Μπαίνουν ανιχνευτές μετάλλων στα δικαστήρια με κόστος €5,3 εκατ.

Ο διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών για τον έλεγχο προσώπων, αποσκευών και αντικειμένων στα Δικαστήρια

Η Δικαστική Υπηρεσία διενεργεί διαγωνισμό για την αγορά υπηρεσιών για τον έλεγχο προσώπων, αποσκευών και αντικειμένων στα Δικαστήρια παγκύπρια, με τη χρήση αψίδων ανίχνευσης μετάλλων, ακτινοδιαγνωστικών μηχανών και ανιχνευτών μετάλλων χειρός.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε €5,3 εκατ.

Πιο συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5 εκατομμύρια τρακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες (5.352.000,00) Eυρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. τα οποία αναλύονται ως ακολούθως:

Τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες (3.568.000,00) Ευρώ για 4 χρόνια ως εξής:

  • Επαρχία Λευκωσίας: €2.253.480,00
  • Επαρχία Λεμεσού: €563.360,00
  • Επαρχία Πάφου: €375.560,00
  • Επαρχία Λάρνακας: €187.800,00
  • Επαρχία Αμμοχώστου: €187.800,00 

πλέον

ένα εκατομμύριο επτακόσιες ογδόντα τέσσερεις χιλιάδες (1.784.000,00) Ευρώ για 2 χρόνια σε περίπτωση που ασκηθεί το δικαίωμα ανανέωσης ως εξής:

  • Επαρχία Λευκωσίας: €1.126.740,00
  • Επαρχία Λεμεσού: €281.680,00
  • Επαρχία Πάφου: €187.780,00
  • Επαρχία Λάρνακας: €93.900,00
  • Επαρχία Αμμοχώστου: €93.900,00

Τα Έγγραφα, το Αντικείμενο και οι Όροι Διενέργειας του Διαγωνισμού έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy. Οι προσφορές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο (όχι σε φάκελο), μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων eProcurement.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι στις 20 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 12:00 μ.μ.

 
4807
Thumbnail