Πάει με διαγωνισμό για τη νηοδόχο της μ. Λάρνακας το Τουρισμού

Αφορά υπηρεσίες ανέλκυσης/καθέλκυσης και χερσαιοεναπόθεσης σκαφών εντός της Μαρίνας Λάρνακας

Με Διαγωνισμό για την παραχώρηση άδειας για τη χρήση και εκμετάλλευση της νηοδόχου (Lifting Dock) που βρίσκεται εντός της Μαρίνας Λάρνακας προχωρά το Υφυπουργείο Τουρισμού, με προθεσμία υποβολής προσφορών έως την 25/9/2020 και ώρα 13:00

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Όπως αναφέρεται στα έγγραφα του διαγωνισμού, η προκήρυξη αφορά υπηρεσίες ανέλκυσης/καθέλκυσης και χερσαιοεναπόθεσης σκαφών εντός της Μαρίνας Λάρνακας, ενώ όπως περιγράφεται κριτήριο ανάθεσης θα είναι αποκλειστικά η υψηλότερη τιμή

Χρηματοδότηση

Όπως διευκρινίζεται, πρόκειται για σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών η οποία δεν χρηματοδοτείται από την Αναθέτουσα Αρχή. Αντίθετα, ο Παραχωρησιούχος θα πρέπει να καταβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή το ποσό που προτείνει με την προσφορά του για την παραχώρηση του δικαιώματος για τη χρήση και εκμετάλλευση της νηοδόχου (Lifting Dock) που βρίσκεται εντός της Μαρίνας Λάρνακας. (θα παραχωρηθεί και μέρος υποστατικού 124.63 m2 περίπου).

Εκτιμώμενος κύκλος εργασιών – Ελάχιστο ποσό προσφοράς

Σύμφωνα με τα βασικά στοιχεία του διαγωνισμού, ο εκτιμώμενος κύκλος εργασιών (για κάθε περίοδο 12 μηνών) εκατό δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 110.000) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ενώ όπως αναφέρεται προσφέροντες που προτείνουν να καταβάλλουν στην Αναθέτουσα Αρχή ποσό μικρότερο των € 15.000 για περίοδο 12 μηνών θα απορρίπτονται.

Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης

Όπως σημειώνεται, η ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης είναι η 16/11/2020 ή η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, οποιαδήποτε ημερομηνία είναι μεταγενέστερη. Η διάρκεια εκτέλεσης είναι 12 (δώδεκα) μήνες με δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνει το συμβόλαιο για πρόσθετη περίοδο μέχρι 12 επιπλέον μήνες. Οι παρατάσεις είναι δυνατό να γίνονται διαδοχικά και δεν θα υπερβούν στο σύνολο τους, τους 12 μήνες. 

Συμμετοχή στον Διαγωνισμό

Σύμφωνα με τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οι Οικονομικοί Φορείς  πρέπει να διαθέτουν προς άμεση χρήση στη Μαρίνα Λάρνακας γερανό αποδεκτό από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον οποίον θα χρησιμοποιεί για την ανέλκυση/καθέλκυση και χερσαιοεναποθέτηση σκαφών δια της χρήσεως γερανού “Travel lift Crane” που να πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές:

α/ Μέγιστο  φορτίο ασφαλούς λειτουργίας τουλάχιστον 45 τόνων.
β/ Ικανότητα ανύψωσης σκάφους από νηοδόχο με διαστάσεις 4,85 μέτρα πλάτος Χ 18 μέτρα μήκος.
γ/ Τουλάχιστον 4 (τέσσερις) θέσεις εφαρμογής ιμάντων στην εσωτερική περιοχή του ανυψωτήρα, τουλάχιστον 2 (δύο) σε κάθε πλευρά.
δ/ Σύστημα διεύθυνσης 90° στους τροχούς.

Όπως διευκρινίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού: 

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας.

Ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας σε περίπτωση που δεν διαθέτει τον γερανό που απαιτείται πιο πάνω δύναται να στηρίζεται στην δυνατότητα άλλου Φορέα ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών με αυτόν.  Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεση του τους αναγκαίους πόρους.

Δείτε τις λεπτομέρειες ΕΔΩ!

 
2428
Thumbnail