Η Ελληνική Τράπεζα αποκτά πιο ενεργό ρόλο στην APS

Τι προνοεί η νέα συμφωνία που υπέγραψαν η Ελληνική Τράπεζα με την APS

Κύρια σημεία 

  • Με νέα συμφωνία η Ελληνική Τράπεζα αποκτά την πλήρη διεύθυνση και λειτουργία της εταιρείας ενώ η APS παραμένει ένας πολύτιμος σύμβουλος στην επίλυση του ζητήματος των ΜΕΧ.
  • Η Ελληνική Τράπεζα στις αρχές του 2017 πρωτοπόρησε και δημιούργησε την πρώτη ανεξάρτητη πλατφόρμα για τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων των μη-εξυπηρετούμενων δανείων και των ακινήτων στην Κύπρο. Η APS ήταν ένας σημαντικός σύμμαχος που βοήθησε πολύ στη δημιουργία ενός αποδοτικού τμήματος ανάκτησης χρεών και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. 
  • Μετά από 3,5 χρόνια πετυχημένης συνεργασίας, η Ελληνική Τράπεζά με το διευρυμένο πλέον χαρτοφυλάκιο μετά και την απόκτηση εργασιών της πρώην ΣΚΤ, επαναξιολογεί τις επιλογές της όσον αφορά τη διαχείριση των ΜΕΧ, με σκοπό την ακόμα πιο επιτυχημένη διαχείρισή τους. 
  • Κλείνοντας αυτό τον κύκλο του έργου, το νέο καθεστώς θα μας δώσει μεγαλύτερη ευελιξία και ανεξαρτησία στη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε για αποτελεσματική διαχείριση του διευρυμένου πλέον χαρτοφυλακίου των ΜΕΧ, κρατώντας στο τραπέζι όλες τις οργανικές ή μη επιλογές. 
  • H APS συνεχίζει να προσφέρει την τεχνογνωσία της όπως ξεκίνησε πριν 3,5 χρόνια, βοηθώντας μας να συνεχίσουμε να πρωτοπορούμε σε αυτό τον τομέα. 

Η Ελληνική Τράπεζα και η APS υπογράφουν συμφωνία που επιτρέπει στην Ελληνική Τράπεζα να αποκτήσει τον έλεγχο του διοικητικού συμβουλίου της APS Debt Servicing Cyprus Limited, ενώ η APS θα παραμείνει ο πλειοψηφικός μέτοχος και θα παρέχει συνεχή τεχνογνωσία διαχείρισης.

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η Τράπεζα) και η APS Holding Cyprus Ltd (η APS) (μαζί οι Συνεργάτες) κατέληξαν σε συμφωνία την 7η του Αυγούστου 2020 για την αναδιάρθρωση των συμφωνιών που σύναψαν οι Συνεργάτες τον Ιανουάριο του 2017 σχετικά με την ίδρυση της APS Debt Servicing Cyprus Ltd (η APS Cyprus ή η Εταιρεία). Οι αναθεωρημένες συμφωνίες τροποποιούν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διακυβέρνηση και τη λειτουργία της Εταιρείας από τούδε και στο εξής, επιτρέποντας στην Ελληνική Τράπεζα να αναλάβει τη διακυβέρνηση και τον λειτουργικό έλεγχο της Εταιρείας.

Τόσο η Τράπεζα, όσο και η APS βλέπουν αυτή τη συναλλαγή ως ένα ευνοϊκό βήμα προς όφελος και των δύο μερών. Η συνολική συναλλαγή έχει αποτιμηθεί στα €4,75 εκατομμύρια και αναμένεται να οδηγήσει σε λογιστική ζημιά ύψους περίπου €4 εκατομμυρίων για την Τράπεζα κατά το οικονομικό έτος 2020, αλλά με ασήμαντη επίδραση στους κεφαλαιακούς δείκτες της Τράπεζας.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Η εφαρμογή των αναθεωρημένων συμφωνιών υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των συνήθων κανονιστικών και άλλων εγκρίσεων. Η σύναψη των αναθεωρημένων συμφωνιών εμπίπτει στη στρατηγική της Τράπεζας για απομόχλευση μη βασικών περιουσιακών στοιχείων και θα επιτρέψει στην Τράπεζα να είναι σε θέση να αναβαθμίσει γρήγορα τις εξωτερικές υπηρεσίες διαχείρισης δανείων και ακινήτων εάν χρειαστεί στο μέλλον. Οι εκπρόσωποι της APS θα συνεχίσουν να παρέχουν εμπειρία στη διαχείριση δανείων και ακινήτων μέσω της συμμετοχής τους στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας και προσφέροντας τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη σε συνεχή βάση.

Ο Ιωάννης Μάτσης, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας, δήλωσε: «Μετά από σχεδόν τριάμισι χρόνια από την ίδρυση αυτής της κοινοπραξίας, η Εταιρεία έχει καθιερωθεί ως η πρώτη, πλήρως ανεξάρτητη, εταιρεία ανάκτησης απαιτήσεων στην Κύπρο, κτίζοντας στην εμπειρογνωμοσύνη που προσέφερε η APS. Ευχαριστούμε την APS που βοήθησε στην ίδρυση της Εταιρείας και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στενά τους επόμενους μήνες». 

«Πιστεύουμε ότι η Εταιρεία εκπληρώνει με επιτυχία αυτά που αναμένονταν κατά την σύναψη των αρχικών συμφωνιών. Ως εκ τούτου, συμφωνήσαμε με τον συνεργάτη μας ότι η Τράπεζα μπορεί τώρα να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στη διαχείριση της Εταιρείας, προσφέροντας την ευελιξία που απαιτείται για να εξετάσει η Τράπεζα τη μελλοντική στρατηγική της όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα περιουσιακά στοιχεία. Η Τράπεζα θα συνεχίσει να εξετάζει τυχόν πρόσθετες επενδύσεις που πιθανόν να χρειαστούν για να διαχειριστεί καλύτερα το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο που εξυπηρετείται από την Εταιρεία ως αποτέλεσμα της απόκτησης του χαρτοφυλακίου πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας», πρόσθεσε.

Από τον Ιανουάριο του 2017, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Ελληνικής Τράπεζας έχουν μειωθεί πέραν του 50% από €2,5 δις πριν από δεδουλευμένους τόκους και νέες παραβιάσεις, αποδεικνύοντας τα σταθερά αποτελέσματα της Εταιρείας και επιβεβαιώνοντας ότι η στρατηγική για την εξωτερική ανάθεση της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων ήταν η σωστή και θα συνεχίσει. 

Αυτή η σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι αποτέλεσμα εισπράξεων κυρίως από μετρητά καθώς επίσης και από αναδιαρθρώσεις που αποτελούν μαζί περίπου το 40% της συνολικής απομόχλευσης ενώ ένα επιπρόσθετο 20% είναι αποτέλεσμα εισπράξεων μέσω της ανάκτησης ακινήτων. 

 
2437
Thumbnail