Κέρδη 116 εκατ. ευρώ για το εννιάμηνο ανακοίνωσε η Τρ. Κύπρου

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου και οι κυριότερες εξελίξεις στην Τράπεζα το πρώτο εννιάμηνο του έτους

Κέρδη της τάξεως των 116 εκατ. ευρώ για το εννιάμηνο ανακοίνωσε η Τρ. Κύπρου  το πρώτο εννιάμηνο του 2019 

Η Τράπεζα Κύπρου στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ολοκλήρωση του project Helix με θετική επίδραση 140 μονάδων βάσης στα κεφάλαιά της, ένα γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα η συνολική οργανική μείωση για το εννιάμηνο 2019 να ανέρχεται σε €684 εκατ.


Για το εννιάμηνο 2019, τα κέρδη μετά τη φορολογία περιλαμβανομένης της καθαρής ζημιάς από την πώληση της επένδυσης μας στη CNP ύψους €21 εκατ. και το καθαρό αποτέλεσμα από την αναστροφή απομειώσεων ύψους  €101 εκατ., ανήλθαν σε €116 εκατ.

Τα αποτελέσματά μας αυτό το τρίμηνο αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη πρόοδο ως προς την επίτευξη του κύριου στόχου μας για βελτίωση του ισολογισμού και ομαλοποίηση της Τράπεζάς μας, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Κύπρου, Πανίκος Νικολάου.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

 Παράλληλα ο κ. Νικολάου επεσήμανε ότι, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της πώλησης περίπου €2.7 δις ΜΕΔ (Project Helix), με θετική επίδραση 140 μ.β. στους κεφαλαιακούς δείκτες το β’ τρίμηνο, η οργανική μείωση των ΜΕΔ συνεχίζει να υπερβαίνει τον στόχο μας για οργανική μείωση κατά περίπου €800 εκατ. για το 2019. Η οργανική μείωση των ΜΕΔ το γ’ τρίμηνο του έτους, ανήλθε σε €227 εκατ., με την συνολική οργανική μείωση για το εννιάμηνο 2019 να ανέρχεται σε €684 εκατ. Αυτό αντιπροσωπεύει το δέκατο-όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο οργανικών μειώσεων ΜΕΔ.
Από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, έχουμε μειώσει τα ΜΕΔ, τόνισε, κατά 73% σε €4.1 δις που καλύπτονται με πιστωτικές ζημιές δανείων ύψους 51%. Συνολικά, έχουμε μειώσει τα ΜΕΔ κατά €10.9 δις από το 2014, εκ των οποίων τα €8.2 δις αφορούν οργανική μείωση.


Την ίδια ώρα εξήγησε πως, η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας παραμένει καλή και σημαντικά πιο πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, οι κεφαλαιακοί δείκτες (με μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με το ΔΠΧΑ 9) ανήλθαν σε 14.9% για τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και σε 17.9% για τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, αναπροσαρμοσμένοι για την πώληση της επένδυσης στη CNP και το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου,σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι καταθέσεις μας παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα, στα €16.5 δις, και το κόστος των καταθέσεων μειώθηκε περαιτέρω κατά 5 μ.β. Συνολικά, μειώσαμε το κόστος των καταθέσεων κατά 57 μ.β. από τον Ιανουάριο 2018. Κατά το γ’ τρίμηνο 2019, ο νέος δανεισμός μας στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 20% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε €491 εκατ., στηρίζοντας τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας. Συνολικά, κατά τους πρώτους εννιά μήνες του 2019, παραχωρήσαμε νέα δάνεια ύψους €1.6 δις. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο τέλος του τριμήνου ανήλθε σε 66%.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Κατά το γ’ τρίμηνο του έτους, συνέχισε, το Συγκρότημα κατέγραψε συνολικά έσοδα ύψους €162 εκατ. και θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα ύψους €63 εκατ. Τα οργανικά κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε €18 εκατ., ενώ τα κέρδη μετά τη φορολογία για το γ’ τρίμηνο ανήλθαν σε €19 εκατ. Για το εννιάμηνο 2019, τα κέρδη μετά τη φορολογία περιλαμβανομένης της καθαρής ζημιάς από την πώληση της επένδυσης μας στη CNP ύψους €21 εκατ. και το καθαρό αποτέλεσμα από την αναστροφή απομειώσεων ύψους  €101 εκατ., ανήλθαν σε €116 εκατ.


Οι ασφαλιστικές μας εργασίες παρέχουν επαναλαμβανόμενα έσοδα για το Συγκρότημα και μετά την πώληση της επένδυσης μας στη CNP, εξακολουθούν να έχουν προοπτικές ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα.    
Η αλλαγή στο επιτοκιακό περιβάλλον στην Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για την κερδοφορία μας. Για το λόγο αυτό, παραμένουμε επικεντρωμένοι στην ενεργή διαχείριση του κόστους χρηματοδότησής μας και στη μείωση των εξόδων μας. Έχουμε σημειώσει πρόοδο σε αυτούς τους τομείς αυτό το τρίμηνο.
Δεδομένης της πλεονάζουσας ρευστότητάς μας, τον Σεπτέμβριο 2019 αποφασίσαμε να προβούμε σε πρόωρη αποπληρωμή της χρηματοδότησης από την ΕΚΤ υπό μορφή TLTRO ύψους €830 εκατ. Η αποπληρωμή αναμένεται να επιφέρει εξοικονομήσεις, καθώς αυτή η χρηματοδότηση ήταν τοποθετημένη σε αρνητικά επιτόκια. Η Τράπεζα εξακολουθεί να λειτουργεί με σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας, το οποίο κατά το τέλος του γ’ τριμήνου ανήλθε σε €3.0 δις.

>>> ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΣ - ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF <<< 

Επίσης δήλωσε ότι, τον Οκτώβριο, ολοκληρώσαμε το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού, μέσω του οποίου περίπου 470 υπάλληλοι έχουν εγκριθεί για αποχώρηση, με το συνολικό μη επαναλαμβανόμενο κόστος να ανέρχεται σε περίπου €79 εκατ. που αναμένεται να αναγνωριστεί κατά το τέταρτο τρίμηνο. Με την ολοκλήρωση του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού, ο αριθμός του προσωπικού μειώθηκε κατά περίπου 11%, ενώ η ετήσια μεικτή εξοικονόμηση υπολογίζεται σε περίπου €28 εκατ. ή 13% του ετήσιου κόστους προσωπικού. Επιπρόσθετα, συνεχίζουμε με τον εξορθολογισμό του αριθμού των καταστημάτων μας καθώς αναμένουμε να μειώσουμε περαιτέρω τον αριθμό των καταστημάτων μας κατά 8% μέχρι το τέλος του έτους, βελτιώνοντας έτσι ακόμη περισσότερο το λειτουργικό μας μοντέλο. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητάς μας. 

Αυτές οι ενέργειες υποστηρίχθηκαν από το συνεχιζόμενο Πρόγραμμα Ψηφιακής Μεταμόρφωσης. Η υιοθέτηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών συνεχίζει να αναπτύσσεται και να κερδίζει δυναμική. Σήμερα, 75% των συναλλαγών που αφορούν καταθέσεις, αναλήψεις μετρητών και μεταφορές πραγματοποιούνται μέσω ψηφιακών καναλιών και ο αριθμός των ενεργών χρηστών της τραπεζικής εφαρμογής για κινητά αυξήθηκε κατά 54% από τον Ιούνιο του 2017.

>>> ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ <<<

Η Τράπεζα, υποστήριξε ο κ. Νικολαόυ, ανακτά την ισχυρή της θέση μέσω μιας πειθαρχημένης προσέγγισης για τη βελτίωση του ισολογισμού, την πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων και εξορθολογισμό του κόστους, μέσω της ψηφιακής μεταμόρφωσης. Έχει σημειωθεί καλή πρόοδος κατά τη διάρκεια του έτους. Παρόλα αυτά παραμένουν πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν και παραμένουμε επικεντρωμένοι στη συνέχιση της μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό και στην περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας μέσω μείωσης των εξόδων μας.  Η στρατηγική μας για να καταστήσουμε την Τράπεζα έναν πιο ισχυρό, πιο ασφαλή οργανισμό, επικεντρωμένο στο μέλλον, παραμένει αμετάβλητη. Αυτό θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ενίσχυση της Κυπριακής οικονομίας, η οποία κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 3.1% κατά τους πρώτους εννιά μήνες τους έτους.

Αναμένω, δήλωσε καταλήγοντας, ότι θα μοιραστώ μαζί σας τις προοπτικές και το όραμά μου για το μέλλον της Τράπεζάς μας με τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του έτους.

Κύρια Σημεία για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2019: 

Καλή κεφαλαιακή θέση

 • Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 17.9% αναπροσαρμοσμένος (pro forma) για την πώληση της επένδυσης στη CNP και το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού (ΣΕΑ) (18.2% μη αναπροσαρμοσμένος)
 • Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 14.9% αναπροσαρμοσμένος για την πώληση της επένδυσης στη CNP και το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού (ΣΕΑ) (15.2% μη αναπροσαρμοσμένος)

 
Συνεχιζόμενη βελτίωση του Ισολογισμού 

 • Τα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ανήλθαν σε €4.1 δις (€2.0 δις μετά τις πιστωτικές ζημιές). Μείωση 73% από το 2014
 • Το ποσοστό ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) προς δάνεια μειώθηκε σε 31% και η κάλυψη αυξήθηκε σε 51%
 • Η οργανική μείωση των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) συνεχίστηκε, ξεπερνώντας τον τριμηνιαίο στόχο (€227 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2019, €684 εκατ. το εννιάμηνο 2019)
 • Πωλήσεις ακινήτων ΔΔΑ ύψους €355 εκατ. το εννιάμηνο 2019
 • Θετική δυναμική στις προσπάθειες για περαιτέρω επιτάχυνση της μείωσης κινδύνου στον ισολογισμό, με περαιτέρω πωλήσεις χαρτοφυλακίων 

 

>>> ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ <<<

 
Ενεργή Διαχείριση ρευστότητας

 • Καταθέσεις ύψους €16.5 δις, στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση
 • Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 66%
 • Το πλεόνασμα ρευστότητας μειώθηκε στα €3.0 δις μετά την αποπληρωμή χρηματοδότησης υπό μορφή TLTRO
 • Διαμόρφωση στρατηγικής για διαχείριση ρευστότητας που θα απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών 

Θετική απόδοση στο γ’ τρίμηνο 2019

 • Νέος δανεισμός ύψους €491 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2019 και €1.6 δις για το εννιάμηνο 2019
 • Σύνολο εσόδων ύψους €162 εκατ., Λειτουργικά κέρδη ύψους €63 εκατ.
 • Επαναλαμβανόμενα έσοδα από τις συνεχιζόμενες ασφαλιστικές εργασίες ύψους €12 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2019,
 • και €42 εκατ. το εννιάμηνο 2019
 • Χρέωση προβλέψεων ύψους 0.90%
 • Οργανικά κέρδη ύψους €18 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2019 και €35 εκατ. για το εννιάμηνο 2019
 • Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €19 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2019 και €116 εκατ. για το εννιάμηνο 2019

 

>>> ΟΛΕΣ ΟΙ BLOCKCHAIN/CRYPRO ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Ενέργειες διαχείρισης εξόδων το δ’ τρίμηνο 2019 που υποστηρίζονται από την Ψηφιακή Μεταμόρφωση

 • Επιτυχής ολοκλήρωση του ΣΕΑ το δ’ τρίμηνο 2019, με μη επαναλαμβανόμενο κόστος ύψους  €79 εκατ., υποστηριζόμενη από το συνεχιζόμενο Πρόγραμμα Ψηφιακής  Μεταμόρφωσης
 • Μείωση του προσωπικού πλήρους απασχόλησης κατά 11%
 • Ετήσια μεικτή εξοικονόμηση κόστους προσωπικού ύψους 13% (€28 εκατ.)
 • Ο εξορθολογισμός του αριθμού καταστημάτων συνεχίζεται, με περαιτέρω μείωση κατά 8% μέχρι το τέλος του έτους
 • 75% των συναλλαγών (που αφορούν καταθέσεις, αναλήψεις μετρητών και μεταφορές) πραγματοποιούνται μέσω ψηφιακών καναλιών και αύξηση του αριθμού των ενεργών χρηστών της τραπεζικής εφαρμογής για κινητά κατά 54% από τον Ιούνιο του 2017