Ηροδότου: Οι κυπριακές τράπεζες αύξησαν την ανθεκτικότητα τους

Ο Χαιρετισμός Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, κ. Κωνσταντίνου Ηροδότου

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, Κωνσταντίνος Ηροδότου,μιλωντας στην στην Ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχουν επιτελέσει οι κυπριακές τράπεζες στους πλείστους τομείς κατά τα τελευταία χρόνια αυξάνοντας την ανθεκτικότητά τους και καθιστώντας τες πιο δυνατές να αντιμετωπίσουν προκλήσεις και προβλήματα όπως διαφάνηκε με την πανδημία. Με τον ίδιο τρόπο, χρειάζεται να συνεχίσουν τη θετική τους πορεία και να προσαρμοστούν έγκαιρα για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις που η μεταβατική περίοδος αλλαγών στον τραπεζικό τομέα θα επιφέρει.

Στην ετήσια γενική συνέλευση του ΣΤΚ μίλησαν οι:

Αυτούσιος ο Χαιρετισμός Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, κ. Κωνσταντίνου Ηροδότου:

Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να απευθύνω χαιρετισμό στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Τραπεζών και να προβώ, επί της ευκαιρίας, σε μια σύντομη ανασκόπηση των πρόσφατων οικονομικών και τραπεζικών εξελίξεων στη χώρα μας. Παρακαλώ σημειώστε ότι επειδή  βρισκόμαστε χρονικά κάτω από την οριζόμενη ως Περίοδο Σιωπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεν μπορώ να προβώ σε εκτενείς δηλώσεις.

Κατά το τρέχον έτος και παρά τη μεγάλη αβεβαιότητα που εξακολουθεί να υπάρχει, άρχισε σταδιακά να ανατρέπεται το σημαντικό πλήγμα που η Κυπριακή και Ευρωπαϊκή οικονομική δραστηριότητα έχουν υποστεί από την πανδημία. Τόσο η αυξανόμενη εμβολιαστική κάλυψη, όσο και η υποβοηθητική στάση των εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών, συνέβαλαν σημαντικά στη μείωση των επιπτώσεων που προκάλεσε η πανδημία. Προς το σκοπό αυτό αποφασιστική και έγκαιρη υπήρξε η παρέμβαση της ΚΤΚ, η οποία πέραν της συμμετοχής της στα κέντρα λήψεως αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, επέτρεψε την προσωρινή απελευθέρωση κεφαλαίων, την παγοποίηση των απαιτούμενων κεφαλαιακών αποθεμάτων των άλλων συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων και το μορατόριο αναστολής καταβολής δόσεων. Τα εν λόγω μέτρα μείωσαν σημαντικά τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης στις τράπεζες αλλά και στις επιχειρήσεις. Αξιοσημείωτο δε είναι ότι αυτά τα τραπεζικά μέτρα έχουν αναγνωριστεί από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Moody’s ως κύριος λόγος της αναβάθμισης της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά μία βαθμίδα όπως ανακοινώθηκε στις 23 Ιουλίου 2021. 

Σε ότι αφορά στον τραπεζικό τομέα, η διαχείριση των συνεπειών της πανδημίας στους ισολογισμούς των τραπεζικών ιδρυμάτων και η αντιμετώπιση των προκλήσεων που προϋπήρχαν της πανδημίας είναι καίριας σημασίας για την ομαλή και βιώσιμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Συνεπώς οι τράπεζες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικές στη διαχείριση των κινδύνων που προκύπτουν από την πανδημία αναπροσαρμόζοντας κατάλληλα, όπου κρίνεται αναγκαίο, τις πολιτικές και διαδικασίες τους.  
Συγκεκριμένα, με τον τερματισμό του μορατορίου πληρωμών, η προσοχή των τραπεζικών ιδρυμάτων και των εποπτικών αρχών εστιάζεται στην εξέλιξη της ποιότητας των δανειακών χαρτοφυλακίων. Μετά από οκτώ περίπου μήνες η εικόνα είναι ενθαρρυντική, ωστόσο υπάρχει σημαντικό ύψος πιστωτικών διευκολύνσεων των οποίων η αποπληρωμή τους, ένεκα αναδιαρθρώσεων, ακόμη να ξεκινήσει. Δεν θα πρέπει, επομένως, να υπάρξει εφησυχασμός. 

Επίσης, τα τραπεζικά ιδρύματα οφείλουν να εντείνουν τις προσπάθειες για παροχή βιώσιμων αναδιαρθρώσεων, βελτιώνοντας τις διαδικασίες τους για γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους δανειολήπτες έτσι ώστε να στηρίξουν τις επιχειρήσεις και κατά συνέπεια την οικονομική δραστηριότητα. Πέραν των πιο πάνω, οι τράπεζες θα πρέπει επίσης να εντείνουν τις προσπάθειες απομόχλευσης από τις υφιστάμενες μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. Στα πιστωτικά ιδρύματα όπου καταγράφεται λιγότερη πρόοδος, οι προσπάθειες θα πρέπει να εντατικοποιηθούν.


Επιπρόσθετα ο ανταγωνισμός από τα ιδρύματα πληρωμών και η αναγκαιότητα για τεχνολογική αναβάθμιση είναι τα βασικά δεδομένα στη νέα εποχή. Σε αυτά προστίθεται η στροφή σε επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον και η προώθηση της πράσινης οικονομίας. Οι τράπεζες μας πρέπει να υπολογίσουν έγκαιρα και να διαχειριστούν ανάλογα τους κινδύνους που απορρέουν από τις κλιματικές αλλαγές, όπως αλλαγές νομοθεσιών, κανονισμών και φορολογιών και το ενδεχόμενα αυξημένο κόστος από αυτές τις αλλαγές πολιτικών.
Οι εποπτικές αρχές έχουν ήδη αρχίσει να ποσοτικοποιούν την επίδραση των πιο πάνω κινδύνων στο τραπεζικό σύστημα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πραγματοποιήσει τις πρώτες ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τους κινδύνους αυτούς μέσα στο 2022. Κατά συνέπεια, θα πρέπει όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα της χώρας μας να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τις πολιτικές τους στον τομέα αυτό. 

θα ήθελα επίσης να τονίσω την ανάγκη για ενδυνάμωση της διαφάνειας των πιστωτικών ιδρυμάτων προς τους πελάτες τους, για κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού τους και  για εφαρμογή των νομοθετικών πλαισίων μέσω θέσπισης διαδικασιών που να περιέχουν πρόνοιες για εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας έναντι των απαιτήσεων προς τους πελάτες αναλόγως του προφίλ του κινδύνου τους. Έτσι θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των τραπεζών και των πελατών τους με θετικές επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική σταθερότητα και την οικονομία της χώρας.

Τελειώνοντας, θέλω για άλλη μια φορά να σημειώσω την πρόοδο που έχουν επιτελέσει οι τράπεζες μας στους πλείστους τομείς κατά τα τελευταία χρόνια αυξάνοντας την ανθεκτικότητά τους και καθιστώντας τες πιο δυνατές να αντιμετωπίσουν προκλήσεις και προβλήματα όπως διαφάνηκε με την πανδημία. Με τον ίδιο τρόπο, χρειάζεται να συνεχίσουν τη θετική τους πορεία και να προσαρμοστούν έγκαιρα για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις που η μεταβατική περίοδος αλλαγών στον τραπεζικό τομέα θα επιφέρει. Χρειάζονται περαιτέρω προσαρμογές για να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην Κύπρο και την Ευρώπη του αύριο ώστε να επιτελέσουν αποτελεσματικά τον βασικό τους σκοπό - τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας μέσω της χορήγησης νέου δανεισμού.
 

Δείτε την ομιλία του κ. Ηροδότου:

 
7870