Μειωμένα κατά 32% τα έσοδα της ΚΕΔΙΠΕΣ το β’ τρίμηνο

Οι ταμειακές ροές ανήλθαν στα 53 εκατ. ευρώ σε σχέση με 78 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του έτους – Οι κύριες εξελίξεις

Μείωση της τάξεως του 32% σημείωσαν οι ταμειακές ροές-έσοδα της ΚΕΔΙΠΕΣ το β τρίμηνο του 2020, αφού περιορίστηκαν στα €53 εκατομμύρια, σε σχέση με €78 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Την ίδια ώρα, οι εισπράξεις από την διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν στα €50,9 εκατ. ή 0,7% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €7,587 δις στο τέλος του α’ τριμήνου του 2020.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Προόδου Διαχείρισης που ανακοινώθηκαν σήμερα (29/9), οι σωρευτικές ταμειακές ροές από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ την 1/9/2018 μέχρι τις 30/6/2020 ανήλθαν σε €640,4 εκατ., ενώ οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν σε €608,3 εκατ. ή 7,6% της ονομαστικής αξίας του αρχικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €8.051 εκατ.

Επιπρόσθετα, οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του β’ Τριμήνου 2020 ανήλθαν σε €21,2 εκατ., μειωμένες κατά 23% από το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ οι ταμειακές εκροές για εξόφληση υποχρεώσεων ανήλθαν στα €0,3εκατ. το β’ τρίμηνο 2020 σε σχέση με €3,0 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς τον Φεβρουάριο 2020 έγινε καταβολή εποπτικών τελών και φορολογίας.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Χορηγήσεις και λύσεις αναδιάρθρωσης
Σε ό,τι αφορά τις χορηγήσεις σε ονομαστική αξία, αυτές διαμορφώθηκαν σε €6.937 εκατ. στο τέλος του β’ τριμήνου 2020 από €6.906 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Η εν λόγω αύξηση, όπως αναφέρεται, οφείλεται στους τόκους οι οποίοι ήταν μεγαλύτεροι των μειωμένων εισπράξεων και διαγραφών μέσα στο τρίμηνο. 

Σημειώνεται, δε, πως η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών από 1η Σεπτεμβρίου 2018 ανήλθε σε 5,9%. Εξαιρουμένης της κεφαλαιοποίησης των τόκων, η συνολική απομόχλευση από την έναρξη εργασιών ανέρχεται σε 15,7%.

Την ίδια ώρα, οι συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας Altamira Asset Management Cyprus Ltd (ALTAMIRA) διαμορφώθηκαν σε €97,0 εκατ. το β’ τρίμηνο 2020 έναντι €157,0 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Επισημαίνεται πως, οι συνολικές λύσεις από την έναρξη εργασιών ανήλθαν σε €1.472 εκατ. ή 20,0% του αρχικού υπολοίπου δανείων ύψους €7.371 εκατ. 

Παράλληλα, τα στοιχεία ενεργητικού στο τέλος του β’ τριμήνου 2020 διαμορφώθηκαν σε €7.786 εκατ. σε ονομαστική αξία και περιλαμβάνουν μετρητά €126 εκατ., ακίνητη περιουσία €648 εκατ. και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €553 εκατ.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Αποπληρωμή κρατικής χορηγίας
Τον Ιούνιο του 2020 έγινε αποπληρωμή κρατικής βοήθειας €30 εκατ., διαμορφώνοντας το ύψος της συνολικής αποπληρωμής σε μετρητά μέχρι το τέλος του β’ τριμήνου στα €240 εκατ. Επιπρόσθετη αποπληρωμή που καταβλήθηκε σήμερα ύψους €40 εκατ. διαμόρφωσε τη συνολική μέχρι τώρα αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας σε μετρητά στα €280 εκατ. 

Επιπρόσθετα, όπως έχει ανακοινωθεί, μέρος της κρατικής βοήθειας θα αποπληρωθεί μέσω της μεταφοράς ακίνητης περιουσίας από τη ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ προς το Κράτος αξίας περίπου €140 εκατ., καθώς και άλλων περιουσιακών στοιχείων μικρότερης αξίας, όπως σημαντικές συλλογές έργων τέχνης και νομισμάτων αξίας περίπου €1,3 εκατ. 

Αξίζει να αναφερθεί πως, η μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διενέργειας εκτιμήσεων από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Απαιτήσεις από Ελληνική Τράπεζα
Σε σχέση με τις υποχρεώσεις, στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) έχουν υποβληθεί, μέχρι σήμερα, από την Ελληνική Τράπεζα (ΕΤ) 4 απαιτήσεις ύψους €79,5 εκατ. για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 31η Μαρτίου 2020. 

Η απαίτηση της πρώτης περιόδου μέχρι 30 Ιουνίου 2019 ήταν και η πιο μεγάλη αφού περιλάμβανε τις λογιστικές προβλέψεις που αναγνώρισε η Ελληνική Τράπεζα μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς εργασιών τον Σεπτέμβριο του 2018. 

Όπως αναφέρεται, η απαίτηση για το γ’ τρίμηνο 2019 μειώθηκε στα €8,1 εκατ. και με τη σταθεροποίηση της συμπεριφοράς του χαρτοφυλακίου η τρίτη απαίτηση για το δ’ Τρίμηνο 2019 ήταν ύψους €1,7 εκατ. 

Ως ήταν αναμενόμενο, προστίθεται, η τέταρτη απαίτηση που αφορά το α’ τρίμηνο 2020 ήταν αυξημένη σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας και ανήλθε στα €6.5 εκατ. 

Τονίζεται, πάντως, πως η ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ και η Ελληνική Τράπεζα βρίσκονται σε διαδικασία διαβούλευσης για επιβεβαίωση του ποσού απαίτησης. 

>>> Διαβάστε εδώ ειδήσεις και στην αγγλική <<<

Άλλες Εξελίξεις
Όπως ανακοινώθηκε, ακόμη, τον Ιούλιο 2020 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει εγκρίνει το διορισμό του κ. Ευθύμιου Πανταζή στη θέση του Διευθυντή Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων, ενώ τον Αύγουστο 2020, η Διεύθυνση της ΚΕΔΙΠΕΣ διόρισε τον κ. Γιώργο Χατζαντωνά, στη θέση του Διευθυντή Διεύθυνσης Απομόχλευσης και Παρακολούθησης Χαρτοφυλακίου υπό Διαχείριση

Επίσης, στις 9 Σεπτεμβρίου 2020, μετά την έγκριση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, έχει ολοκληρωθεί η πώληση από τη ΣΕΔΙΠΕΣ στην Altamira Asset Management S.A,. του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της Altamira Asset Management (Cyprus) Limited. Η τιμή πώλησης συμφωνήθηκε στα €4.5 εκατ. και έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα ότι συνάδει με όρους αγοράς. 

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται πλέον και οι διαβουλεύσεις με την Altamira Cyprus για την αναθεώρηση της συμφωνίας εξυπηρέτησης για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της ΣΕΔΙΠΕΣ / ΚΕΔΙΠΕΣ βάσει της Δέσμευσης 18 και του νέου μας επιχειρηματικού πλάνου.

Ακόμη, τον Σεπτέμβριο 2020 έχουν αρχίσει οι εργασίες που αφορούν το έργο προετοιμασίας και ενδεχόμενης πώλησης εξυπηρετούμενων και αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων. Η συνολική περίμετρος του χαρτοφυλακίου το οποίο αξιολογείται είναι ονομαστικής αξίας €1,2δις 

Σχέδιο ΕΣΤΙΑ
Όσον αφορά το Σχέδιο «ΕΣΤΙΑ», τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του Σχεδίου δεν θεωρούνται ικανοποιητικά παρόλες τις προσπάθειες της ΚΕΔΙΠΕΣ να προωθήσει το σχέδιο. Συγκεκριμένα, αναφέρεται, μέχρι σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη τις υποβολές αιτήσεων κατά τον επιπρόσθετο χρόνο που δόθηκε από 1η μέχρι 15η Ιουνίου 2020 στα πλαίσια των μέτρων στήριξης της οικονομίας για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού:

  • Έχουν υποβληθεί 3.071 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε 3.801 λογαριασμούς και ποσό €887εκατ. 
  • Οι πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις ανέρχονται στις 1.521 που αντιστοιχούν σε 1.858 λογαριασμούς και ποσό €416εκατ. 
  • Οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες αιτήσεις από το Υπουργείο Εργασίας αντιστοιχούν σε 550 λογαριασμούς και ποσό €113εκατ. 

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Προοπτικές για το έτος 2020
Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές για το 2020, η ΚΕΔΙΠΕΣ αναμένει πως, οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού που έχει εκδηλωθεί από τα μέσα Μαρτίου 2020 αναμένεται να είναι αρνητικές τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα ανάλογα με την επίδρασή της στους οικονομικούς δείκτες, κυρίως σε ότι αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας και τις τιμές των ακινήτων.

Όπως αναφέρεται, στα πλαίσια του σχετικού διατάγματος έχει γίνει αναστολή δόσεων μέχρι το τέλος του 2020 για 5.677 λογαριασμούς δανείων ύψους €735 εκατ. γεγονός που θα επηρεάσει τις ταμειακές εισροές μέχρι το τέλος του 2020 κατά €58 εκατ.

Σημειώνεται ότι πέραν της εφαρμογής συμφωνημένων λύσεων αναδιάρθρωσης ή ανάκτησης, οι ενέργειες που αφορούν πλειστηριασμούς έχουν ξεκινήσει και πάλι από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Πάντως, με την άρση των περιοριστικών μέτρων, ο Ιούνιος 2020 παρουσίασε σημαντική βελτίωση σε σχέση με τους προηγούμενους τρεις μήνες, ιδιαίτερα ως προς τις πωλήσεις ακινήτων. Επίσης, τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου παρουσιάζουν βελτίωση σε σχέση με τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου, αφού οι συνολικές εισροές για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο ανήλθαν στα €52,7 εκατ. προδιαγράφοντας αύξηση περίπου 60% σε σχέση με τις εισροές του Β’ τριμήνου ύψους €53εκατ. που ήταν οι χαμηλότερες από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ. 

Ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης στις ταμειακές εισροές, αναφέρεται, έχει γίνει νέα αποπληρωμή κρατικής βοήθειας ύψους €40 εκατ. σε μετρητά τον Σεπτέμβριο 2020.

Τέλος, οι απαιτήσεις της Ελληνικής Τράπεζας, στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων, αναμένεται να είναι αυξημένες, παρόλο που η έκθεση μέσω του Σχεδίου σε ευάλωτους τομείς, ειδικά σε επιχειρήσεις στον τουριστικό τομέα και στον τομέα του εμπορίου, είναι περιορισμένη.

Έρχεται το Πρόγραμμα «Λήδρα»
Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ, Λάμπρος Παπαδόπουλος, αναφέρει πως «οι ταμειακές εισροές για το β’ τρίμηνο 2020 περιορίστηκαν στα €53 εκατ. ευρώ. Μετά τη μερική άρση των περιοριστικών μέτρων, ο Ιούνιος παρουσίασε ανάκαμψη αποδίδοντας το 60% των συνολικών εισροών για το τρίμηνο. Η ανάκαμψη συνεχίστηκε, με τις ταμειακές εισροές στο γ’ τρίμηνο να αναμένονται στα υψηλοτέρα τριμηνιαία επίπεδα του έτους και άνω των €80 εκατ., μειωμένες ωστόσο κατά περίπου 25% από το 2019», προσθέτει.

«Παραμένοντας προσηλωμένοι στο στόχο μας για μεγιστοποίηση της αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε νέα καταβολή ποσού σε μετρητά ύψους €40 εκατ. ευρώ έναντι της κρατικής βοήθειας τον Σεπτέμβριο 2020, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας σε μετρητά σε €160 εκατ. ευρώ για το 2020 ή σε €280 εκατ. ευρώ από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ τον Σεπτέμβριο 2018», υπογραμμίζει. 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, «ολοκληρώθηκε, επίσης, στις 9 Σεπτεμβρίου 2020 η συμφωνία για την πώληση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της Αltamira Asset Management (Cyprus) Limited στην Altamira Asset Management S.A, υλοποιώντας έτσι τη Δέσμευση 12 του Καταλόγου Δεσμεύσεων που ανέλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Προχωρούν οι διαβουλεύσεις με την Altamira Cyprus για αναθεώρηση της συμφωνίας εξυπηρέτησης για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της ΣΕΔΙΠΕΣ / ΚΕΔΙΠΕΣ βάσει της Δέσμευσης 18 και του νέου μας επιχειρηματικού πλάνου», αναφέρει. 

Παράλληλα, υπογραμμίζει ο Πρόεδρος της ΚΕΔΙΠΕΣ, έχει ξεκινήσει το Έργο «Λήδρα» για την ενδεχόμενη πώληση εξυπηρετούμενων και ενήμερων αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων ύψους μέχρι €1,2 δις ευρώ. 

«H εξέλιξη του σχεδίου Εστία δεν είναι η αναμενόμενη. Με γνώμονα την προστασία των ευάλωτων και ευσυνείδητων δανειοληπτών, αλλά και των ευθυνών μας προς τον Κύπριο φορολογούμενο εξετάζουμε νέες λύσεις. Η επανέναρξη των εκποιήσεων από 1η Σεπτεμβρίου 2020, όπως και η ανάγκη για νομοθετικές και άλλες ρυθμίσεις που να στηρίζουν το έργο μας, θα συνδράμουν θετικά στη μεγιστοποίηση της αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας», καταλήγει ο κ. Παπαδόπουλος.
 

 
5429