Πανδώρα Επενδύσεις: Αυξημένα κέρδη το Α΄ εξάμηνο του 2022

€ 8.496.447 το καθαρό κέρδος, σε σύγκριση με €4.844.014 του πρώτου εξαμήνου του 2021

Αύξηση στα κέρδη το πρώτο εξάμηνο του 2022 κατέγραψε η εταιρεία Πανδώρα επενδύσεις (Pandora Investments Public LTD).

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, που αναρτήθηκαν στο ΧΑΚ, το καθαρό κέρδος του Συγκροτήματος ανήλθε στα € 8.496.447, σε σύγκριση με το καθαρό κέρδος €4.844.014 του πρώτου εξαμήνου του 2021, εκ των οποίων €824.228 (σε σύγκριση με €78.009 το 2021), αφορά το συμφέρον μη ελέγχουσας συμμετοχής. 

>>> Διαβάστε επίσης: R ENERGY 1: Αύξησε τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας  <<<

Όπως σημειώνετα,ι η διαφορά κατά €3.652.433 οφείλεται στις ακόλουθες αυξομειώσεις:

  • αύξηση του μεικτού κέρδους κατά €1.792.646, αύξηση των άλλων ζημιών κατά € 1.287.688 λόγω πρόνοιας για αντιστροφής τόκων εισπρακτέων 
  • μείωση στη ζημιά από αποτίμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και των άλλων συνολικών εισοδημάτων κατά € 155.149
  • αύξηση των εξόδων πώλησης, προώθησης και διοικητικής λειτουργίας κατά €679.775
  • αύξηση στο μερίδιο κερδών των συνδεδεμένων εταιρειών και κοινοπραξιών κατά € 3.818.135
  • αύξηση στο κέρδος από επανεκτίμηση των επενδυτικών ακινήτων κατά € 3.628  
  • αύξηση των χρηματοδοτικών εξόδων κατά € 176.669 
  • μείωση των χρηματοδοτικών εξόδων επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις κατά € 42.366 
  •  μείωση της χρέωσης φορολογίας κατά € 4.640. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το κέρδος από βασικές εργασίες το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθε σε €11.405.474 σε σύγκριση με κέρδος ύψους €7.778.527 κατά την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου χρόνου.

Τα κέρδη προ τόκων , φόρων ,αποσβέσεων, και της απομείωσης /επανεκτίμησης της δίκαιης αξίας των χρηματοοικονομικών επενδύσεων και επενδυτικών ακινήτων (EBITDA) του Συγκροτήματος αυξήθηκαν κατά 48% για το έτος και ανέρχονται σε €11.190.034, σε σύγκριση με €7.548.374 το 2021.

Όσο αφορά τις αναγνωρισμένες πωλήσεις/εισοδήματα του Συγκροτήματος, το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθαν στα €40.4 εκ., σε σύγκριση με €33.8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά € 6.6 εκ. (20%) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

>>> Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ τα οικονομικά αποτελέσματα της Πανδώρα επενδύσεις <<<

 
7590