Πόσο κέρδος είχε η Τράπεζα Κύπρου το 2020 από πωλήσεις ακινήτων

Που επικεντρώνει την προσοχή της η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων της Τράπεζας / Πόσα οικιστικά & εμπορικά (ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Ενδιαφέροντα στοιχεία σε σχέση με τον αριθμό των ακινήτων που έχουν περάσει στα χέρια της Τράπεζας Κύπρου, καθώς και το που επικεντρώνει την προσοχή της η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων (REMU) της Τράπεζας, εξάγονται μέσα από τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το 2020.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο σχετικό κεφάλαιο, η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων (ΔΔΑ) επικεντρώνει την προσοχή της στην πώληση των ακινήτων που προκύπτουν από τις συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με ακίνητα

Κατά το 2020, πάντως, το Συγκρότημα ολοκλήρωσε πωλήσεις ακινήτων ύψους €80 εκατ. σε σύγκριση με €207 εκατ. το 2019, με κέρδη από πωλήσεις ακινήτων ύψους €9 εκατ. για το 2020 σε σύγκριση με κέρδος από πωλήσεις ακινήτων ύψους €32 εκατ. για το 2019.

Επίσης, κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε σε εκτέλεση αγοραπωλητήριων συμφωνιών με συνολική τιμή συμβολαίου ύψους €91 εκατ. (492 ακίνητα), σε σύγκριση με €345 εκατ. (558 ακίνητα) κατά το 2019, εξαιρουμένης της πώλησης του Cyreit. 

Επιπρόσθετα, το Συγκρότημα είχε υπογράψει αγοραπωλητήριες συμφωνίες για πωλήσεις ακινήτων με τιμή συμβολαίου ύψους €53 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020, σε σύγκριση με €54 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και €36 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Την ίδια ώρα, η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων ανέλαβε ακίνητα ύψους €146 εκατ. κατά το 2020, μειωμένα κατά 26% σε ετήσια βάση, μέσω συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με ακίνητα και ανακτηθέντων ακινήτων.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Project Helix 2
Αξίζει, εξάλλου, να αναφερθεί πως, αποθέματα ακινήτων με λογιστική αξία ύψους €59 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (σε σύγκριση με €11 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2020) έχουν κατηγοριοποιηθεί στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και ομάδες εκποίησης που κατέχονται προς πώληση, καθώς περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του Project Helix 2 και αποτελούνται από αποθέματα ακινήτων με λογιστική αξία ύψους €33 εκατ. που αφορούν το Helix 2 Χαρτοφυλάκιο Α και €26 εκατ. που αφορούν το Helix 2 Χαρτοφυλάκιο Β.

Ολοκλήρωση πώλησης Cyreit
Σύμφωνα, επίσης, με στοιχεία που παραθέτει η Τράπεζα, κατά το β’ τρίμηνο 2019, το Συγκρότημα ολοκλήρωσε την πώληση ολόκληρου του ποσοστού συμμετοχής της στις επενδυτικές μετοχές του Cyreit Variable Capital Investment Company PLC (Cyreit) (21 ακίνητα), αναγνωρίζοντας ζημιά από την πώληση ύψους περίπου €1 εκατ. Οι συνολικές εισπράξεις από την πώληση του Cyreit ανήλθαν σε €160 εκατ.

Ολοκλήρωση του Project Helix
Παράλληλα, με την ολοκλήρωση του Project Helix κατά το β’ τρίμηνο 2019, ακίνητα με λογιστική αξία ύψους €109 εκατ., τα οποία περιλαμβάνονταν στο χαρτοφυλάκιο του Project Helix, αποαναγνωρίστηκαν στις 30 Ιουνίου 2019.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Ακίνητα που διαχειρίζεται η ΔΔΑ
Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων της Τράπεζας Κύπρου διαχειριζόταν ακίνητα λογιστικής αξίας ύψους €1,457 εκατ., αποτελούμενα από ακίνητα ύψους €1,350 εκατ. τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ως «Αποθέματα ακινήτων» και €107 εκατ. ως «Επενδύσεις σε Ακίνητα», σε σύγκριση με €1,467 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, αποτελούμενα από ακίνητα ύψους €1,358 εκατ. τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ως «Αποθέματα ακινήτων» και €109 εκατ. ως «Επενδύσεις σε Ακίνητα» και με €1,490 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019, αποτελούμενα από ακίνητα αξίας ύψους €1,378 εκατ. τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ως «Αποθέματα Ακινήτων’ και €112 εκατ. ως «Επενδύσεις σε ακίνητα».

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ακίνητα που διαχειρίζεται η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων α

Επιπρόσθετα από τα ακίνητα τα οποία διαχειρίζεται η ΔΔΑ, ακίνητα τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ως «Επενδύσεις σε Ακίνητα» με λογιστική αξία ύψους €21 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020 -στα ίδια επίπεδα στις Σεπτεμβρίου 2020 και σε σύγκριση με €24 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019-, αφορούν ακίνητα που κατείχε το Συγκρότημα πριν τη σύσταση της Διεύθυνσης τον Ιανουάριο του 2016.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Αριθμός ακινήτων ανά είδος και χώρα που διαχειρίζεται η Διεύθυνση α

Όλα τα ακίνητα που διαχειρίζεται η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων της Τράπεζας Κύπρου ΕΔΩ.

Μάριος Αδάμου
 
8028