Η ανακοίνωση της Τρ. Κύπρου για την επιτυχή έκδοση ομολόγου

Ενδιαφέρον από περίπου 65 θεσμικούς επενδυτές ενώ το τελικό βιβλίο προσφορών καλύφθηκε περισσότερο από δύο φορές

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η «Εταιρία» ή «BOC Holdings» και, μαζί με τη θυγατρική της, Bank of Cyprus Public Company Limited (η «Τράπεζα»), και μαζί με τις θυγατρικές της Τράπεζας, το «Συγκρότημα») ανακοινώνει σήμερα ότι η Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση και την τιμολόγηση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €300 εκατ. (το «Ομόλογο»), μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων (EMTN Programme) της.

>>> Νέα ηχηρή ψήφος εμπιστοσύνης από επενδυτές στην Τράπεζα Κύπρου <<< 

Το Ομόλογο εκδόθηκε στην ονομαστική αξία και φέρει ετήσιο επιτόκιο ύψους 2.50%. Ο τόκος επί του Ομολόγου θα καταβάλλεται ετησίως αναδρομικά και θα επανακαθορισθεί στις 24 Ιουνίου 2026. Το Ομόλογο λήγει στις 24 Ιουνίου 2027. Η Τράπεζα έχει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης στις 24 Ιουνίου 2026, υπό την ικανοποίηση συγκεκριμένων προϋποθέσεων όπως ορίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις, περιλαμβανομένης της λήψης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων. 

Η έκδοση είχε σημαντική ζήτηση, προσελκύοντας το ενδιαφέρον από περίπου 65 θεσμικούς επενδυτές και το τελικό βιβλίο προσφορών καλύφθηκε περισσότερο από δύο φορές, με την τελική τιμολόγηση να είναι κατά 25 μονάδες βάσης χαμηλότερη από την αρχική ένδειξη τιμολόγησης. Η συναλλαγή ακολουθεί την επιτυχή έκδοση ομολόγου δευτεροβάθμιου κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης τον Απρίλιο 2021 από την BOC Holdings.

Ο διακανονισμός αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου 2021. Το Ομόλογο θα εισαχθεί στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Το Ομόλογο αναμένεται να πληροί τα κριτήρια για την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL). Η συναλλαγή βελτιώνει τον δείκτη Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL ratio) της Τράπεζας σε 18.37%1 των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και σε 10.62%1 του δείκτη μόχλευσης μέτρου συνολικού ανοίγματος (Leverage Ratio Exposure, LRE), σημαντικά πιο πάνω από την ενδιάμεση απαίτηση ύψους 14.94% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και 5.91% του δείκτη μόχλευσης μέτρου συνολικού ανοίγματος (Leverage Ratio Exposure, LRE), με την οποία η Τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2022.

Η επιτυχία της συναλλαγής, ως προς τη συμμετοχή επενδυτών και την τελική τιμολόγηση, καταδεικνύει την αναγνώριση από τις αγορές της σημαντικής προόδου που έχει επιτύχει το Συγκρότημα στη βελτίωση του οικονομικό του προφίλ, καθώς και την εμπιστοσύνη των θεσμικών επενδυτών στην Κυπριακή οικονομία. Η συναλλαγή αποτελεί την πρώτη έκδοση του Συγκροτήματος όσον αφορά ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας επιλέξιμα για την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), θέτοντας τις βάσεις για παρόμοιες μελλοντικές εκδόσεις.  

Οι BofA Securities,  Citigroup, HSBC και Nomura και ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών της έκδοσης (Joint Lead Managers). H Stifel Nicolaus Europe Limited και η Τράπεζα ενήργησαν ως Co-Managers.

Η Sidley Austin LLP ενήργησε ως ο νομικός σύμβουλος της Τράπεζας ως προς το Αγγλικό Δίκαιο και οι Χρυσαφίνης και Πολυβίου ΔΕΠΕ ως οι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας ως προς το Κυπριακό Δίκαιο σε αυτή τη συναλλαγή. 

 
4247