Μέλος της Χάρτας Διαφορετικότητας Κύπρου η Digital Tree

H Digital Tree στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, έγινε μέλος της Χάρτας Διαφορετικότητας Κύπρου, που αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής

Πλατφόρμας των Χαρτών Διαφορετικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μιας πρωτοβουλίας που προωθείται πανευρωπαϊκά από το 2010.

Την περασμένη εβδομάδα η εταιρεία υπέγραψε Μνημόνιο Συναντίληψης με το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation – CSI), επίσημο αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας των Χαρτών Διαφορετικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και διαχειριστή της Χάρτας Διαφορετικότητας Κύπρου.

Υπογράφοντας τη Χάρτα Διαφορετικότητας Κύπρου, η Digital Tree ενισχύει τις πολιτικές που ήδη εφαρμόζει για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους εργαζόμενους και ενδυναμώνει την προσπάθεια για τη διαμόρφωση ενός εργασιακού χώρου ανοικτού σε όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, ηλικίας,φύλου, αναπηρίας και οποιουδήποτε άλλου είδους ή κατηγορίας χαρακτηριστικών.

Πιο συγκεκριμένα, υπογράφοντας τη Χάρτα Διαφορετικότητας Κύπρου, η Digital Tree συμφωνεί όπως:
•    Σέβεται τις αρχές της Χάρτας Διαφορετικότητας Κύπρου και θα καταβάλλει
προσπάθειες για τη διαμόρφωση εργασιακού χώρου που αντανακλά την κοινωνική
διαφορετικότητα, στηρίζοντας το αίσθημα αξιοπρέπειας, εκτίμησης και σεβασμού κάθε εργαζομένου/ης.
•    Αναγνωρίζει και θα επενδύει στα διαφορετικά ταλέντα κάθε εργαζομένου/ης, επικεντρώνοντας στη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού με βάση τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες κάθε ατόμου.
•    Προωθεί τον αμοιβαίο σεβασμό, την ισότιμη μεταχείριση και την μη διάκριση
μεταξύ των υπογραφόντων οργανισμών και των εργαζομένων τους και θα υποστηρίζει τη συμπερίληψη των εργασιακών χώρων, μακριά από προκαταλήψεις.
•    Αναπτύξει πολιτικές, στρατηγική και πρακτικές σχετικά με την αποδοχή της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης/ένταξης και θα εφαρμόσει μία πολύπλευρη προσέγγιση προς όλες τις πτυχές των εργασιών, διευθυντικών διαδικασιών και της εν γένει κουλτούρας του Οργανισμού.
•    Δηλώσει δημοσίως τη δέσμευσή της ως προς τις αρχές της Χάρτας Διαφορετικότητας Κύπρου, καθώς και των κατορθωμάτων της πολιτικής της σχετικά με τη διαφορετικότητα, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.
γ

 
5146