που θα τα κατασκευάσει μέχρι 225 χιλιάδες ευρώ.

Τα Χριστουγεννιάτικα χωριά αναμένεται, σύμφωνα με τον διαγωνισμό να πραγματοποιηθούν την περίοδο 27/11/2021 – 6/1/2022 στον Αγρό, Κυπερούντα, Πλάτρες, Καλοπαναγιώτη και Κακοπετριά.

Εδώ μπορείτε να δείτε το έγγραφο του διαγωνισμού . 

Όπως αναφέρεται στα έγγραφα του διαγωνισμού, υποβολή αιτήσεων γίνεται δεκτή μέχρι 4/10/2021 και ώρα 11:00 πμ.

Σύμφωνα με τα έγγραφα ο Ανάδοχος οφείλει να κατασκευάσει και τοποθετήσει 35 ξύλινα περίπτερα στα χριστουγεννιάτικα χωριά (7 σε κάθε χωριό). Τα περίπτερα θα χρησιμοποιούνται είτε για πώληση arts & crafts είτε για παροχή πληροφοριών είτε για την παρασκευή και πώληση/προσφορά φαγητού και ποτών. 

ψ

Η κατασκευή των περιπτέρων θα γίνει ως ακολούθως:

α.    Ξύλινα περίπτερα με εξωτερικές διαστάσεις 300 Χ 300 εκ.. Η κατασκευή τους θα είναι από εμποτισμένη ξυλεία πεύκης ή σουηδική ξυλεία η οποία είναι προορισμένη για μακρόχρονη χρήση και έχει αντοχή στις ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες της Κύπρου. Το ύψος της τοιχοποιίας θα είναι στα 200 εκ. και το ύψος της κορυφής στα 240 εκ. Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος 7τμ. Για το ύψος τοιχοποιίας, κορυφής και για τον ωφέλιμο εσωτερικό χώρο είναι αποδεκτή απόκλιση μέχρι ± 5 εκ.
Συνιστάται η δοκός σκελετού τοιχοποιίας 5 Χ 5 εκ. και πάτωμα με τάβλα λεία 2 Χ 9.5 εκ. περίπου. Θα γίνει επένδυση laminate στο εσωτερικό πάτωμα του κάθε περιπτέρου.
Η στέγη θα πρέπει να εξέχει περιμετρικά, και η επικάλυψη της στέγης θα πρέπει να είναι με ασφαλτικό κεραμίδι σε ρολλό (κατρόχαρτο).

Θα πρέπει να τοποθετηθεί μια πόρτα διαστάσεων 200 Χ 85 εκ. με κλειδαριά μαύρου χρώματος και δύο ανοιγόμενα παράθυρα 110 Χ 85 εκ. με δυνατότητα κλεισίματος. Κατασκευή πάγκου ύψους 100εκ. εξωτερικά της πρόσοψης φάρδους 40 εκ. που στηρίζεται σε ξύλινες γωνιές.

Εντός του κάθε περιπτέρου απαιτείται πάγκος 170 Χ 80 εκ. και αντίστοιχες παροχές σε καθορισμένα σημεία που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή όπου θα πρέπει να τοποθετηθεί από τον Ανάδοχο λάντζα. Να υπάρχει κατάλληλη πρόνοια για τοποθέτηση αν χρειαστεί μελλοντικά και ψυγείου και γκαζιού ή και ηλεκτρικής κουζίνας.
Απαιτείται η τοποθέτηση στο κέντρο του εσωτερικού του περιπτέρου λάμπας, δύο πριζών και εξωτερικά λάμπες περιμετρικά. Στην πίσω όψη απαιτείται φίσσα για παροχή ρεύματος.

(5) θήκες από Plexiglass, για την τοποθέτηση των τιμοκαταλόγων.

Απαιτείται η εξασφάλιση και τοποθέτηση σε κάθε περίπτερο τύπου Α θήκης από Plexiglass για την τοποθέτηση τιμοκαταλόγων Α4 για τα περίπτερα που θα προσφέρουν και ποτό και σνακς.

Το κάθε περίπτερο θα έχει μια ξύλινη πινακίδα (σύνολο 35 πινακίδες) η οποία θα πρέπει να κατασκευαστεί και να τοποθετηθεί στην πρόσοψη / κορυφή της στέγης του κάθε περιπτέρου και να στερεωθεί με ένα είδος γάντζου. Σε κάθε πινακίδα θα πρέπει να αναγραφεί το όνομα της επιχείρησης / Αρχής που λειτουργεί το περίπτερο. Δείγμα του σχεδίου των πινακίδων θα πρέπει να υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή για έγκριση πριν την κατασκευή τους.

β.    Ο Ανάδοχος πριν την κατασκευή των περιπτέρων θα πρέπει να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έγκριση το δείγμα του σχεδίου του κάθε τύπου περιπτέρου. Το σχέδιο αναμένεται να έχει περίπου την πιο κάτω εικόνα. Απαραίτητα στοιχεία του σχεδιασμού θα πρέπει να είναι η εύκολη αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση του περιπτέρου ώστε να αποσυναρμολογείται εύκολα για σκοπούς αποθήκευσής και να επανασυναρμολογείται χωρίς δυσκολία για μελλοντική χρήση. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό

1.    Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων. 

2.    Οι κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων δικαιούνται να υποβάλουν κοινή Προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α.    Στην Προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου.
β.    Όλα τα πρόσωπα της κοινοπραξίας πληρούν την απαίτηση της νόμιμης εγκατάστασης όπως προνοείται στην παράγραφο 1 πιο πάνω.

3.    Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή ούτε για την υποβολή της Προσφοράς τους, ούτε και για την υπογραφή της σύμβασης.

4.    Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα, είτε σε μία μόνο κοινοπραξία.

5.    Ο Προσφέρων δικαιούται, για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους, τους οποίους είναι υποχρεωμένος να δηλώσει στην Τεχνική του Προσφορά, αναφέροντας και το μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης που αυτοί πρόκειται να υλοποιήσουν,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα (Β) της παραγράφου 8.3. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Προσφέρων προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε υπεργολάβους, ο Προσφέρων κατά την ετοιμασία της προσφοράς του έχει λάβει γνώση κατά πόσον ο ίδιος υπεργολάβος συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε άλλη Προσφορά για τον ίδιο διαγωνισμό.

Η τελετή εγκαινίων, όπως σημειώνεται, των Χριστουγεννιάτικων χωριών θα πραγματοποιηθεί στον Αγρό στις 26/11/2021 αλλά δεν θα είναι ανοικτή στο κοινό.

 
7641