Οι πληρωμές συμφωνιών μεταξύ Ελληνικής Τράπεζας και Logicom

Συναλλαγές της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ με εταιρείες συνδεδεμένες με τη Logicom Services Ltd

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά τις πληρωμές που έγιναν δυνάμει συμφωνιώνμεταξύ της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (η «Εταιρεία») και των εταιρειών Logicom Solutions Limited και NewCytech Business Solutions Ltd, οι οποίες είναι 100% θυγατρικές της Logicom Services Ltd, η οποία έμμεσα κατέχει πέραν του 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Οι υπό αναφορά συμφωνίες συνάφθηκαν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας και αφορούν αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών υποστήριξης και άλλων συναφών υπηρεσιών πληροφορικής, εξοπλισμού, λογισμικού και άλλων συναφών προϊόντων καθώς και αδειών χρήσης.

Συγκεκριμένα, για την περίοδο 01.01.2020 – 30.09.2020, το συνολικό ποσό το οποίο καταβλήθηκε από την Εταιρεία αναφορικά με τις συμφωνίες με τη Logicom Solutions Limited ανέρχεται στο ποσό των €3.829.506 πλέον ΦΠΑ και το συνολικό ποσό το οποίο καταβλήθηκε από την Εταιρεία αναφορικά με τις συμφωνίες με τη NewCytech Business Solutions Ltd ανέρχεται στο ποσό των €1.593.307 πλέον ΦΠΑ

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση σε pdf

 
3346
Thumbnail